ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA สพป.นพ เขต 1

248

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

171

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 3 /1%
1.3. นร.21 - 40 45 /18%
1.4. นร.41 - 60 44 /18%
1.5. นร.61 - 80 41 /17%
1.6. นร.81 - 100 26 /10%
1.7. นร.101 - 120 12 /5%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

12

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

247

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

248

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

36

ตาราง

2,295

ห้องเรียน
-14
ตาราง

29,459

นักเรียน
-1565
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,565

-568
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

21,638

-861
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,256

-136
ตาราง

248

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
171
กลาง
72
ใหญ่
4
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.
DATA MAX .500  

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ211 /85%
ปฐมวัย - ม.ต้น36 /15%
ประถมฯ1 /0%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก (0 - 120) 171 /69%
ขนาดกลาง (121 - 600) 72 /29%
ขนาดใหญ่ (601 - 1500) 4 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1501 ขึ้นไป) 1 /0%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 (0 - 120) 171 /69%
ขนาดที่ 2 (121 - 200) 49 /20%
ขนาดที่ 3 (201 - 300) 15 /6%
ขนาดที่ 4 (301 - 499) 5 /2%
ขนาดที่ 5 (500 - 1499) 7 /3%
ขนาดที่ 6 (1500 - 2499) 1 /0%
ขนาดที่ 7 (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) /0%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน - เกณฑ์บุคคล
ขนาดเล็ก (0 - 119) 171 /69%
ขนาดกลาง (120 - 719) 74 /30%
ขนาดใหญ่ (720 - 1679) 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1680 ขึ้นไป) 1 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายอภิชัย ทำมาน
 • ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา
 • นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล
 • ดร.นฤมล สุภาทอง
 • นายอัครพัชร์ แสงนวลนิ่ม
 • นางอมรรัตน์ สุทธิสาร
 • นางสาวพัชรินทร์ ธงยศ
 • นางลัคนา มั่นธรณ์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
 • นางรุ่งนภา สุภา
 • นายชัชชัย สุริยนต์
248 โรงเรียน

6 อำเภอ
เมืองนครพนม

6 โรงเรียน

ตาราง
ปลาปาก

4 โรงเรียน

ตาราง
ธาตุพนม

4 โรงเรียน

ตาราง
เรณูนคร

3 โรงเรียน

ตาราง
นาแก

5 โรงเรียน

ตาราง
วังยาง

1 โรงเรียน

ตาราง

25 เครือข่าย
เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายนาแกนาคู่

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพระซองนาเลียง

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์

13 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย

7 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพระธาตุมหาชัย

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายเรณูนคร

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายวังยางพัฒนา

14 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายคำเตย

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง

7 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพระธาตุพนม

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ

11 โรงเรียน

ตาราง
ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10