วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2564 2565 2566 2567

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 1200167 167166 -1167 1171 4
ขนาดกลาง /นร.121 - 600076 7677 175 -272 -3
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 150005 5554 -1
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป01 1111
รวม0249 249249248 -1248