สพป.นพ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1116110226
4%
1515:1
อนุบาล 21,5071,2892,796
46%
25011:1
อนุบาล 31,6261,4853,111
51%
26312:1
ระดับปฐมวัย3,2492,8846,133
20%
52812:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,7041,6033,307
15%
27312:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,7321,6483,380
15%
27013:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,9181,7733,691
16%
27413:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,9711,9003,871
17%
27914:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,1351,9894,124
18%
28115:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,1291,9974,126
18%
28115:1
ระดับประถมศึกษา11,58910,91022,499
73%
1,65814:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1455333788
33%
4119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2446384830
35%
4120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3427347774
32%
4119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,3281,0642,392
8%
12319:1
รวมทั้งสิ้น16,16614,85831,024
100%
2,30913:1