ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 217623
48%
123:1
อนุบาล 3121325
52%
125:1
ระดับปฐมวัย291948
16%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 1151025
15%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131023
14%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 319726
16%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111930
18%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 5191231
19%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 6151328
17%
128:1
ระดับประถมศึกษา9271163
55%
627:1
มัธยมศึกษาปีที่ 115924
29%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2132033
40%
133:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3111526
31%
126:1
มัธยมศีกษาตอนต้น394483
28%
328:1
รวมทั้งสิ้น160134294
100%
1127:1