ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210717
50%
117:1
อนุบาล 39817
50%
117:1
ระดับปฐมวัย191534
31%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 17815
20%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
9%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 39514
19%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 45712
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 58917
23%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 63710
13%
110:1
ระดับประถมศึกษา354075
69%
613:1
รวมทั้งสิ้น5455109
100%
814:1