ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA สพป.นพ เขต 1

248

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

168

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 4 /2%
1.3. นร.21 - 40 36 /15%
1.4. นร.41 - 60 47 /19%
1.5. นร.61 - 80 40 /16%
1.6. นร.81 - 100 26 /10%
1.7. นร.101 - 120 15 /6%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

12

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

248

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

248

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

37

ตาราง

2,306

ห้องเรียน
-23
ตาราง

30,963

นักเรียน
-1147
ตาราง
นร.ปฐมวัย

6,131

-107
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

22,494

-936
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,338

-104
ตาราง

248

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
168
กลาง
74
ใหญ่
5
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -35.09

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -29.41

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ211 /85%
ปฐมวัย - ม.ต้น37 /15%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 168 /68%
ขนาดกลาง 74 /30%
ขนาดใหญ่ 5 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 168 /68%
ขนาดที่ 2 47 /19%
ขนาดที่ 3 21 /8%
ขนาดที่ 4 4 /2%
ขนาดที่ 5 7 /3%
ขนาดที่ 6 1 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565 (2,135 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2565 (409 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 149 /36%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 7 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 141 /34%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 46 /11%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 50 /12%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 4 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 4 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 7 /2%
บวชในศาสนา 1 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายอภิชัย ทำมาน
 • ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา
 • นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล
 • ดร.นฤมล สุภาทอง
 • นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์
 • นางอมรรัตน์ สุทธิสาร
 • นางสาวพัชรินทร์ ธงยศ
 • นางสาวสถาพร แก้วเคน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
 • นางจันทนีย์ ชูจันทร์
 • นางรุ่งนภา สุภา
 • นายชัชชัย สุริยนต์
248 โรงเรียน

6 อำเภอ
เมืองนครพนม

62 โรงเรียน

ตาราง
ปลาปาก

42 โรงเรียน

ตาราง
ธาตุพนม

44 โรงเรียน

ตาราง
เรณูนคร

33 โรงเรียน

ตาราง
นาแก

53 โรงเรียน

ตาราง
วังยาง

14 โรงเรียน

ตาราง

25 เครือข่าย
เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายนาแกนาคู่

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพระซองนาเลียง

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์

13 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย

7 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพระธาตุมหาชัย

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายเรณูนคร

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายวังยางพัฒนา

14 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายคำเตย

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง

7 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพระธาตุพนม

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ

11 โรงเรียน

ตาราง
ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.2024.1.KAOPUNHOT