ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
50%
15:1
อนุบาล 3415
50%
15:1
ระดับปฐมวัย7310
21%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 16-6
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
27%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-66
16%
16:1
ระดับประถมศึกษา201737
79%
66:1
รวมทั้งสิ้น272047
100%
86:1