สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2363874
39%
107:1
อนุบาล 36949118
61%
139:1
ระดับปฐมวัย10587192
13%
238:1
ประถมศึกษาปีที่ 187104191
15%
1612:1
ประถมศึกษาปีที่ 210194195
15%
1513:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123110233
18%
1417:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121109230
18%
1515:1
ประถมศึกษาปีที่ 5103106209
16%
1514:1
ประถมศึกษาปีที่ 6107123230
18%
1515:1
ระดับประถมศึกษา6426461,288
85%
9014:1
มัธยมศึกษาปีที่ 14711
25%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212517
39%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311516
36%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น271744
3%
315:1
รวมทั้งสิ้น7747501,524
100%
11613:1