จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,56521,6382,256-29,459
เตี้ย5901,424163-2,177
ค่อนข้างเตี้ย5031,640126-2,269
สูงตามเกณฑ์4,11516,8221,857-22,794
ค่อนข้างสูง16996570-1,204
สูง18878740-1,015
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4216080-282
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย4176-27
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย5158-28
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์3112263-216
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง132-6
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง131-5
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย12--3
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย32--5
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์522--27
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-1--1
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1634--50
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย52--7
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย16--7
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์1025--35
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-1--1
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด69165--234
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย89--17
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย1112--23
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์50135--185
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-7--7
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-2--2
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย22--4
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย33--6
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์1731--48
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-3--3
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง24--6
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย-2--2
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์1316--29
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง11--2
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด2345--68
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์2140--61
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง-3--3
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง22--4
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด277133-131
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย342-9
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย151-7
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์225424-100
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง-53-8
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง133-7
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด29116--145
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย27--9
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย116--17
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์2590--115
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง13--4
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย11--2
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย11--2
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์1625--41
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง-1--1
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด31137--168
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย-11--11
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย112--13
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์30104--134
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง-8--8
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-2--2
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด33102--135
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย14--5
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย25--7
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์2889--117
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง14--5
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง1---1
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด623--29
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์617--23
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง-3--3
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-2--2
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด623--29
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย12--3
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย1---1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์419--23
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง-2--2
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด3210781-220
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย445-13
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย574-16
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์179063-170
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง-46-10
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง623-11
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1857--75
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย16--7
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย47--11
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์1142--53
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง1---1
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง12--3
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1945--64
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย519--24
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย-15--15
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์1011--21
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง3---3
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง1---1
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด533--38
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเตี้ย14--5
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูงตามเกณฑ์427--31
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างสูง-1--1
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสูง-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด349563-192
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย285-15
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย4106-20
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์287550-153
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง-11-2
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-11-2
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด633--39
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย-3--3
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์627--33
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-1--1
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1829--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย62--8
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย36--9
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์920--29
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง-1--1
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด40181128-349
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย31612-31
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย3166-25
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์34137102-273
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง-87-15
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง-41-5
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด534--39
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย2---2
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย25--7
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์127--28
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง-2--2
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย-3--3
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย12--3
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์826--34
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-1--1
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง-1--1
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด168747-150
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย183-12
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย162-9
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์146540-119
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-5--5
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง-32-5
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด524--29
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์518--23
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1138--49
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย-4--4
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย15--6
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์1029--39
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด26133--159
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย36--9
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย18--9
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์20105--125
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง29--11
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-5--5
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด1358--71
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย12--3
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์853--61
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-1--1
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง41--5
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย-2--2
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย53--8
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์423--27
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-1--1
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด328--31
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย-1--1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์324--27
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-1--1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2697--123
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย19--10
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย419--23
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์2068--88
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง1---1
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-1--1
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด4071,672--2,079
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย2859--87
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย2582--107
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์3191,326--1,645
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง2195--116
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง14110--124
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด311--14
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเตี้ย1---1
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างเตี้ย-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูงตามเกณฑ์25--7
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างสูง-2--2
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสูง-4--4
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด79447--526
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย626--32
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย526--31
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์48359--407
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง720--27
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง1316--29
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย22--4
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์-22--22
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด950--59
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย12--3
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์842--50
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง-2--2
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-4--4
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด43175--218
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย248--32
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย53--8
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์13130--143
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง-7--7
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง127--28
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด41122--163
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย86--14
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย111--12
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์3194--125
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง16--7
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง-5--5
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด32103--135
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเตี้ย65--11
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างเตี้ย34--7
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูงตามเกณฑ์2186--107
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างสูง15--6
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสูง13--4
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด30131--161
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย-8--8
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย410--14
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์26107--133
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-4--4
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-2--2
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด4416076-280
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย3207-30
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย3238-34
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์3511361-209
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง32--5
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-2--2
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด63141--204
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย1310--23
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย725--32
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์42105--147
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง1---1
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-1--1
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1259--71
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย13--4
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย-5--5
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์948--57
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-1--1
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง22--4
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด28136--164
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย54--9
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย45--9
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์18119--137
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-6--6
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง12--3
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด58185110-353
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย2111-14
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย315--18
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์51143107-301
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง211--13
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-52-7
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1330--43
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย21--3
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย32--5
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์823--31
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-3--3
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-1--1
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย-1--1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย1---1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์527--32
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง23--5
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง1---1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด134838-99
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย5146-25
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย266-14
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์62726-59
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-1--1
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย23--5
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย41--5
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์944--53
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง12--3
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด2710488-219
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย754-16
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย374-14
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์178577-179
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-42-6
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-31-4
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเตี้ย-4--4
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างเตี้ย-8--8
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูงตามเกณฑ์1433--47
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างสูง-3--3
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสูง-1--1
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด7520286-363
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย8184-30
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย6102-18
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์5616175-292
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง484-16
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง151-7
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย63--9
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์845--53
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง-2--2
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-1--1
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2791--118
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย124--25
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย214--16
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์2349--72
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง14--5
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4512561-231
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเตี้ย8112-21
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างเตี้ย6133-22
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูงตามเกณฑ์309654-180
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างสูง121-4
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสูง-31-4
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย114--15
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย25--7
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์953--62
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-3--3
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง112--13
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด514--19
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย11--2
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์412--16
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย76--13
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย22--4
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์1748--65
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-5--5
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-2--2
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด41159101-301
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเตี้ย153417-66
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างเตี้ย22612-40
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูงตามเกณฑ์249972-195
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างสูง-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสูง-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด177242-131
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย251-8
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย361-10
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์115640-107
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-3--3
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง12--3
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเตี้ย11--2
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างเตี้ย34--7
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูงตามเกณฑ์1145--56
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างสูง-1--1
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสูง-2--2
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย1112--23
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย316--19
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์20124--144
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-3--3
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง13--4
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1040--50
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย13--4
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย15--6
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์828--36
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-2--2
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง-2--2
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย26--8
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย14--5
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์1962--81
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-3--3
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง14--5
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย24--6
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย13--4
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์1558--73
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง-1--1
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2157--78
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย14--5
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย27--9
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์1743--60
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-1--1
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง12--3
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด329649-177
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย3142-19
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย382-13
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์256943-137
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-22-4
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง13--4
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1869--87
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย23--5
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย13--4
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์1456--70
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-4--4
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง13--4
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย43--7
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย33--6
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์626--32
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย13--4
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์640--46
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-1--1
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง12--3
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด29163--192
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-9--9
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย58--13
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์22134--156
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง27--9
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-5--5
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1147--58
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย19--10
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย-7--7
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์1030--40
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-1--1
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1270--82
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย16--7
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์1055--65
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-2--2
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง11--2
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด647--53
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย-1--1
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย14--5
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์537--42
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-4--4
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-1--1
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด36101--137
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย72--9
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย17--8
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์2883--111
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-6--6
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-3--3
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1376--89
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย-7--7
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย-11--11
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์1256--68
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง12--3
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด3614061-237
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย563-14
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย7173-27
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์2410452-180
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-61-7
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง-72-9
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด36111--147
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย413--17
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย27--9
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์2885--113
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง14--5
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง12--3
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด42124--166
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเตี้ย315--18
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างเตี้ย45--9
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูงตามเกณฑ์35102--137
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างสูง-1--1
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสูง-1--1
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด49587--636
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย636--42
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย336--39
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์39460--499
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-30--30
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง125--26
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย12--3
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์321--24
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-1--1
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด-33--33
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-2--2
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย-5--5
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์-26--26
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-5--5
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย-5--5
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์438--42
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-4--4
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-1--1
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด447--51
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-2--2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์338--41
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง13--4
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-1--1
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด611157-174
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย2127-21
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย1103-14
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์28345-130
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-41-5
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง121-4
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด933--42
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย23--5
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย21--3
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์526--31
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-2--2
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-1--1
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-5--5
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์126--27
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-3--3
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เตี้ย-2--2
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างเตี้ย34--7
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูงตามเกณฑ์-29--29
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างสูง-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สูง-2--2
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย33--6
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย32--5
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์729--36
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย88--16
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย29--11
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์245--47
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-2--2
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-1--1
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด25119--144
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย27--9
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย27--9
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์20102--122
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง11--2
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-2--2
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด628--34
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย-1--1
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์623--29
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-1--1
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1141--52
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย64--10
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย-5--5
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์531--36
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-1--1
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1139--50
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย1---1
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย27--9
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์831--39
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-1--1
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด2571--96
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเตี้ย17--8
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างเตี้ย116--17
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูงตามเกณฑ์2244--66
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างสูง-2--2
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสูง12--3
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2211345-180
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย362-11
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย285-15
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์179135-143
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-52-7
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-31-4
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1468--82
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย-5--5
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย1---1
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์1061--71
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง31--4
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-1--1
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด68219--287
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย336--39
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย414--18
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์56157--213
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง15--6
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง47--11
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1477--91
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย18--9
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย26--8
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์1157--68
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-4--4
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-2--2
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด923--32
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย47--11
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย14--5
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์412--16
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1349--62
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย14--5
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์1238--50
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-3--3
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย-3--3
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย12--3
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์1143--54
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-3--3
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-6--6
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1550--65
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เตี้ย-3--3
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างเตี้ย46--10
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูงตามเกณฑ์1141--52
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างสูง-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สูง-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด30101--131
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย23--5
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย27--9
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์2587--112
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง12--3
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง-2--2
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด28115--143
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย27--9
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย513--18
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์1884--102
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง-6--6
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง35--8
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1360--73
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย103--13
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย22--4
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์147--48
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง-3--3
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง-5--5
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1524--39
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย2---2
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์1222--34
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง11--2
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง-1--1
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2149--70
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย2---2
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์1638--54
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง24--6
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง13--4
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2774--101
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย-9--9
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย37--10
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์1954--73
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง32--5
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง22--4
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2173--94
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย16--7
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย611--17
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์1353--66
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง-1--1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง12--3
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด164561--725
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย2232--54
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย1336--49
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์122436--558
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง139--40
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง618--24
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด26114--140
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย410--14
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย213--15
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์2087--107
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง-1--1
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง-3--3
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด33591--624
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย442--46
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย752--59
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์21445--466
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง122--23
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง-30--30
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด626--32
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย22--4
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์324--27
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง1---1
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด44114--158
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย38--11
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย315--18
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์3683--119
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง17--8
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง11--2
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1732--49
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย44--8
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย13--4
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์1120--31
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง-5--5
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง1---1
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด3294--126
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย11--2
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย14--5
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์2877--105
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง16--7
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง16--7
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด811--19
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย-2--2
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย13--4
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์76--13
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1326--39
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย-3--3
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย3---3
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์1023--33
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด735--42
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย-2--2
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย11--2
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์529--34
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง13--4
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2180--101
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย15--6
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์2059--79
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง-4--4
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-6--6
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1645--61
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย-2--2
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย22--4
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์1338--51
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง-2--2
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง11--2
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2565--90
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย33--6
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์2154--75
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง13--4
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-2--2
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1031--41
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย42--6
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย22--4
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์425--29
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง-2--2
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด740--47
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย45--9
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย17--8
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์227--29
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-1--1
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด105150-111
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย1133-17
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย-61-7
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์93042-81
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-21-3
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง--3-3
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด24125--149
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย15--6
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย113--14
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์2199--120
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง15--6
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-3--3
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด526--31
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย21--3
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์319--22
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-1--1
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-1--1
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1040--50
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย-3--3
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย31--4
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์732--39
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-3--3
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-1--1
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1159--70
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย19--10
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย211--13
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์837--45
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-1--1
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-1--1
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด106825-103
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย-8--8
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย621-9
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์45324-81
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-3--3
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-2--2
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1038--48
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย1---1
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย22--4
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์734--41
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-2--2
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1567--82
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย24--6
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์1355--68
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-2--2
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด2111775-213
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย-116-17
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย469-19
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์169556-167
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-54-9
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง1---1
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด2299--121
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเตี้ย39--12
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างเตี้ย79--16
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูงตามเกณฑ์1275--87
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างสูง-2--2
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสูง-4--4
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด32101--133
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย36--9
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย45--9
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์2587--112
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง-2--2
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง-1--1
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด2090--110
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย43--7
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์1678--94
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง-2--2
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง-1--1
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด1432--46
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย5---5
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย24--6
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์625--31
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง-1--1
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง12--3
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด1353--66
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเตี้ย-3--3
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูงตามเกณฑ์1142--53
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างสูง1---1
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสูง12--3
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1941--60
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย-5--5
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย33--6
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์1530--45
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง12--3
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง-1--1
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด3095--125
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์1588--103
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง53--8
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง102--12
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด198435-138
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเตี้ย311--14
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างเตี้ย171-9
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูงตามเกณฑ์126130-103
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างสูง134-8
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสูง22--4
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด198056-155
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเตี้ย144-9
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างเตี้ย281-11
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูงตามเกณฑ์156348-126
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างสูง133-7
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสูง-2--2
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด41155--196
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย57--12
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย310--13
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์32124--156
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง19--10
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-5--5
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1343--56
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย2---2
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์1040--50
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง12--3
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2993--122
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย36--9
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย57--12
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์1974--93
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง13--4
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง13--4
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด621--27
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเตี้ย-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างเตี้ย22--4
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูงตามเกณฑ์418--22
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างสูง-1--1
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสูง-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด199345-157
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย113-5
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย-32-5
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์178537-139
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง132-6
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-11-2
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด333--36
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย-3--3
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย12--3
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์225--27
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-1--1
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-2--2
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด2057--77
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย13--4
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย27--9
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์1747--64
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1958--77
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย15--6
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย-5--5
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์1544--59
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง14--5
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง2---2
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด830--38
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย2---2
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์628--34
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-2--2
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1551--66
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย1---1
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์1241--53
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง15--6
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง13--4
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด3595--130
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย38--11
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย110--11
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์3175--106
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-2--2
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด442--46
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย-4--4
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย14--5
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์229--31
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-4--4
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง11--2
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1332--45
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย11--2
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย33--6
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์927--36
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-1--1
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด248828-140
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย6178-31
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย261-9
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์165818-92
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-31-4
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-4--4
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1855--73
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย-4--4
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย23--5
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์1446--60
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง12--3
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง1---1
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1240--52
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเตี้ย22--4
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างเตี้ย16--7
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูงตามเกณฑ์926--35
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างสูง-1--1
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสูง-5--5
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด307634-140
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย142-7
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย332-8
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์235726-106
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง194-14
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง23--5
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด195853-130
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย124-7
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย-22-4
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์175346-116
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง1---1
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-11-2
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1959--78
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย45--9
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย2---2
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์1246--58
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง15--6
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-3--3
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด20113--133
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย17--8
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย34--7
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์1383--96
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง110--11
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง29--11
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด748--55
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-10--10
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย-11--11
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์626--32
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง1---1
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-1--1
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1561--76
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย210--12
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย210--12
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์1135--46
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-6--6
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1133--44
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-2--2
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์923--32
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง11--2
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง11--2
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด3072--102
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-3--3
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย33--6
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์2759--86
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-4--4
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-3--3
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด80442--522
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย-6--6
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย517--22
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์65351--416
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง642--48
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง426--30
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด819--27
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-1--1
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์817--25
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-1--1
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด733--40
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย-3--3
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย-7--7
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์723--30
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด88466--554
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย49--13
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย614--20
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์63385--448
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง827--35
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง731--38
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด516--21
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย-1--1
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย11--2
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์214--16
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง2---2
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด1442--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย-2--2
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย34--7
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์1133--44
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง-2--2
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง-1--1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด1138--49
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย12--3
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์931--40
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง12--3
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง-2--2
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด2696--122
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย15--6
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย37--10
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์2174--95
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง-3--3
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง17--8
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด622--28
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย25--7
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย13--4
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์314--17
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด918--27
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเตี้ย1---1
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างเตี้ย1---1
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูงตามเกณฑ์212--14
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างสูง11--2
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสูง45--9
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด125747-116
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย174-12
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย146-11
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์94537-91
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง11--2
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1051--61
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย316--19
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย111--12
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์623--29
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง-1--1
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด2947--76
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเตี้ย-1--1
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูงตามเกณฑ์1438--52
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างสูง63--9
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสูง94--13
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2077--97
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย-1--1
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย-5--5
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์1456--70
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง48--12
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง27--9
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด61174138-373
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย9712-28
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย91412-35
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์40136108-284
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง1124-17
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง252-9
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด26101--127
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย110--11
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย15--6
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์2480--104
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-4--4
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-2--2
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1332--45
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย21--3
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์1029--39
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง11--2
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-1--1
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2610574-205
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย166-13
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย131-5
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์249064-178
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-43-7
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-2--2
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2562--87
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย-10--10
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย15--6
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์1244--56
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง52--7
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง71--8
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด524--29
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย22--4
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์319--22
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด167807--974
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย1345--58
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย1962--81
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์127618--745
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง454--58
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง428--32
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1255--67
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย-4--4
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย24--6
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์1046--56
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง-1--1
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด2458--82
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย33--6
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย13--4
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์2046--66
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง-2--2
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง-4--4
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1457--71
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย88--16
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย-7--7
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์541--46
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง11--2
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด259655-176
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย187-16
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย2132-17
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์157439-128
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง513-9
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง2-4-6
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1035--45
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย1---1
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์933--42
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง-1--1
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด961--70
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย92--11
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย-5--5
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์-54--54
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด258230-137
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย-34-7
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย-31-4
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์206623-109
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง25--7
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง352-10
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด831--39
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย-1--1
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย11--2
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์727--34
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-2--2
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1459--73
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย87--15
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย26--8
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์438--42
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-5--5
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-3--3
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1055--65
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย68--14
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย38--11
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์138--39
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-1--1
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1779--96
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-2--2
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์1763--80
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง-8--8
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง-5--5
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1362--75
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-4--4
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์744--51
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง21--3
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง47--11
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด524--29
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย11--2
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์420--24
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง-3--3
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1145--56
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย1---1
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์939--48
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง-3--3
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง13--4
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด45210--255
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย35--8
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย717--24
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์35170--205
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง-11--11
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง-7--7
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1952--71
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย-5--5
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย25--7
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์1741--58
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-1--1
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด4097--137
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เตี้ย112--13
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างเตี้ย122--23
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูงตามเกณฑ์3760--97
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างสูง-1--1
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สูง12--3
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1950--69
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย11--2
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย14--5
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์1740--57
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-3--3
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-2--2
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด36107--143
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย-2--2
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย21--3
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์3380--113
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง112--13
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-12--12
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1326--39
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย31--4
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย22--4
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์821--29
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-1--1
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-1--1
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1683--99
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย46--10
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย-6--6
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์1167--78
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-2--2
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง12--3
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1475--89
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเตี้ย13--4
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างเตี้ย57--12
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูงตามเกณฑ์858--66
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างสูง-3--3
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสูง-4--4
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด32146103-281
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย355-13
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย1112-14
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์2712292-241
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง153-9
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-31-4
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด733--40
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์726--33
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-3--3
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด941--50
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย61--7
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์333--36
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-1--1
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-4--4
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด3091--121
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย45--9
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย28--10
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์2474--98
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-1--1
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-3--3
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด921--30
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย-1--1
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์918--27
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-1--1
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด926--35
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย31--4
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย11--2
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์524--29
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด620--26
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย65--11
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์-12--12
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-1--1
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด2044--64
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย22--4
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย4---4
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์1436--50
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-3--3
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-3--3
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด745--52
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย-1--1
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์736--43
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-4--4
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-3--3
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด830--38
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย2---2
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย11--2
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์525--30
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-3--3
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-1--1
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1776--93
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย13--4
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย36--9
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์1261--73
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง15--6
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-1--1
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด620--26
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย27--9
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย14--5
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์38--11
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-1--1
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1350--63
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย23--5
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย14--5
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์936--45
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-2--2
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง15--6
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด126--27
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย-3--3
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์122--23
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด2050--70
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเตี้ย12--3
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างเตี้ย15--6
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูงตามเกณฑ์1742--59
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างสูง11--2
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสูง-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1347--60
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย17--8
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย17--8
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์1026--36
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-3--3
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง14--5
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2495--119
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย25--7
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย26--8
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์2065--85
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-7--7
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-12--12
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2175--96
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย11--2
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย-7--7
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์2051--71
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-6--6
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-10--10
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด735--42
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เตี้ย1---1
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างเตี้ย-3--3
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูงตามเกณฑ์632--38
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างสูง-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สูง-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1039--49
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-1--1
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์1031--41
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง-4--4
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง-2--2
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด2666--92
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย26--8
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย53--8
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์1955--74
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง-2--2
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1229--41
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-2--2
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์921--30
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง12--3
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง2---2
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด3514174-250
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เตี้ย-144-18
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างเตี้ย1142-17
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูงตามเกณฑ์319861-190
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างสูง293-14
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สูง164-11
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด257158-154
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย-11-2
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย21--3
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์206452-136
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง223-7
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง132-6
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2170--91
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย23--5
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย12--3
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์1757--74
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง15--6
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง-3--3
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด622--28
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย-1--1
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์618--24
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง-1--1
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด125330-95
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย171-9
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย264-12
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์93725-71
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง-2--2
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง-1--1
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2576--101
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย12--3
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย76--13
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์1760--77
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง-4--4
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง-4--4
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด822--30
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย21--3
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย-1--1
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์618--24
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง-1--1
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง-1--1
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1053--63
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย1---1
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์942--51
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง-6--6
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง-5--5
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2976--105
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย51--6
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย43--7
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์2059--79
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง-8--8
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง-5--5
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด922--31
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย-1--1
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์419--23
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง3---3
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง2---2
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1841--59
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย62--8
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย43--7
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์832--40
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง-4--4
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2049--69
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย-1--1
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์1545--60
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง33--6
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง2---2
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด819--27
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย1---1
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย-2--2
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์715--22
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง-2--2
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2661--87
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย13--4
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย34--7
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์2151--72
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง13--4
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1975--94
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเตี้ย-2--2
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างเตี้ย-4--4
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูงตามเกณฑ์1761--78
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างสูง14--5
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสูง14--5
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10