วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2564 2565 2566

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 12000167 167166 -1168 2
ขนาดกลาง /นร.121 - 6000076 7677 174 -3
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 1500005 555
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป001 111
รวม00249 249249248 -1