แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
48010001 โรงเรียนบ้านกุรุคุ กุรุคุเมืองนครพนม
48010002 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า กุรุคุเมืองนครพนม
48010003 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กุรุคุเมืองนครพนม
48010004 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ กุรุคุเมืองนครพนม
48010005 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กุรุคุเมืองนครพนม
48010006 โรงเรียนบ้านนาป่ง กุรุคุเมืองนครพนม
48010007 โรงเรียนบ้านกล้วย ขามเฒ่าเมืองนครพนม
48010008 โรงเรียนบ้านชะโนต ขามเฒ่าเมืองนครพนม
48010009 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ขามเฒ่าเมืองนครพนม
48010010 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) ขามเฒ่าเมืองนครพนม
48010011 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) คำเตยเมืองนครพนม
48010012 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คำเตยเมืองนครพนม
48010013 โรงเรียนบ้านหนองยาว คำเตยเมืองนครพนม
48010014 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง คำเตยเมืองนครพนม
48010015 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง คำเตยเมืองนครพนม
48010016 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง คำเตยเมืองนครพนม
48010017 โรงเรียนบ้านทุ่งมน คำเตยเมืองนครพนม
48010018 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน คำเตยเมืองนครพนม
48010019 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ดงขวางเมืองนครพนม
48010020 โรงเรียนบ้านกกไฮ ดงขวางเมืองนครพนม
48010022 โรงเรียนบ้านนาหลวง ท่าค้อเมืองนครพนม
48010023 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ท่าค้อเมืองนครพนม
48010024 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ท่าค้อเมืองนครพนม
48010025 โรงเรียนบ้านนาทราย นาทรายเมืองนครพนม
48010026 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น นาทรายเมืองนครพนม
48010027 โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาทรายเมืองนครพนม
48010028 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม นาทรายเมืองนครพนม
48010029 โรงเรียนบ้านนาราชควาย นาราชควายเมืองนครพนม
48010030 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด นาราชควายเมืองนครพนม
48010031 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย นาราชควายเมืองนครพนม
48010032 โรงเรียนบ้านสร้างหิน นาราชควายเมืองนครพนม
48010033 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง นาราชควายเมืองนครพนม
48010034 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ในเมืองเมืองนครพนม
48010035 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ในเมืองเมืองนครพนม
48010036 โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ในเมืองเมืองนครพนม
48010037 โรงเรียนบ้านดงยอ บ้านกลางเมืองนครพนม
48010038 โรงเรียนบ้านกลางน้อย บ้านกลางเมืองนครพนม
48010039 โรงเรียนบ้านดงติ้ว บ้านกลางเมืองนครพนม
48010040 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด บ้านกลางเมืองนครพนม
48010041 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) ดงขวางเมืองนครพนม
48010042 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร บ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010043 โรงเรียนบ้านผึ้ง บ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010044 โรงเรียนบ้านวังกระแส บ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010045 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ บ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010046 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ บ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010047 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010048 โรงเรียนบ้านดอนม่วง บ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010049 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน โพธิ์ตากเมืองนครพนม
48010050 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตากเมืองนครพนม
48010051 โรงเรียนบ้านสุขเกษม โพธิ์ตากเมืองนครพนม
48010052 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง โพธิ์ตากเมืองนครพนม
48010053 โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพธิ์ตากเมืองนครพนม
48010054 โรงเรียนบ้านคำสว่าง วังตามัวเมืองนครพนม
48010055 โรงเรียนบ้านหนองแซง วังตามัวเมืองนครพนม
48010056 โรงเรียนบ้านโชคอํานวย วังตามัวเมืองนครพนม
48010057 โรงเรียนบ้านวังตามัว วังตามัวเมืองนครพนม
48010058 โรงเรียนเมืองนครพนม หนองญาติเมืองนครพนม
48010059 โรงเรียนบ้านหนองญาติ หนองญาติเมืองนครพนม
48010060 โรงเรียนบ้านดงโชค หนองญาติเมืองนครพนม
48010061 โรงเรียนบ้านคำพอก หนองญาติเมืองนครพนม
48010062 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ หนองญาติเมืองนครพนม
48010064 โรงเรียนบ้านสําราญ อาจสามารถเมืองนครพนม
48010068 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อาจสามารถเมืองนครพนม
48010069 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ กุตาไก้ปลาปาก
48010070 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ กุตาไก้ปลาปาก
48010071 โรงเรียนบ้านดอนดู่ กุตาไก้ปลาปาก
48010072 โรงเรียนบ้านโพนทา กุตาไก้ปลาปาก
48010073 โรงเรียนบ้านนางาม กุตาไก้ปลาปาก
48010074 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ปลาปาก
48010075 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่างปลาปาก
48010076 โรงเรียนบ้านวังกะเบา โคกสว่างปลาปาก
48010077 โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกสว่างปลาปาก
48010079 โรงเรียนบ้านศรีธน โคกสว่างปลาปาก
48010080 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ โคกสูงปลาปาก
48010081 โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูงปลาปาก
48010082 โรงเรียนบ้านม่วง โคกสูงปลาปาก
48010083 โรงเรียนบ้านนกเหาะ โคกสูงปลาปาก
48010084 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นามะเขือปลาปาก
48010085 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา นามะเขือปลาปาก
48010086 โรงเรียนบ้านนามะเขือ นามะเขือปลาปาก
48010087 โรงเรียนบ้านหนองแสง นามะเขือปลาปาก
48010088 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ปลาปากปลาปาก
48010089 โรงเรียนบ้านนาขาม ปลาปากปลาปาก
48010090 โรงเรียนบ้านวังยาง ปลาปากปลาปาก
48010091 โรงเรียนบ้านกอก ปลาปากปลาปาก
48010092 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปลาปากปลาปาก
48010093 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปลาปากปลาปาก
48010094 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม ปลาปากปลาปาก
48010095 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย ปลาปากปลาปาก
48010096 โรงเรียนบ้านวังสิม ปลาปากปลาปาก
48010097 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ มหาชัยปลาปาก
48010098 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม มหาชัยปลาปาก
48010099 โรงเรียนบ้านมหาชัย มหาชัยปลาปาก
48010100 โรงเรียนบ้านทันสมัย มหาชัยปลาปาก
48010101 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง มหาชัยปลาปาก
48010102 โรงเรียนบ้านวังม่วง มหาชัยปลาปาก
48010103 โรงเรียนบ้านดอนกลาง มหาชัยปลาปาก
48010105 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี หนองเทาใหญ่ปลาปาก
48010106 โรงเรียนบ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ปลาปาก
48010107 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี หนองฮีปลาปาก
48010108 โรงเรียนบ้านนาสะเดา หนองฮีปลาปาก
48010109 โรงเรียนบ้านโพนทัน หนองฮีปลาปาก
48010110 โรงเรียนบ้านจรุกเตย หนองฮีปลาปาก
48010111 โรงเรียนบ้านกุงโกน หนองฮีปลาปาก
48010112 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ หนองฮีปลาปาก
48010113 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ กุดฉิมธาตุพนม
48010114 โรงเรียนบ้านกุดฉิม กุดฉิมธาตุพนม
48010115 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) ดอนนางหงส์ธาตุพนม
48010116 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ ดอนนางหงส์ธาตุพนม
48010117 โรงเรียนบ้านหนองสะโน ดอนนางหงส์ธาตุพนม
48010118 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ธาตุพนม
48010119 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล) ดอนนางหงส์ธาตุพนม
48010120 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ธาตุพนมธาตุพนม
48010122 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28) ธาตุพนมธาตุพนม
48010123 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" ธาตุพนมเหนือธาตุพนม
48010124 โรงเรียนบ้านดอนแดง ธาตุพนมเหนือธาตุพนม
48010125 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล นาถ่อนธาตุพนม
48010126 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร นาถ่อนธาตุพนม
48010127 โรงเรียนบ้านดงยอ นาถ่อนธาตุพนม
48010128 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร นาถ่อนธาตุพนม
48010130 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง นาถ่อนธาตุพนม
48010131 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า นาถ่อนธาตุพนม
48010132 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง นาหนาดธาตุพนม
48010133 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง นาหนาดธาตุพนม
48010134 โรงเรียนบ้านนาหนาด นาหนาดธาตุพนม
48010135 โรงเรียนบ้านคำชะอี นาหนาดธาตุพนม
48010136 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม น้ำก่ำธาตุพนม
48010137 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) น้ำก่ำธาตุพนม
48010138 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) น้ำก่ำธาตุพนม
48010139 โรงเรียนบ้านนาคำ น้ำก่ำธาตุพนม
48010140 โรงเรียนบ้านคับพวง น้ำก่ำธาตุพนม
48010141 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว น้ำก่ำธาตุพนม
48010142 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) น้ำก่ำธาตุพนม
48010143 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ น้ำก่ำธาตุพนม
48010144 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) ฝั่งแดงธาตุพนม
48010145 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ฝั่งแดงธาตุพนม
48010146 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ฝั่งแดงธาตุพนม
48010147 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร พระกลางทุ่งธาตุพนม
48010148 โรงเรียนมรุกขนคร พระกลางทุ่งธาตุพนม
48010150 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) พระกลางทุ่งธาตุพนม
48010151 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน พระกลางทุ่งธาตุพนม
48010152 โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพงธาตุพนม
48010153 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โพนแพงธาตุพนม
48010154 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ โพนแพงธาตุพนม
48010155 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน แสนพันธาตุพนม
48010157 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร อุ่มเหม้าธาตุพนม
48010158 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อุ่มเหม้าธาตุพนม
48010159 โรงเรียนบ้านโสกแมว อุ่มเหม้าธาตุพนม
48010160 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อุ่มเหม้าธาตุพนม
48010161 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่เรณูนคร
48010162 โรงเรียนบ้านหนองแซง โคกหินแฮ่เรณูนคร
48010163 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ โคกหินแฮ่เรณูนคร
48010164 โรงเรียนบ้านนาบัว โคกหินแฮ่เรณูนคร
48010165 โรงเรียนบ้านนาม่วง โคกหินแฮ่เรณูนคร
48010166 โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกหินแฮ่เรณูนคร
48010167 โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) ท่าลาดเรณูนคร
48010169 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ท่าลาดเรณูนคร
48010170 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา ท่าลาดเรณูนคร
48010171 โรงเรียนบ้านดอนขาว นาขามเรณูนคร
48010172 โรงเรียนบ้านนาขาม นาขามเรณูนคร
48010173 โรงเรียนบ้านเหิบ นาขามเรณูนคร
48010175 โรงเรียนบ้านนายอ นางามเรณูนคร
48010176 โรงเรียนนางามวิทยาคาร นางามเรณูนคร
48010177 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น นางามเรณูนคร
48010178 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางามเรณูนคร
48010179 โรงเรียนบ้านนายอน้อย นางามเรณูนคร
48010180 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางามเรณูนคร
48010181 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ โพนทองเรณูนคร
48010182 โรงเรียนบ้านดงบาก โพนทองเรณูนคร
48010184 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร โพนทองเรณูนคร
48010185 โรงเรียนบ้านดงมะเอก โพนทองเรณูนคร
48010186 โรงเรียนบ้านคำผาสุก เรณูเรณูนคร
48010187 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร เรณูเรณูนคร
48010188 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรณูเรณูนคร
48010189 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ เรณูเรณูนคร
48010190 โรงเรียนบ้านนาบั่ว เรณูใต้เรณูนคร
48010191 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เรณูใต้เรณูนคร
48010193 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า เรณูใต้เรณูนคร
48010194 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เรณูใต้เรณูนคร
48010195 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น หนองย่างชิ้นเรณูนคร
48010196 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ หนองย่างชิ้นเรณูนคร
48010197 โรงเรียนบ้านนาดี หนองย่างชิ้นเรณูนคร
48010198 โรงเรียนบ้านดอนโทน ก้านเหลืองนาแก
48010199 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ก้านเหลืองนาแก
48010200 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา ก้านเหลืองนาแก
48010201 โรงเรียนบ้านจำปา ก้านเหลืองนาแก
48010202 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) คำพี้นาแก
48010203 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล คำพี้นาแก
48010204 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น คำพี้นาแก
48010205 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ นาแกนาแก
48010206 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) นาแกนาแก
48010207 โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล นาแกนาแก
48010208 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง นาแกนาแก
48010209 โรงเรียนบ้านนาคู่ นาคู่นาแก
48010210 โรงเรียนบ้านแขนนาง นาคู่นาแก
48010211 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ นาคู่นาแก
48010213 โรงเรียนบ้านนาเลียง นาเลียงนาแก
48010214 โรงเรียนบ้านหนองคอง นาเลียงนาแก
48010215 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา นาเลียงนาแก
48010216 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี นาเลียงนาแก
48010217 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) บ้านแก้งนาแก
48010218 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี บ้านแก้งนาแก
48010219 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี บ้านแก้งนาแก
48010220 โรงเรียนบ้านนาโสก บ้านแก้งนาแก
48010221 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง บ้านแก้งนาแก
48010222 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง พระซองนาแก
48010223 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม นาคู่นาแก
48010224 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด พระซองนาแก
48010225 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ พระซองนาแก
48010226 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา พระซองนาแก
48010227 โรงเรียนบ้านดงอินำ พระซองนาแก
48010228 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร พระซองนาแก
48010229 โรงเรียนธารน้ำใจ พิมานนาแก
48010230 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน พิมานนาแก
48010231 โรงเรียนบ้านพิมานท่า พิมานนาแก
48010232 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา พิมานนาแก
48010233 โรงเรียนบ้านจอมมณี พิมานนาแก
48010234 โรงเรียนบ้านปากบัง พิมานนาแก
48010235 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก พุ่มแกนาแก
48010236 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ พุ่มแกนาแก
48010237 โรงเรียนบ้านนางเลิศ พุ่มแกนาแก
48010238 โรงเรียนบ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช" พุ่มแกนาแก
48010239 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ พุ่มแกนาแก
48010240 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ พุ่มแกนาแก
48010241 โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สีชมพูนาแก
48010242 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สีชมพูนาแก
48010243 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สีชมพูนาแก
48010244 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม หนองบ่อนาแก
48010245 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองบ่อนาแก
48010246 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง หนองบ่อนาแก
48010247 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ หนองบ่อนาแก
48010248 โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองสังข์นาแก
48010249 โรงเรียนบ้านคำเม็ก หนองสังข์นาแก
48010250 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองสังข์นาแก
48010251 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง หนองสังข์นาแก
48010252 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี โคกสีวังยาง
48010253 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 โคกสีวังยาง
48010254 โรงเรียนบ้านโนนหอม โคกสีวังยาง
48010255 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ยอดชาดวังยาง
48010256 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ยอดชาดวังยาง
48010257 โรงเรียนบ้านหนองบึง ยอดชาดวังยาง
48010258 โรงเรียนบ้านหนองแคน ยอดชาดวังยาง
48010259 โรงเรียนบ้านวังยาง วังยางวังยาง
48010260 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย วังยางวังยาง
48010261 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน วังยางวังยาง
48010262 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ วังยางวังยาง
48010263 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร วังยางวังยาง
48010264 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน หนองโพธิ์วังยาง
48010265 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน หนองโพธิ์วังยาง
ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.2024.1.KAOPUNHOT