จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,13322,4992,392-31,024
เตี้ย5911,333150-2,074
ค่อนข้างเตี้ย5871,526137-2,250
สูงตามเกณฑ์4,55017,6711,986-24,207
ค่อนข้างสูง1871,10783-1,377
สูง21886236-1,116
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4816383-294
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย5116-22
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย3103-16
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์3613371-240
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง251-8
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง242-8
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1131--42
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย-3--3
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย21--3
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์726--33
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง1---1
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง11--2
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1934--53
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย42--6
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย35--8
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์1226--38
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-1--1
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด81158--239
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย129--21
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย109--19
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์59132--191
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-4--4
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-4--4
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2741--68
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย-1--1
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย34--7
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์2229--51
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-2--2
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง25--7
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1723--40
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย-1--1
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย45--9
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์1317--30
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด2837--65
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย-1--1
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย-5--5
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์2430--54
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง11--2
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง3---3
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด298029-138
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย16--7
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย15--6
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์276424-115
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง-52-7
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง--3-3
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด31117--148
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย46--10
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย110--11
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์2499--123
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง2---2
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง-2--2
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย-5--5
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย23--5
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์919--28
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง2---2
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง51--6
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด32147--179
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย110--11
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย117--18
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์30109--139
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง-7--7
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-4--4
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด29116--145
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย110--11
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย412--16
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์2390--113
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง12--3
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-2--2
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด827--35
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์525--30
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง32--5
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1119--30
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย-3--3
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์1115--26
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด5411972-245
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย353-11
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย1065-21
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์389558-191
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง385-16
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-51-6
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1862--80
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย15--6
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์849--57
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง22--4
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง72--9
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1639--55
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย1012--22
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย58--13
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์119--20
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด633--39
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย22--4
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย11--2
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์329--32
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-1--1
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด3611163-210
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย468-18
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย3112-16
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์298751-167
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง-61-7
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-11-2
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด733--40
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย-3--3
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์727--34
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-1--1
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด542--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย-2--2
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย28--10
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์329--32
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง-2--2
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง-1--1
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด51200126-377
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย51511-31
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย5186-29
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์3815499-291
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง188-17
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง252-9
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด937--46
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย24--6
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์629--35
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง13--4
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง-1--1
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด930--39
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย32--5
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์622--28
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง-2--2
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด339449-176
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย922-13
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย543-12
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์187340-131
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-72-9
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง182-11
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด823--31
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์419--23
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง41--5
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง-2--2
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1340--53
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย-2--2
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย14--5
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์1234--46
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด34119--153
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย56--11
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย94--13
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์1996--115
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-10--10
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง13--4
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2156--77
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย-3--3
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์1848--66
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง12--3
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง2---2
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด829--37
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย1---1
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย22--4
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์522--27
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-3--3
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-2--2
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด1027--37
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย-1--1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย11--2
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์924--33
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-1--1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2695--121
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย612--18
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย818--26
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์1162--73
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง12--3
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-1--1
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด4271,663--2,090
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย2045--65
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย3782--119
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์3511,328--1,679
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง15116--131
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง492--96
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด315--18
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์18--9
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง-2--2
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง25--7
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด96507--603
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย827--35
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย1131--42
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์74397--471
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง132--33
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง220--22
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด533--38
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย12--3
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย13--4
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์327--30
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-1--1
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด959--68
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย33--6
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์652--58
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง-2--2
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-2--2
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด52182--234
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย124--16
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย74--11
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์28158--186
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง17--8
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง49--13
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด46112--158
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย25--7
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย68--14
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์3688--124
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง26--8
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-5--5
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด31108--139
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย34--7
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย25--7
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์2592--117
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง12--3
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-5--5
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด39162--201
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย310--13
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย413--17
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์32128--160
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-9--9
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-2--2
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด5017073-293
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย13229-44
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย8298-45
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์2811453-195
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง132-6
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-21-3
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด62148--210
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย712--19
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย717--24
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์47115--162
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง12--3
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-2--2
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1755--72
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย14--5
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย35--8
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์1342--55
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-1--1
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-3--3
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด31140--171
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย24--6
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย216--18
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์22112--134
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง25--7
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง33--6
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด53197139-389
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย1205-26
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย8126-26
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์43149118-310
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-105-15
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง165-12
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1034--44
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย15--6
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย12--3
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์726--33
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง11--2
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1130--41
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย-2--2
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์1125--36
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด164745-108
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย-45-9
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย351-9
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์133436-83
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-22-4
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-21-3
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด2055--75
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย21--3
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย24--6
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์1644--60
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-5--5
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-1--1
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด3311081-224
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย164-11
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย623-11
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์269569-190
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-73-10
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง--2-2
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1151--62
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย14--5
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย18--9
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์935--44
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-3--3
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-1--1
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด73220119-412
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย9174-30
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย696-21
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์57178105-340
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง183-12
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-81-9
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1958--77
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย15--6
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย24--6
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์1646--62
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-2--2
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-1--1
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด3192--123
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย247--49
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย219--21
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์2625--51
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-1--1
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง1---1
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4014369-252
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย-93-12
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย-163-19
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์3611161-208
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง242-8
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง23--5
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2767--94
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย317--20
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย32--5
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์2143--64
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-4--4
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-1--1
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด416--20
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์412--16
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2474--98
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย-4--4
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย42--6
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์1461--75
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง24--6
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง43--7
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด4116787-295
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย1114-16
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย1187-26
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์2914472-245
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-24-6
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-2--2
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด167841-135
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย21--3
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย295-16
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์126435-111
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-41-5
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1555--70
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย-1--1
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย17--8
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์1443--57
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-2--2
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง-2--2
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด43173--216
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย1714--31
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย415--19
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์21134--155
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-8--8
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง12--3
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1237--49
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย12--3
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย14--5
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์829--37
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง11--2
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง11--2
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด3380--113
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย33--6
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย15--6
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์2762--89
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง18--9
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง12--3
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1671--87
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย15--6
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย23--5
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์1359--72
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-3--3
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง-1--1
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2363--86
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย25--7
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย44--8
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์1750--67
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-3--3
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง-1--1
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด438851-182
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย3103-16
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย676-19
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์316740-138
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง112-4
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง23--5
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด2864--92
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย1---1
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย15--6
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์2355--78
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-2--2
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง32--5
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด639--45
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย23--5
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย22--4
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์230--32
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-3--3
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด948--57
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-1--1
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์941--50
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-3--3
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-2--2
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด49158--207
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย46--10
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย56--11
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์39130--169
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง18--9
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-8--8
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1152--63
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย15--6
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์939--48
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง15--6
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1373--86
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย15--6
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย211--13
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์1054--64
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-3--3
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด10505-65
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย-3--3
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย22--4
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์8405-53
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-4--4
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-1--1
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด33110--143
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย36--9
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย28--10
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์2792--119
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-3--3
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง11--2
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2381--104
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย15--6
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย113--14
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์2155--76
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-7--7
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง-1--1
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด4115056-247
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย2295-36
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย7122-21
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์1111647-174
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-61-7
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง171-9
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด33114--147
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย69--15
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย-9--9
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์2689--115
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง15--6
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง-2--2
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด41126--167
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย210--12
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย714--21
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์3298--130
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-2--2
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง-2--2
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด33600--633
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย421--25
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย230--32
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์26469--495
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง140--41
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-40--40
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด625--31
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-1--1
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย13--4
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์520--25
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-1--1
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด730--37
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-1--1
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย14--5
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์622--28
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-1--1
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-2--2
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด848--56
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย32--5
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย16--7
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์437--41
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-2--2
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-1--1
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1050--60
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย2---2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์746--53
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง11--2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-2--2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1911344-176
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย4302-36
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย163-10
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์147036-120
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-43-7
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-3--3
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1037--47
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-5--5
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์728--35
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-1--1
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง32--5
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด141--42
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-1--1
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์131--32
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-3--3
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-4--4
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด635--41
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย22--4
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย11--2
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์330--33
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-1--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-1--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1441--55
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย13--4
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย32--5
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์1036--46
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1277--89
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย36--9
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย14--5
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์762--69
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-3--3
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง12--3
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด30124--154
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย210--12
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย23--5
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์26107--133
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-2--2
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-2--2
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1128--39
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย-1--1
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์1124--35
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-1--1
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1245--57
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย-2--2
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย14--5
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์1136--47
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-3--3
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด935--44
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย1---1
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย24--6
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์631--37
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1872--90
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย-7--7
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย37--10
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์1556--71
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-2--2
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2111655-192
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย1124-17
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย4154-23
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์168646-148
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-31-4
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2563--88
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย26--8
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์2154--75
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-1--1
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง2---2
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด61240--301
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย314--17
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย214--16
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์51174--225
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง119--20
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง419--23
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1474--88
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย71--8
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์767--74
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-3--3
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-2--2
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด526--31
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย15--6
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์419--23
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-1--1
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1446--60
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย45--9
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย23--5
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์835--43
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-3--3
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2260--82
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย24--6
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย14--5
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์1942--61
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-5--5
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-5--5
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2246--68
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย14--5
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย24--6
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์1938--57
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด29103--132
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย23--5
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย310--13
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์2484--108
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง-5--5
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง-1--1
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด33117--150
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย-23--23
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย-11--11
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์882--90
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง7---7
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง181--19
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1371--84
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย61--7
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย11--2
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์561--66
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง-5--5
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง13--4
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1519--34
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย2---2
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย1---1
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์1218--30
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง-1--1
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1748--65
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย1---1
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย12--3
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์1435--49
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง17--8
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง-4--4
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2588--113
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย-2--2
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย112--13
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์2065--85
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง25--7
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง24--6
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1676--92
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย39--12
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย37--10
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์1056--66
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง-4--4
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด168575--743
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย1537--52
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย1631--47
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์129449--578
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง337--40
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง521--26
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด32128--160
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย412--16
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย610--16
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์2298--120
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง-3--3
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง-5--5
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด45638--683
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย428--32
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย532--37
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์36521--557
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง-36--36
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง-21--21
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด634--40
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย14--5
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย12--3
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์427--31
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง-1--1
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด43111--154
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย224--26
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย26--8
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์1888--106
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง110--11
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง-3--3
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1535--50
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย-2--2
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย21--3
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์1328--41
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง-4--4
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด4089--129
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย57--12
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย713--20
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์2760--87
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง17--8
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง-2--2
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด516--21
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย-1--1
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์512--17
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง-1--1
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1327--40
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย12--3
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย11--2
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์1124--35
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1047--57
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย-1--1
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย11--2
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์839--47
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง-5--5
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง11--2
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2786--113
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย-1--1
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย15--6
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์2169--90
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง56--11
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-5--5
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1833--51
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์1629--45
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง1---1
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง1---1
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2164--85
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย24--6
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย4---4
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์1553--68
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง-6--6
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-1--1
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด836--44
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย-1--1
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย22--4
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์531--36
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง12--3
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด435--39
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย13--4
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์327--30
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-1--1
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด135049-112
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย-63-9
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย282-12
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์113540-86
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง--3-3
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-11-2
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด20146--166
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย-7--7
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย69--15
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์14115--129
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-7--7
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-8--8
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด728--35
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย-6--6
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์517--22
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง1---1
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง11--2
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด944--53
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย21--3
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย14--5
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์535--40
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง11--2
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-3--3
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1661--77
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย110--11
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์1543--58
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-2--2
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด157641-132
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย244-10
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย173-11
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์126233-107
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-11-2
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-2--2
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1635--51
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์1629--45
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-3--3
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1676--92
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย11--2
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย15--6
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์1465--79
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-4--4
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-1--1
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด2213670-228
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย254-11
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย2114-17
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์1811159-188
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-42-6
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-51-6
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด3192--123
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย15--6
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย57--12
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์2271--93
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง24--6
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง15--6
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด31111--142
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย22--4
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย47--11
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์2596--121
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง-5--5
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง-1--1
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด3398--131
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย25--7
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย17--8
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์3083--113
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง-2--2
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง-1--1
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด1328--41
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย22--4
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์1025--35
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง11--2
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด1658--74
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย-1--1
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย14--5
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์1352--65
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง11--2
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง1---1
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด2145--66
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย-4--4
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์1336--49
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง52--7
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง3---3
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด30104--134
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย-2--2
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย-9--9
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์1686--102
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง24--6
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง123--15
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด219744-162
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย53--8
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย12--3
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์138437-134
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง-56-11
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง231-6
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด289651-175
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย21101-32
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย281-11
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์57445-124
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง-13-4
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง-31-4
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด40168--208
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย17--8
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย610--16
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์33134--167
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง-13--13
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-4--4
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1743--60
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย22--4
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์1538--53
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง-3--3
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด20102--122
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย415--19
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย65--11
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์1079--89
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง-2--2
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-1--1
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด729--36
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย-2--2
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย4---4
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์326--29
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-1--1
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด289560-183
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย132-6
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย142-7
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์258455-164
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง141-6
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด728--35
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย11--2
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย23--5
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์421--25
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-2--2
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-1--1
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1759--76
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย12--3
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย18--9
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์1547--62
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-2--2
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1865--83
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย24--6
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย37--10
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์1348--61
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-4--4
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-2--2
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด830--38
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์827--35
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-3--3
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1840--58
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์1530--45
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง12--3
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง24--6
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด31100--131
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย24--6
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย-7--7
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์2981--110
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-4--4
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-4--4
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด740--47
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย12--3
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย17--8
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์524--29
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-5--5
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-2--2
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด935--44
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย-2--2
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย24--6
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์728--35
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-1--1
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด268329-138
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย5166-27
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย3153-21
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์184720-85
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-4--4
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-1--1
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด2250--72
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย-4--4
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย12--3
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์1943--62
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง11--2
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง1---1
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1934--53
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย32--5
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย11--2
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์1327--40
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง21--3
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-3--3
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด208830-138
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย362-11
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย2112-15
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์156726-108
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-4--4
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด185768-143
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-36-9
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย-43-7
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์184957-124
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-12-3
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด2060--80
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย53--8
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย32--5
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์1147--58
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-4--4
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง14--5
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด26110--136
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย27--9
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์1988--107
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง37--10
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง28--10
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1251--63
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-2--2
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย23--5
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์1043--53
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-3--3
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด2060--80
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย66--12
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย15--6
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์1344--57
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-2--2
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-3--3
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1134--45
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย11--2
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์1029--39
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-1--1
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-3--3
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด3578--113
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-3--3
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย35--8
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์3166--97
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-3--3
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง11--2
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด82442--524
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย210--12
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย311--14
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์62349--411
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง632--38
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง940--49
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด728--35
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์627--33
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง1---1
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-1--1
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด1041--51
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย16--7
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย-5--5
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์828--36
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง-2--2
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง1---1
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด99454--553
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย516--21
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย713--20
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์77356--433
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง430--34
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง639--45
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด716--23
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย1---1
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์516--21
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง1---1
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด1145--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย-2--2
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย12--3
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์1034--44
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง-4--4
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง-3--3
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด944--53
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย11--2
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์736--43
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง-3--3
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง13--4
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด3298--130
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย16--7
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย44--8
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์2576--101
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง16--7
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง16--7
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด826--34
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย-1--1
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย12--3
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์721--28
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง-2--2
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด627--33
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย21--3
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์322--25
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง-2--2
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง1---1
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด95750-116
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย186-15
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย283-13
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์64041-87
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-1--1
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1144--55
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย23--5
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย23--5
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์735--42
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-2--2
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-1--1
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด2543--68
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย4---4
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์2022--42
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง19--10
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-12--12
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2077--97
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย-4--4
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย23--5
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์1462--76
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง33--6
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง15--6
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด69199152-420
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย5820-33
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย72014-41
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์51158112-321
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง495-18
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง241-7
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด23103--126
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย43--7
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย35--8
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์1587--102
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง12--3
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-6--6
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1338--51
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย1---1
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย13--4
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์1133--44
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-1--1
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-1--1
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด3510783-225
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย152-8
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย134-8
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์309374-197
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง333-9
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-3--3
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1265--77
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย65--11
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย27--9
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์150--51
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง11--2
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง22--4
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1520--35
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย1---1
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย12--3
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์1318--31
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด177817--994
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย939--48
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย1748--65
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์139621--760
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง762--69
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง547--52
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1860--78
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย12--3
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย38--11
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์1448--62
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง-2--2
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด2464--88
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย43--7
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย23--5
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์1853--71
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง-2--2
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง-3--3
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1060--70
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย32--5
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย-8--8
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์746--53
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง-2--2
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง-2--2
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด359968-202
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย132-6
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย545-14
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์188553-156
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง424-10
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง754-16
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1035--45
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย21--3
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์831--39
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง-2--2
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง-1--1
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1167--78
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย25--7
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย16--7
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์755--62
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง11--2
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด237930-132
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย-63-9
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย221-5
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์205426-100
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง110--11
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-7--7
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด736--43
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย1---1
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์629--35
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-3--3
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-1--1
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1957--76
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย97--16
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย23--5
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์741--48
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง12--3
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-4--4
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด2054--74
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย44--8
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย12--3
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์1342--55
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง13--4
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง13--4
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1966--85
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-4--4
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย-7--7
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์1949--68
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง-3--3
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง-3--3
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1571--86
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-3--3
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์1560--75
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง-2--2
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง-3--3
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด724--31
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย11--2
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย12--3
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์517--22
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง-1--1
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง-3--3
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1745--62
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์1137--48
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง23--5
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง42--6
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด55213--268
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย55--10
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย78--15
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์42175--217
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง114--15
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง-11--11
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1559--74
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย-6--6
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย26--8
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์1144--55
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง23--5
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด3598--133
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย19--10
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์3272--104
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง25--7
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง-6--6
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด2250--72
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย12--3
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย23--5
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์1935--54
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-3--3
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-7--7
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด45106--151
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย24--6
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์3082--112
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง610--16
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง78--15
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1426--40
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย12--3
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์1219--31
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง13--4
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-2--2
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1488--102
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย26--8
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย15--6
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์1069--79
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-6--6
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง12--3
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด2172--93
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย23--5
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย26--8
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์1757--74
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-2--2
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-4--4
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด3715999-295
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย235-10
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย1113-15
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์3013787-254
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง152-8
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง332-8
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด939--48
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย12--3
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์831--39
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-1--1
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-4--4
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1542--57
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย12--3
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์1430--44
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-2--2
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-4--4
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด3991--130
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย77--14
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย19--10
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์3069--99
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง15--6
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-1--1
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด824--32
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย-2--2
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย31--4
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์519--24
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-2--2
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด733--40
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย1---1
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์631--37
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1315--28
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย95--14
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์47--11
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-2--2
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-1--1
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1652--68
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย22--4
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย11--2
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์1243--55
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง13--4
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-3--3
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1348--61
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย11--2
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย12--3
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์1136--47
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-5--5
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-4--4
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด636--42
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย35--8
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย13--4
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์226--28
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-1--1
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-1--1
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด2570--95
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย152--17
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย7---7
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์362--65
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-3--3
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-3--3
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด422--26
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย-1--1
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์321--24
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง1---1
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1337--50
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย3---3
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย14--5
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์828--36
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง11--2
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-4--4
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด826--34
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย-4--4
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย11--2
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์717--24
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-3--3
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-1--1
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด2456--80
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย17--8
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย14--5
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์2243--65
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-2--2
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1549--64
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย15--6
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์1434--48
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-2--2
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-4--4
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2991--120
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย15--6
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย14--5
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์1059--69
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-9--9
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง1714--31
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด3171--102
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย13--4
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย-7--7
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์2651--77
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง35--8
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง15--6
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด738--45
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์737--44
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด941--50
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย31--4
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย1---1
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์234--36
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง33--6
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง-3--3
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด2373--96
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-12--12
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย-11--11
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์749--56
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง5---5
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง111--12
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1632--48
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย11--2
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย23--5
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์725--32
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง23--5
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง4---4
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด3916579-283
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย119--20
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย6164-26
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง