ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดนครพนม

483

โรงเรียน
ตาราง
สพป.นพ.๑
248
สพป.นครพนม เขต ๒
183
สพม.นครพนม
52
31,024
นักเรียน
ตาราง
สพป.นพ.๑
31,024
สพป.นครพนม เขต ๒
0
สพม.นครพนม
0
2,309
ห้องเรียน
ตาราง
สพป.นพ.๑
2,309
สพป.นครพนม เขต ๒
0
สพม.นครพนม
0
นร. : ห้องเรียน
13:1
ตาราง
สพป.นพ.๑
13:1
สพป.นครพนม เขต ๒
nan:1
สพม.นครพนม
nan:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน
1สพป.นครพนม เขต ๒2836
ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
โรงเรียนขนาดเล็ก

270

ตาราง
เปิด อ.3 ขวบ

22

ตาราง
เปิดปฐมวัย

431

ตาราง
เปิดระดับประถม

431

ตาราง
เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

131

ตาราง
เปิด ม.ปลาย

52

ตาราง
เปิด ปวช.

2

ตาราง
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /0%
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ 351 /73%
ปฐมวัย - ม.ต้น 79 /16%
ปฐมวัย - ม.ปลาย /0%
ประถมฯ /0%
ประถมฯ - ม.ต้น /0%
ประถมฯ - ม.ปลาย /0%
ม.ต้น /0%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า 52 /11%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
รร.จำแนกตาม - เกณฑ์บุคคล
ขนาดเล็ก 269 /56%
ขนาดกลาง 193 /40%
ขนาดใหญ่ 12 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ 9 /2%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 270 /56%
ขนาดกลาง 189 /39%
ขนาดใหญ่ 15 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ 9 /2%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 270 /56%
ขนาดที่ 2 103 /21%
ขนาดที่ 3 56 /12%
ขนาดที่ 4 23 /5%
ขนาดที่ 5 22 /5%
ขนาดที่ 6 7 /1%
ขนาดที่ 7 2 /0%
รร.ขนาดเล็กจำแนกตาม - ขนาด 7 ขนาด
1.1. ไม่มีนักเรียน 1 /0%
1.2. นร.1 - 20 3 /1%
1.3. นร.21 - 40 37 /15%
1.4. นร.41 - 60 50 /20%
1.5. นร.61 - 80 38 /15%
1.6. นร.81 - 100 25 /10%
1.7. นร.101 - 120 14 /6%