จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,13322,4992,392-31,024
ผอม8422,018131-2,991
ค่อนข้างผอม6482,011219-2,878
สมส่วน3,91914,7241,733-20,376
ท้วม18298584-1,251
เริ่มอ้วน2551,684153-2,092
อ้วน2651,07171-1,407
ค่านอกเกณฑ์2261-29
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4816383-294
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม4163-23
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม5137-25
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน3611463-213
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม192-12
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน196-16
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน122-5
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1131--42
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม16--7
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม15--6
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน918--27
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน-1--1
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน-1--1
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1934--53
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม11--2
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม44--8
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน1023--33
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม12--3
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน32--5
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน-2--2
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด81158--239
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม522--27
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม613--19
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน62104--166
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม48--12
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน38--11
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน13--4
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2741--68
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม63--9
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม13--4
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน1830--48
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน-2--2
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน23--5
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1723--40
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม36--9
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม22--4
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน1214--26
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน-1--1
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด2837--65
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม15---15
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม-1--1
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน1128--39
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-4--4
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน11--2
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน13--4
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด298029-138
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม511--16
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม583-16
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน155422-91
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม311-5
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน-51-6
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน112-4
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด31117--148
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม94--13
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม78--15
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน1385--98
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-5--5
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน-9--9
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน26--8
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม81--9
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม11--2
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน921--30
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-1--1
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน-4--4
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด32147--179
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม212--14
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม614--20
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน2299--121
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม-7--7
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน210--12
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน-5--5
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด29116--145
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม216--18
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม217--19
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน2470--94
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม-3--3
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน17--8
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน-3--3
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด827--35
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม12--3
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม-4--4
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน618--24
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม11--2
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน-2--2
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1119--30
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม13--4
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม12--3
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน811--19
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม-1--1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน-2--2
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน1---1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด5411972-245
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม796-22
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม8167-31
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน346651-151
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม12--3
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน3185-26
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน173-11
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-1--1
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1862--80
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม28--10
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม18--9
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน1235--47
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม-3--3
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน33--6
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน-5--5
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1639--55
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม56--11
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม-3--3
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน1119--30
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม-1--1
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน-6--6
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน-4--4
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด633--39
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม-3--3
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม13--4
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน416--20
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน-4--4
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน17--8
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด3611163-210
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม14124-30
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม6177-30
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน167242-130
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม-33-6
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน-53-8
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน-24-6
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด733--40
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม14--5
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม-4--4
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน521--26
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม-1--1
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน12--3
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน-1--1
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด542--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม-6--6
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม-5--5
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน529--34
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-1--1
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน-1--1
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด51200126-377
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม61211-29
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม61515-36
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน3414585-264
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม145-10
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน197-17
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน3153-21
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด937--46
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม33--6
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม1---1
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน526--31
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน-5--5
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน-3--3
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด930--39
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม-4--4
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม16--7
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน716--23
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม12--3
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน-2--2
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด339449-176
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม5112-18
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม5133-21
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน235537-115
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม-61-7
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน-73-10
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-23-5
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด823--31
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม79--16
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม-4--4
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน19--10
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1340--53
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม22--4
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม-5--5
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน1124--35
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม-1--1
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน-6--6
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-2--2
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด34119--153
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม38--11
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม38--11
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน2184--105
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม24--6
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน27--9
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน38--11
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2156--77
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม44--8
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม26--8
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน1138--49
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม12--3
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-3--3
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน33--6
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด829--37
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม-11--11
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม-2--2
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน814--22
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-2--2
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด1027--37
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม14--5
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม1---1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน619--25
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-1--1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-2--2
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน21--3
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2695--121
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม34--7
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม812--20
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน1272--84
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน12--3
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน25--7
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด4271,663--2,090
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม34102--136
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม40116--156
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน3021,089--1,391
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม1593--108
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน21144--165
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน15119--134
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด315--18
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม36--9
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม-2--2
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน-7--7
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด96507--603
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม1747--64
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม1354--67
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน54316--370
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม427--31
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน441--45
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน421--25
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-1--1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด533--38
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม17--8
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม-2--2
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน422--26
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน-2--2
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด959--68
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม-1--1
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม21--3
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน646--52
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม-4--4
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน13--4
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน-4--4
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด52182--234
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม109--19
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม122--23
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน31110--141
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม311--14
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน418--22
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน312--15
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด46112--158
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม35--8
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม59--14
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน3078--108
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม31--4
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน48--12
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน111--12
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด31108--139
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม29--11
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม415--19
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน2468--92
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม-6--6
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน110--11
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด39162--201
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม49--13
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม28--10
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน27124--151
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม15--6
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน37--10
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน29--11
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด5017073-293
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม62811-45
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม5199-33
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน3211443-189
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-43-7
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน435-12
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน322-7
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด62148--210
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม1016--26
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม1419--33
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน36101--137
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม2---2
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-8--8
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน-4--4
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1755--72
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม211--13
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม35--8
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน1136--47
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม1---1
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-2--2
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน-1--1
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด31140--171
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม711--18
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม49--13
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน1897--115
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-3--3
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน115--16
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน15--6
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด53197139-389
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม4216-31
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม4218-33
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน40118110-268
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม1114-16
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-1410-24
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน4121-17
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1034--44
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม-1--1
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม21--3
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน825--33
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-3--3
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-3--3
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน-1--1
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1130--41
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม-2--2
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม27--9
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน919--28
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-1--1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน-1--1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด164745-108
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม-62-8
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม242-8
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน113134-76
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม122-5
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-24-6
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน221-5
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด2055--75
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม-3--3
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม-6--6
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน735--42
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม63--9
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน44--8
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน34--7
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด3311081-224
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม-164-20
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม41410-28
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน237558-156
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-13-4
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน234-9
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน411-6
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์--1-1
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1151--62
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม52--7
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม-6--6
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน637--43
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-2--2
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-3--3
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน-1--1
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด73220119-412
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม10189-37
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม91019-38
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน4716478-289
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม-84-12
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน4134-21
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน375-15
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1958--77
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม710--17
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม56--11
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน738--45
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม-1--1
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน-1--1
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน-2--2
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด3192--123
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม4---4
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม1---1
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน2472--96
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม112--13
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน-4--4
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน14--5
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4014369-252
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม882-18
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม8143-25
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน2110258-181
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม16--7
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน296-17
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน-4--4
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2767--94
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม-3--3
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม42--6
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน2135--56
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-3--3
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-13--13
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน211--13
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด416--20
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม-2--2
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม1---1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน39--12
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน-3--3
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2474--98
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม41--5
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม53--8
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน651--57
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม35--8
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน67--13
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน-7--7
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด4116787-295
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม6135-24
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม101510-35
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน2411364-201
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-72-9
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน1133-17
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน-63-9
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด167841-135
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม2121-15
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม-117-18
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน144227-83
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม-33-6
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน-62-8
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-41-5
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1555--70
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม4---4
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม25--7
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน836--44
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม-2--2
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน16--7
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-6--6
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด43173--216
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม225--27
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม813--21
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน27113--140
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม38--11
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน28--10
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน16--7
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1237--49
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม-4--4
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม13--4
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน1125--36
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม-1--1
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน-1--1
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน-3--3
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด3380--113
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม26--8
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม44--8
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน2052--72
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม27--9
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน27--9
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน34--7
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1671--87
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม27--9
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม-6--6
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน1350--63
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม-2--2
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน-5--5
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน11--2
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2363--86
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม19--10
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม15--6
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน2043--63
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม1---1
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน-4--4
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน-2--2
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด438851-182
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม1551-21
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม782-17
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน205741-118
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม-13--13
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน-35-8
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน122-5
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด2864--92
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม2---2
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม55--10
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน2040--60
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-3--3
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-8--8
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-8--8
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์1---1
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด639--45
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-3--3
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-4--4
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน629--35
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด948--57
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม43--7
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม23--5
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน236--38
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-3--3
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน12--3
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-1--1
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด49158--207
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม112--13
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม813--21
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน34106--140
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-10--10
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-13--13
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน64--10
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1152--63
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม-7--7
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม211--13
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน728--35
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม12--3
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน11--2
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-3--3
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1373--86
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม-9--9
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน1155--66
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-5--5
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน23--5
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-1--1
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด10505-65
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม310--13
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม251-8
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน5324-41
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-2--2
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-1--1
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด33110--143
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม79--16
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม410--14
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน1980--99
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-1--1
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-8--8
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน32--5
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2381--104
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม717--24
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม18--9
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน1545--60
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม-3--3
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน-4--4
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน-4--4
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด4115056-247
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม431-8
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม-205-25
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน2210841-171
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม673-16
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน5105-20
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน321-6
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์1---1
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด33114--147
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม27--9
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม315--18
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน2574--99
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม-5--5
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน27--9
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน16--7
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด41126--167
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม85--13
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม417--21
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน2893--121
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม-2--2
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน-6--6
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน13--4
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด33600--633
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม170--71
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม350--53
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน26375--401
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-32--32
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-53--53
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน320--23
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด625--31
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม13--4
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-4--4
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน512--17
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-1--1
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-4--4
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-1--1
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด730--37
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม21--3
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน423--27
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-1--1
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน13--4
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-2--2
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด848--56
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-7--7
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม33--6
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน528--33
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-3--3
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-5--5
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-2--2
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1050--60
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม28--10
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม19--10
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน728--35
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-2--2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-2--2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-1--1
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1911344-176
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม134-8
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม1105-16
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน156832-115
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-6--6
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-142-16
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน2121-15
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1037--47
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม11--2
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม35--8
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน524--29
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-3--3
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน14--5
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด141--42
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-3--3
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-5--5
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน131--32
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-1--1
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-1--1
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด635--41
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม11--2
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-4--4
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน428--32
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-1--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-1--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน1---1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1441--55
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม1---1
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม22--4
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน1133--44
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-2--2
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-3--3
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-1--1
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1277--89
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม17--8
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม210--12
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน943--52
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-9--9
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-4--4
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-4--4
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด30124--154
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม134--35
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม511--16
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน2159--80
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-5--5
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน111--12
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน24--6
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1128--39
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม3---3
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม1---1
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน624--30
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-2--2
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน12--3
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1245--57
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม42--6
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม61--7
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน240--42
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-1--1
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-1--1
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด935--44
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม12--3
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม11--2
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน725--32
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-3--3
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-3--3
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-1--1
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1872--90
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม-3--3
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม-4--4
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน1059--69
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม31--4
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน34--7
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน21--3
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2111655-192
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม-61-7
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม2124-18
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน178640-143
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม-43-7
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน-55-10
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน232-7
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2563--88
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม31--4
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม37--10
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน1747--64
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม12--3
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน13--4
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน-3--3
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด61240--301
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม1132--43
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม731--38
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน38145--183
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม27--9
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน-13--13
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน312--15
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1474--88
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม-4--4
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม-10--10
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน947--56
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม25--7
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน26--8
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน12--3
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด526--31
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม35--8
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม17--8
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน114--15
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1446--60
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม15--6
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม-4--4
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน1329--42
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม-1--1
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน-2--2
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน-5--5
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2260--82
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม513--18
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม27--9
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน1234--46
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม1---1
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน21--3
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน-5--5
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2246--68
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม1---1
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม12--3
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน1835--53
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม-2--2
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน15--6
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน12--3
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด29103--132
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม-10--10
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม43--7
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน2274--96
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม12--3
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน17--8
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน17--8
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด33117--150
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม1610--26
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม512--17
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน1281--93
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม-6--6
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน-4--4
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน-4--4
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1371--84
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม-8--8
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม-7--7
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน1037--47
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม15--6
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน-11--11
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน13--4
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์1---1
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1519--34
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม1---1
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม11--2
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน1110--21
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม1---1
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน15--6
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน-3--3
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1748--65
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม-3--3
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน1336--49
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม24--6
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน-3--3
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน22--4
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2588--113
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม42--6
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม310--13
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน1464--78
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม12--3
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน-5--5
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน25--7
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์1---1
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1676--92
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม114--15
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม58--13
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน1042--52
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม-2--2
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน-3--3
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน-7--7
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด168575--743
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม1158--69
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม961--70
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน103366--469
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม1224--36
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน1744--61
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน1622--38
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด32128--160
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม17--8
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม25--7
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน2686--112
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม-3--3
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน121--22
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน26--8
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด45638--683
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม1027--37
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม746--53
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน24411--435
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม-39--39
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน470--74
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน-45--45
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด634--40
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม-4--4
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน625--31
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม-2--2
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน-1--1
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน-2--2
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด43111--154
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม56--11
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม18--9
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน1973--92
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม16--7
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน-10--10
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน167--23
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์11--2
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1535--50
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม1---1
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม3---3
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน1123--34
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม-3--3
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน-6--6
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-3--3
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด4089--129
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม22--4
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม15--6
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน2858--86
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม511--16
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน47--11
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-6--6
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด516--21
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม12--3
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน313--16
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน1---1
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-1--1
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1327--40
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม24--6
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม32--5
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน716--23
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม11--2
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน-3--3
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-1--1
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1047--57
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม-2--2
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม13--4
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน932--41
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม-2--2
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน-5--5
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-3--3
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2786--113
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม84--12
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม49--13
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน1359--72
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม22--4
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน-5--5
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน-7--7
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1833--51
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม48--12
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม15--6
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน1220--32
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน1---1
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2164--85
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม34--7
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม38--11
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน1440--54
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-1--1
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน17--8
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน-4--4
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด836--44
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม58--13
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม-7--7
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน314--17
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-1--1
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน-5--5
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน-1--1
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด435--39
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน233--35
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม21--3
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-1--1
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด135049-112
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม-181-19
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม-44-8
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน132232-67
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-24-6
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน--4-4
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-44-8
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด20146--166
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม510--15
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม115--16
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน1492--106
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-12--12
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-12--12
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-5--5
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด728--35
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม11--2
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม21--3
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน221--23
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-1--1
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน23--5
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-1--1
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด944--53
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม-3--3
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม-1--1
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน831--39
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-2--2
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-5--5
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน12--3
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1661--77
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม24--6
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม-2--2
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน1049--59
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม22--4
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน23--5
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-1--1
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด157641-132
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม161-8
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม254-11
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน105031-91
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม173-11
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-4--4
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน142-7
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1635--51
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม-2--2
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม22--4
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน1326--39
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-2--2
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-1--1
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน12--3
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1676--92
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม14--5
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม211--13
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน1246--58
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-5--5
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน16--7
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-4--4
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด2213670-228
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม253-10
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม4117-22
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน1611250-178
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-22-4
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-47-11
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-21-3
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด3192--123
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม35--8
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม113--14
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน2259--81
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม16--7
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน26--8
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน23--5
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด31111--142
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม28--10
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม26--8
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน2372--95
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม18--9
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน313--16
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน-4--4
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด3398--131
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม57--12
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม414--18
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน1965--84
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม2---2
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน28--10
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน14--5
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด1328--41
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม2---2
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม-1--1
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน1019--29
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม12--3
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน-2--2
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน-3--3
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-1--1
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด1658--74
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม21--3
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม-3--3
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน1338--51
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม-10--10
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน16--7
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด2145--66
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม155--20
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม23--5
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน429--33
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม-4--4
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน-3--3
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-1--1
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด30104--134
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม511--16
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม36--9
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน1962--81
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม17--8
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน18--9
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน110--11
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด219744-162
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม192-12
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม1115-17
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน146629-109
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม213-6
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน163-10
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน242-8
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด289651-175
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม-103-13
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม183-12
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน236741-131
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม261-9
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน132-6
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน121-4
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด40168--208
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม35--8
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม222--24
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน30114--144
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม27--9
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน214--16
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน16--7
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1743--60
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม15--6
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม16--7
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน927--36
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม22--4
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน21--3
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน22--4
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด20102--122
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม13--4
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม-9--9
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน1775--92
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-3--3
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน18--9
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน14--5
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด729--36
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม59--14
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม12--3
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน114--15
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน-2--2
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน-2--2
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด289560-183
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม459-18
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม186-15
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน237039-132
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-32-5
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-73-10
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-21-3
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด728--35
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม-2--2
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม13--4
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน620--26
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-1--1
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-2--2
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1759--76
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม26--8
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม27--9
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน1242--54
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม11--2
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-3--3
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1865--83
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม-3--3
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม15--6
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน1747--64
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-4--4
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-3--3
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-3--3
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด830--38
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม-5--5
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม-4--4
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน616--22
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม2---2
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-3--3
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-2--2
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1840--58
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม64--10
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม31--4
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน827--35
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-1--1
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน11--2
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-6--6
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด31100--131
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม511--16
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม87--15
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน1868--86
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-6--6
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-4--4
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-3--3
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-1--1
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด740--47
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม19--10
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม14--5
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน423--27
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-3--3
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน11--2
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด935--44
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม24--6
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม-10--10
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน718--25
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-1--1
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-2--2
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด268329-138
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม517--22
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม4154-23
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน164219-77
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม112-4
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-54-9
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-3--3
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด2250--72
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม73--10
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม64--10
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน737--44
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-4--4
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน22--4
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1934--53
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม-2--2
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม15--6
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน1420--34
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม21--3
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน13--4
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน13--4
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด208830-138
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม64--10
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม254-11
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน116025-96
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-7--7
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน181-10
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-4--4
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด185768-143
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม-78-15
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม-33-6
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน143949-102
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม143-8
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน212-5
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน133-7
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด2060--80
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม59--14
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม-6--6
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน1332--45
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม14--5
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-4--4
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน15--6
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด26110--136
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม320--23
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม622--28
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน1560--75
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-2--2
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน24--6
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-2--2
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1251--63
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม-4--4
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม-2--2
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน1235--47
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-1--1
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-6--6
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-3--3
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด2060--80
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม95--14
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม37--10
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน839--47
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-3--3
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-4--4
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-2--2
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1134--45
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม13--4
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม13--4
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน820--28
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-2--2
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน14--5
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-2--2
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด3578--113
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม18--9
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม78--15
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน2348--71
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม12--3
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน14--5
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน28--10
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด82442--524
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม623--29
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม1019--29
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน53277--330
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม329--32
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน561--66
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน533--38
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด728--35
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม13--4
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม12--3
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน418--22
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-2--2
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-2--2
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน11--2
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด1041--51
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม77--14
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม13--4
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน225--27
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-1--1
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน-3--3
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน-2--2
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด99454--553
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม878--86
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม853--61
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน69256--325
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-25--25
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน730--37
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน712--19
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด716--23
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม44--8
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม11--2
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน211--13
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด1145--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม81--9
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม27--9
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน130--31
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-1--1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน-5--5
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน-1--1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด944--53
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม12--3
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม15--6
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน530--35
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-1--1
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน-3--3
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน23--5
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด3298--130
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม55--10
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม213--15
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน2065--85
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-2--2
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน28--10
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน35--8
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด826--34
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม22--4
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม-2--2
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน517--22
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม1---1
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน-5--5
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด627--33
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม13--4
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน419--23
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-2--2
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน-2--2
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน11--2
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด95750-116
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม--3-3
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม153-9
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน83435-77
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-32-5
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-115-16
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-42-6
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1144--55
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม613--19
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม37--10
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน219--21
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-1--1
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-3--3
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-1--1
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด2543--68
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม816--24
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม25--7
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน1520--35
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-1--1
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-1--1
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2077--97
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม715--22
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม-6--6
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน750--57
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม12--3
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน44--8
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน1---1
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด69199152-420
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม4187-29
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม81411-33
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน48133110-291
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม383-14
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน31513-31
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน3118-22
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด23103--126
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม-9--9
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม48--12
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน1873--91
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม13--4
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-6--6
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน-4--4
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1338--51
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม-2--2
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม-1--1
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน525--30
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม3---3
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน28--10
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน32--5
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด3510783-225
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม573-15
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม447-15
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน236961-153
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-116-17
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน393-15
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน-73-10
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1265--77
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม215--17
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม15--6
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน637--43
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-1--1
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-6--6
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน31--4
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1520--35
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม51--6
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม-1--1
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน1011--21
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-2--2
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-3--3
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน-2--2
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด177817--994
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม2385--108
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม1765--82
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน124517--641
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม240--42
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน661--67
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน548--53
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-1--1
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1860--78
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม-4--4
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม312--15
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน1436--50
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม15--6
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน-3--3
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด2464--88
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม16--7
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม33--6
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน1950--69
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน-4--4
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน11--2
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1060--70
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม-3--3
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม-2--2
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน1040--50
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม-3--3
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน-8--8
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน-4--4
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด359968-202
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม1243-19
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม3104-17
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน177252-141
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม-31-4
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน-66-12
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน342-9
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1035--45
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม-2--2
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม14--5
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน624--30
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม23--5
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน-2--2
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน1---1
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1167--78
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม28--10
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม57--12
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน448--52
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม-3--3
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน-1--1
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด237930-132
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม452-11
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม371-11
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน135223-88
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-31-4
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน162-9
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน261-9
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด736--43
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม25--7
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม23--5
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน220--22
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-2--2
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน-3--3
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน13--4
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1957--76
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม63--9
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม23--5
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน441--45
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม41--5
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน38--11
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน-1--1
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด2054--74
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม32--5
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม-2--2
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน842--50
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม12--3
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน45--9
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน41--5
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1966--85
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม1---1
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม44--8
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน1250--62
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม22--4
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-4--4
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน-6--6
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1571--86
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม17--8
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม112--13
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน1241--53
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-1--1
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน18--9
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน-2--2
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด724--31
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม11--2
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม-1--1
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน518--23
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-4--4
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน1---1
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1745--62
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม24--6
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม-2--2
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน1032--42
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน15--6
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน42--6
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด55213--268
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม89--17
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม414--18
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน33146--179
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม19--10
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน523--28
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน412--16
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1559--74
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม68--14
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม25--7
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน638--44
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-3--3
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน13--4
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน-2--2
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด3598--133
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม214--16
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม616--22
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน2357--80
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม22--4
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน16--7
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน13--4
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด2250--72
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม1---1
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม27--9
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน1836--54
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-1--1
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน13--4
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน-3--3
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด45106--151
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม1624--40
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม219--21
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน2452--76
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-3--3
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน24--6
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน14--5
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1426--40
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม22--4
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม22--4
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน916--25
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม11--2
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน-5--5
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1488--102
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม27--9
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม15--6
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน758--65
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-3--3
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน27--9
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน28--10
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด2172--93
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม17--8
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม25--7
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน1648--64
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน26--8
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน-6--6
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด3715999-295
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม276-15
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม3814-25
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน2912067-216
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม154-10
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน1127-20
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน171-9
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด939--48
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-4--4
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน430--34
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-1--1
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน32--5
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน22--4
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1542--57
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-1--1
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม-1--1
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน828--36
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม27--9
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน23--5
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน32--5
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด3991--130
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม48--12
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม312--15
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน2859--87
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-3--3
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน25--7
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน24--6
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด824--32
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-2--2
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม12--3
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน720--27
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด733--40
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม16--7
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม15--6
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน520--25
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-1--1
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-1--1
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1315--28
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-6--6
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม11--2
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน56--11
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม1---1
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน41--5
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน21--3
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1652--68
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม44--8
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม13--4
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน938--47
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม13--4
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-3--3
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน11--2
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1348--61
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-7--7
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม22--4
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน1030--40
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม1---1
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-6--6
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-3--3
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด636--42
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-2--2
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม-3--3
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน623--29
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-3--3
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-5--5
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด2570--95
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม148--22
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม-1--1
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน1137--48
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-5--5
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-10--10
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-9--9
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด422--26
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-3--3
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม15--6
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน212--14
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-1--1
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน11--2
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1337--50
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-2--2
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม23--5
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน1025--35
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม1---1
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-5--5
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-2--2
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด826--34
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม111--12
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม-1--1
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน612--18
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม11--2
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-1--1
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด2456--80
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม13--4
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม17--8
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน2035--55
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม12--3
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-6--6
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน13--4
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1549--64
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม73--10
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม-4--4
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน631--37
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม1---1
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-7--7
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน14--5
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2991--120
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม325--28
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม18--9
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน840--48
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-5--5
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-11--11
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน-2--2
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์17---17
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด3171--102
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม33--6
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม76--13
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน1949--68
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-2--2
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน17--8
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน14--5
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด738--45
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม-5--5
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม-9--9
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน624--30
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน1---1
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด941--50
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม-5--5
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม12--3
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน828--36
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-2--2
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-2--2
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน-2--2
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด2373--96
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม103--13
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม65--11
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน757--64
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-2--2
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-3--3
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน-3--3
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1632--48
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม86--14
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม52--7
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน320--23
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-1--1
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-2--2
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน-1--1
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด3916579-283
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม873-18
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม5116-22
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน2312261-206
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-96-15
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน283-13
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน18--9
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด268457-167
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม153-9
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม173-11
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน205741-118
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม132-6
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน2115-18
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน113-5
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2784--111
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม-3--3
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม25--7
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน2062--82
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม4---4
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-7--7
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน17--8
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด734--41
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม11--2
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม1---1
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน425--29
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-4--4
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน13--4
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-1--1
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด166445-125
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม-41-5
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม223-7
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน134538-96
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-4--4
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน133-7
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-6--6
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด3476--110
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม56--11
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม39--12
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน2253--75
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม13--4
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-1--1
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน34--7
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด923--32
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม12--3
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม12--3
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน416--20
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม11--2
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน12--3
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน1---1
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1854--72
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม35--8
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม33--6
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน1140--51
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-1--1
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน12--3
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-3--3
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด3181--112
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม113--14
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม411--15
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน2538--63
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม15--6
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-11--11
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-3--3
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด825--33
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม53--8
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม15--6
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน214--16
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-1--1
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-2--2
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1543--58
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม31--4
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม24--6
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน1033--43
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-1--1
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-1--1
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-3--3
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1355--68
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม-5--5
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม-4--4
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน-35--35
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-2--2
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน14--5
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน125--17
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด217--19
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม-4--4
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน212--14
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-1--1
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด3356--89
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม55--10
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม66--12
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน1937--56
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม13--4
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน15--6
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน1---1
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1370--83
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม55--10
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม211--13
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน544--49
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-1--1
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-5--5
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน14--5
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.2024.1.KAOPUNHOT