วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

xx
รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย006,1766,238 626,133 -105
ระดับประถมศึกษา0023,74123,430 -31122,499 -931
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น002,5322,442 -902,392 -50
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0000 -900
รวม0032,44932,110 -33931,024 -1086
ห้องเรียน002,3552,329 -262,309 -20