ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 212820
54%
120:1
อนุบาล 310717
46%
117:1
ระดับปฐมวัย221537
6%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 14557102
17%
426:1
ประถมศึกษาปีที่ 25051101
17%
334:1
ประถมศึกษาปีที่ 35554109
18%
336:1
ประถมศึกษาปีที่ 4444387
14%
329:1
ประถมศึกษาปีที่ 54258100
16%
333:1
ประถมศึกษาปีที่ 64861109
18%
336:1
ระดับประถมศึกษา284324608
94%
1932:1
รวมทั้งสิ้น306339645
100%
2131:1