สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15914
6%
114:1
อนุบาล 26357120
48%
139:1
อนุบาล 35860118
47%
148:1
ระดับปฐมวัย126126252
23%
289:1
ประถมศึกษาปีที่ 16164125
16%
149:1
ประถมศึกษาปีที่ 25849107
14%
138:1
ประถมศึกษาปีที่ 37049119
16%
149:1
ประถมศึกษาปีที่ 46959128
17%
149:1
ประถมศึกษาปีที่ 57068138
18%
1410:1
ประถมศึกษาปีที่ 66485149
19%
1311:1
ระดับประถมศึกษา392374766
68%
829:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1221436
35%
218:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2161329
28%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3211637
36%
219:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5943102
9%
617:1
รวมทั้งสิ้น5775431,120
100%
11610:1