วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00541534 -7529 -5
ระดับประถมศึกษา001,6831,669 -141,656 -13
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00131126 -5121 -5
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม002,3552,329 -262,306 -23