ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2235
31%
15:1
อนุบาล 37411
69%
111:1
ระดับปฐมวัย9716
22%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-55
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 25611
19%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
14%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4246
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 581018
32%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
16%
19:1
ระดับประถมศึกษา233457
78%
610:1
รวมทั้งสิ้น324173
100%
89:1