สพป.นพ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1116118234
4%
1516:1
อนุบาล 21,4941,2872,781
45%
25111:1
อนุบาล 31,6281,4883,116
51%
26312:1
ระดับปฐมวัย3,2382,8936,131
20%
52912:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,7041,5963,300
15%
27312:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,7391,6523,391
15%
26913:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,9201,7753,695
16%
27413:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,9751,8903,865
17%
27814:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,1301,9914,121
18%
28115:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,1222,0004,122
18%
28115:1
ระดับประถมศึกษา11,59010,90422,494
73%
1,65614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1445330775
33%
4019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2428386814
35%
4120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3411338749
32%
4019:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,2841,0542,338
8%
12119:1
รวมทั้งสิ้น16,11214,85130,963
100%
2,30613:1