585

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา20034.19%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง549.23%
ตารางจำแนก.เพศ437.35%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา437.35%
บุคลากรเกษียณอายุ386.50%
ทะเบียนโรงเรียน325.47%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ294.96%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ254.27%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด152.56%
ผลสอบ O-Net132.22%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน122.05%
ผลสอบ NT81.37%
ภาพรวมระดับจังหวัด71.20%
ผลสอบ RT71.20%
นร.ขาดแคลน71.20%
สรุป นร.รายชั้นเรียน61.03%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น50.85%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง40.68%
โครงการในโรงเรียน40.68%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน30.51%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง30.51%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ30.51%
นร.จำแนกตามอายุ20.34%
รายงานบริหารงบประมาณ20.34%
นร.จำแนกตามศาสนา20.34%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา20.34%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด10.17%
นร.จำแนกตามความพิการ10.17%
คณะกรรมการ10.17%
นร.จบการศึกษา ป.610.17%
สถิติ/บริการ0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด0-
นร.จำแนกความด้อยโอกาส0-
นร.จำแนกตามสัญชาติ0-
นร.เดินทางเกิน 3 กม.0-
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ0-
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง0-
นร.จบการศึกษา ม.30-
นร.จบการศึกษา ม.60-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-
แนวโน้ม จำนวน นร.0-
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด0-