วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

รายการปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับปฐมวัย06,1766,238 626,133 -1055,565 -568
ระดับประถมศึกษา023,74123,430 -31122,499 -93121,638 -861
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น02,5322,442 -902,392 -502,256 -136
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า000 -900 -500 0
รวม032,44932,110 -33931,024 -108629,459 -1565
ห้องเรียน02,3552,329 -262,309 -202,295 -14