จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,13322,4992,392-31,024
พุทธ6,09722,3992,386-30,882
อิสลาม10313-44
คริสต์17613-81
ซิกส์11--2
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ87--15
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4816383-294
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ4816283-293
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-1--1
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1131--42
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ1131--42
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1934--53
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ1834--52
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์1---1
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด81158--239
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ81158--239
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2741--68
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ2741--68
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1723--40
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ1723--40
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด2837--65
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ2737--64
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม1---1
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด298029-138
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ298029-138
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด31117--148
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ31117--148
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด32147--179
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ32146--178
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-1--1
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด29116--145
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ29116--145
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด827--35
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ827--35
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1119--30
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ1119--30
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด5411972-245
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ5311972-244
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ1---1
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1862--80
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ1861--79
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-1--1
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1639--55
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ1639--55
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด633--39
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ633--39
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด3611163-210
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ3511163-209
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม1---1
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด733--40
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ733--40
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด542--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ542--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด51200126-377
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ51200126-377
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด937--46
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ837--45
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม1---1
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด930--39
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ930--39
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด339449-176
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ339449-176
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด823--31
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ823--31
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1340--53
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ1339--52
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-1--1
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด34119--153
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ34118--152
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-1--1
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2156--77
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ2156--77
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด829--37
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ829--37
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด1027--37
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ1027--37
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2695--121
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ2695--121
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด4271,663--2,090
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ4241,655--2,079
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-1--1
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์25--7
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์11--2
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-1--1
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด315--18
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ315--18
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด96507--603
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ96502--598
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-1--1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-4--4
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด533--38
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ533--38
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด959--68
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ959--68
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด52182--234
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ52181--233
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-1--1
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด46112--158
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ46112--158
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด31108--139
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ31108--139
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด39162--201
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ39157--196
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-1--1
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-4--4
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด5017073-293
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ5017073-293
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด62148--210
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ61147--208
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม11--2
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1755--72
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ1027--37
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-1--1
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์727--34
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด31140--171
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ31140--171
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด53197139-389
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ53197139-389
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1034--44
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ1034--44
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1130--41
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ1129--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-1--1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด164745-108
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ164745-108
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด2055--75
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ2055--75
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด3311081-224
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ3311079-222
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์--2-2
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1151--62
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ748--55
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์43--7
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด73220119-412
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ73220119-412
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1958--77
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ1956--75
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-2--2
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด3192--123
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ2988--117
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์24--6
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4014369-252
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ3914168-248
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม111-3
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-1--1
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2767--94
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ2767--94
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด416--20
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ416--20
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2474--98
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ2474--98
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด4116787-295
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ4116787-295
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด167841-135
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ167841-135
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1555--70
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ1555--70
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด43173--216
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ43173--216
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1237--49
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ1237--49
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด3380--113
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ3380--113
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1671--87
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ1671--87
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2363--86
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ2363--86
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด438851-182
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ438851-182
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด2864--92
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ2863--91
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-1--1
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด639--45
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ639--45
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด948--57
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ948--57
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด49158--207
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ49158--207
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1152--63
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ1152--63
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1373--86
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ1373--86
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด10505-65
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ10505-65
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด33110--143
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ33108--141
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-2--2
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2381--104
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ2381--104
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด4115056-247
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ4115056-247
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด33114--147
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ33114--147
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด41126--167
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ41126--167
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด33600--633
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ32599--631
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์11--2
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด625--31
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ625--31
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด730--37
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ730--37
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด848--56
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ848--56
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1050--60
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ1050--60
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1911344-176
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ1911344-176
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1037--47
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ1037--47
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด141--42
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ141--42
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด635--41
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ635--41
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010096 บ้านวังสิม