วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

ห้องเรียนปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับปฐมวัย0541534 -7528 -6526 -2
ระดับประถมศึกษา01,6831,669 -141,658 -111,650 -8
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0131126 -5123 -3119 -4
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม02,3552,329 -262,309 -202,295 -14