จำนวนนักเรียน จำแนกตามความขาดแคลน

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ความขาดแคลน ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด3,93516,9672,132-23,034
เครื่องแบบนักเรียน3,84616,7102,125-22,681
เครื่องเขียน3,72916,3882,121-22,238
แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)3,66416,2252,080-21,969
อาหารกลางวัน3,35615,2722,002-20,630
ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า3,62816,1792,112-21,919
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด4015280-272
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องแบบนักเรียน3915280-271
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องเขียน4015180-271
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)4015280-272
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอาหารกลางวัน3915179-269
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า3915280-271
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องแบบนักเรียน927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องเขียน927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอาหารกลางวัน927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1423--37
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องแบบนักเรียน1422--36
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องเขียน819--27
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)819--27
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอาหารกลางวัน617--23
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า819--27
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด62148--210
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องแบบนักเรียน62148--210
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องเขียน62148--210
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)62148--210
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอาหารกลางวัน62148--210
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า62148--210
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องแบบนักเรียน2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องเขียน2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอาหารกลางวัน2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องแบบนักเรียน1422--36
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องเขียน1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอาหารกลางวัน1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1939--58
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องแบบนักเรียน1839--57
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องเขียน1939--58
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1939--58
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอาหารกลางวัน1938--57
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1939--58
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนขาดแคลนทั้งหมด277024-121
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องแบบนักเรียน277024-121
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องเขียน277024-121
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)277024-121
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอาหารกลางวัน277024-121
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า277024-121
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนขาดแคลนทั้งหมด14112--126
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องแบบนักเรียน14112--126
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องเขียน14112--126
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)14112--126
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอาหารกลางวัน14112--126
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า14112--126
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องแบบนักเรียน1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องเขียน1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอาหารกลางวัน1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด31136--167
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องแบบนักเรียน31136--167
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องเขียน31136--167
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)31136--167
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอาหารกลางวัน31136--167
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า31136--167
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด3069--99
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องแบบนักเรียน3066--96
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องเขียน3065--95
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)3067--97
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอาหารกลางวัน3053--83
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า3065--95
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด420--24
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องแบบนักเรียน420--24
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องเขียน420--24
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)420--24
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอาหารกลางวัน318--21
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า420--24
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด623--29
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องแบบนักเรียน623--29
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องเขียน623--29
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)623--29
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอาหารกลางวัน622--28
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า623--29
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2310780-210
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องแบบนักเรียน2310780-210
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องเขียน2210780-209
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1410578-197
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอาหารกลางวัน1410476-194
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1410578-197
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด644--50
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องแบบนักเรียน644--50
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องเขียน644--50
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)643--49
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอาหารกลางวัน436--40
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า643--49
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1844--62
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องแบบนักเรียน1843--61
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องเขียน1843--61
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1844--62
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอาหารกลางวัน1842--60
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1842--60
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด432--36
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องแบบนักเรียน432--36
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเครื่องเขียน432--36
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)232--34
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอาหารกลางวัน232--34
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า232--34
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด179261-170
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องแบบนักเรียน169261-169
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องเขียน169261-169
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)169261-169
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอาหารกลางวัน159161-167
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า159261-168
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด531--36
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องแบบนักเรียน531--36
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องเขียน-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอาหารกลางวัน-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1829--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องแบบนักเรียน1829--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องเขียน1828--46
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)229--31
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอาหารกลางวัน1828--46
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1828--46
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนขาดแคลนทั้งหมด40176115-331
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องแบบนักเรียน32176115-323
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องเขียน40173114-327
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)40175114-329
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอาหารกลางวัน33166114-313
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า33173114-320
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนขาดแคลนทั้งหมด533--38
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องแบบนักเรียน533--38
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องเขียน533--38
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)533--38
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอาหารกลางวัน533--38
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า533--38
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องแบบนักเรียน933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องเขียน933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอาหารกลางวัน-12--12
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด125943-114
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องแบบนักเรียน125943-114
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องเขียน24042-84
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)23942-83
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอาหารกลางวัน23941-82
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า23942-83
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด220--22
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องแบบนักเรียน218--20
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องเขียน-16--16
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-17--17
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอาหารกลางวัน118--19
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-16--16
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1136--47
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องแบบนักเรียน1136--47
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องเขียน1136--47
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1136--47
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอาหารกลางวัน1131--42
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1136--47
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด13125--138
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องแบบนักเรียน13123--136
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องเขียน13124--137
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)13122--135
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอาหารกลางวัน13102--115
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า13123--136
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1357--70
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องแบบนักเรียน1357--70
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องเขียน1357--70
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1356--69
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอาหารกลางวัน1356--69
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1356--69
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องแบบนักเรียน929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องเขียน929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอาหารกลางวัน929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด327--30
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องแบบนักเรียน327--30
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องเขียน327--30
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)327--30
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอาหารกลางวัน327--30
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า327--30
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2697--123
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องแบบนักเรียน2696--122
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องเขียน2697--123
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2697--123
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอาหารกลางวัน2697--123
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2697--123
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-17--17
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องแบบนักเรียน-16--16
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องเขียน-15--15
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-14--14
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอาหารกลางวัน-13--13
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-14--14
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนขาดแคลนทั้งหมด110--11
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องแบบนักเรียน19--10
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเครื่องเขียน110--11
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)110--11
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอาหารกลางวัน19--10
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า19--10
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด72239--311
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องแบบนักเรียน72235--307
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องเขียน72239--311
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)72238--310
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอาหารกลางวัน72231--303
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า72235--307
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องแบบนักเรียน227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องเขียน227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอาหารกลางวัน227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องแบบนักเรียน-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องเขียน-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอาหารกลางวัน-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด42174--216
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องแบบนักเรียน42174--216
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องเขียน41174--215
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)41174--215
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอาหารกลางวัน26171--197
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า41174--215
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด39119--158
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องแบบนักเรียน39119--158
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องเขียน39119--158
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)39119--158
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอาหารกลางวัน39119--158
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า39119--158
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด145--46
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องแบบนักเรียน145--46
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเครื่องเขียน143--44
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)143--44
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอาหารกลางวัน144--45
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า143--44
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด29130--159
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน28129--157
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน29129--158
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)29130--159
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน29127--156
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า29129--158
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด4415976-279
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน4315676-275
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน4415975-278
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)4415975-278
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน4415875-277
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า4415975-278
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด34136--170
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน34134--168
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน34136--170
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)34136--170
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน34135--169
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า34135--169
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1259--71
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน1258--70
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน1259--71
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1259--71
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน-1--1
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1258--70
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด28133--161
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน28133--161
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน28133--161
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)28133--161
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน28131--159
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า28133--161
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด58181105-344
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน57180103-340
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน57181105-343
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)58180104-342
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน5713323-213
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า57180104-341
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1320--33
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน1220--32
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน1219--31
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1219--31
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน818--26
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1219--31
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด74333-83
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน74333-83
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน74333-83
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)74333-83
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน74333-83
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า74333-83
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน-11--11
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2710488-219
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน2710388-218
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน2710488-219
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2710488-219
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน2710485-216
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2710488-219
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องแบบนักเรียน1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเครื่องเขียน1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอาหารกลางวัน1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด7519783-355
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องแบบนักเรียน7419783-354
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องเขียน7519583-353
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)7519583-353
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอาหารกลางวัน7519583-353
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า7519583-353
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องแบบนักเรียน1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องเขียน1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอาหารกลางวัน1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2788--115
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องแบบนักเรียน2788--115
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องเขียน2788--115
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2788--115
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอาหารกลางวัน2788--115
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2788--115
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1265-23
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องแบบนักเรียน1265-23
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเครื่องเขียน1265-23
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-65-11
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอาหารกลางวัน-31-4
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-65-11
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องแบบนักเรียน2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องเขียน2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอาหารกลางวัน2376--99
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด26--8
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องแบบนักเรียน26--8
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องเขียน26--8
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-6--6
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอาหารกลางวัน-6--6
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-6--6
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องแบบนักเรียน2563--88
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องเขียน2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอาหารกลางวัน2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด17158101-276
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องแบบนักเรียน17158101-276
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเครื่องเขียน17158101-276
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)17158100-275
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอาหารกลางวัน17158100-275
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า17158100-275
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด167242-130
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องแบบนักเรียน167242-130
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องเขียน167042-128
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)62710-43
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอาหารกลางวัน167242-130
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า167142-129
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องแบบนักเรียน1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเครื่องเขียน1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอาหารกลางวัน1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องแบบนักเรียน35155--190
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องเขียน35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออาหารกลางวัน35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด938--47
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องแบบนักเรียน838--46
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องเขียน938--47
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)938--47
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออาหารกลางวัน938--47
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า938--47
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องแบบนักเรียน2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องเขียน2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2279--101
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออาหารกลางวัน2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องแบบนักเรียน1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องเขียน1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออาหารกลางวัน1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2148--69
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องแบบนักเรียน2148--69
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องเขียน2148--69
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2148--69
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออาหารกลางวัน2148--69
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2148--69
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด329649-177
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องแบบนักเรียน329649-177
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องเขียน329349-174
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)329449-175
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออาหารกลางวัน329447-173
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า329449-175
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1866--84
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน1866--84
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน1866--84
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1866--84
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน1866--84
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1866--84
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน1233--45
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด18154--172
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน18142--160
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน-115--115
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-116--116
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน-109--109
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-108--108
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1045--55
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน1044--54
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน1035--45
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1032--42
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน1033--43
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1033--43
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1270--82
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน1270--82
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน-2--2
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-2--2
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน14--5
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-2--2
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด643--49
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน643--49
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน643--49
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)642--48
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน642--48
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า642--48
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1884--102
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน1784--101
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน1884--102
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1884--102
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน1884--102
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1884--102
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1376--89
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องแบบนักเรียน1376--89
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องเขียน1375--88
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1375--88
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออาหารกลางวัน1374--87
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1375--88
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด3413561-230
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องแบบนักเรียน3413460-228
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องเขียน3313561-229
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)3413561-230
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออาหารกลางวัน1713560-212
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า3313561-229
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด36110--146
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องแบบนักเรียน36109--145
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องเขียน36110--146
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)36110--146
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออาหารกลางวัน36110--146
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า36110--146
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-95--95
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องแบบนักเรียน-91--91
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเครื่องเขียน-75--75
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-38--38
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออาหารกลางวัน-81--81
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-67--67
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด46541--587
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน45537--582
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน46536--582
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)46540--586
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน46537--583
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า46536--582
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-32--32
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน-32--32
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน-32--32
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-32--32
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน-25--25
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-32--32
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด447--51
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน447--51
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน447--51
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)447--51
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า447--51
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด611157-174
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน611157-174
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน611157-174
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)611157-174
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน611157-174
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า611157-174
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด925--34
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน925--34
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน925--34
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)925--34
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน922--31
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า925--34
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องแบบนักเรียน337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เครื่องเขียน337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อาหารกลางวัน336--39
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด25113--138
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน25112--137
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน25113--138
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)25113--138
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน25109--134
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า25113--138
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด627--33
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน627--33
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน627--33
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)627--33
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน627--33
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า627--33
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด741--48
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน741--48
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน741--48
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)741--48
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน741--48
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า741--48
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1135--46
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน1135--46
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน1135--46
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1135--46
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน1135--46
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1135--46
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2571--96
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องแบบนักเรียน2571--96
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเครื่องเขียน2571--96
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2571--96
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอาหารกลางวัน2570--95
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2571--96
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2211343-178
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องแบบนักเรียน2211243-177
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องเขียน2211343-178
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2211243-177
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อาหารกลางวัน2211243-177
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2211243-177
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1457--71
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องแบบนักเรียน1457--71
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องเขียน1456--70
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1457--71
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อาหารกลางวัน1456--70
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1456--70
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด32207--239
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องแบบนักเรียน32204--236
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องเขียน32206--238
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)32206--238
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อาหารกลางวัน31204--235
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า32206--238
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1473--87
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องแบบนักเรียน1472--86
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องเขียน1472--86
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1458--72
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อาหารกลางวัน1457--71
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1462--76
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด920--29
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องแบบนักเรียน316--19
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องเขียน920--29
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)920--29
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อาหารกลางวัน27--9
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า318--21
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด532--37
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องแบบนักเรียน532--37
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องเขียน532--37
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)532--37
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อาหารกลางวัน532--37
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า532--37
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องแบบนักเรียน1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องเขียน1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อาหารกลางวัน1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-15--15
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องแบบนักเรียน-13--13
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เครื่องเขียน-15--15
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-15--15
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อาหารกลางวัน-4--4
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-15--15
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด30100--130
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องแบบนักเรียน30100--130
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องเขียน30100--130
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)30100--130
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอาหารกลางวัน30100--130
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า30100--130
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2883--111
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องแบบนักเรียน2879--107
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องเขียน2856--84
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2880--108
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอาหารกลางวัน2268--90
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2868--96
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-53--53
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องแบบนักเรียน-53--53
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องเขียน-53--53
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-53--53
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอาหารกลางวัน-53--53
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-53--53
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1424--38
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องแบบนักเรียน1424--38
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องเขียน1424--38
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1424--38
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอาหารกลางวัน1424--38
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1424--38
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-15--15
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องแบบนักเรียน-13--13
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องเขียน-14--14
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-13--13
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอาหารกลางวัน-13--13
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-13--13
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1671--87
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องแบบนักเรียน1671--87
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องเขียน1671--87
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1671--87
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอาหารกลางวัน1670--86
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1671--87
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-1--1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องแบบนักเรียน-1--1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องเขียน-1--1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-1--1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอาหารกลางวัน-1--1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-1--1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด132542--674
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องแบบนักเรียน132540--672
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องเขียน132542--674
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)132542--674
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอาหารกลางวัน131542--673
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า132542--674
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด19108--127
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องแบบนักเรียน658--64
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องเขียน1691--107
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)19105--124
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอาหารกลางวัน456--60
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า458--62
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1109--110
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องแบบนักเรียน197--98
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องเขียน1104--105
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1106--107
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอาหารกลางวัน195--96
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า196--97
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด526--31
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องแบบนักเรียน526--31
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องเขียน526--31
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)526--31
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอาหารกลางวัน526--31
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า526--31
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด14102--116
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องแบบนักเรียน1486--100
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องเขียน1487--101
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)14102--116
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอาหารกลางวัน1488--102
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1488--102
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1732--49
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องแบบนักเรียน1732--49
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องเขียน1732--49
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)832--40
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอาหารกลางวัน732--39
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า832--40
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด3094--124
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องแบบนักเรียน2994--123
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องเขียน3094--124
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)3094--124
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอาหารกลางวัน3093--123
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า3094--124
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด710--17
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องแบบนักเรียน610--16
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องเขียน710--17
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)310--13
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอาหารกลางวัน310--13
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า310--13
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด724--31
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องแบบนักเรียน623--29
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องเขียน524--29
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)423--27
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอาหารกลางวัน123--24
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า323--26
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด735--42
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องแบบนักเรียน735--42
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องเขียน735--42
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)735--42
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอาหารกลางวัน735--42
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า735--42
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1778--95
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องแบบนักเรียน1778--95
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องเขียน1778--95
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1778--95
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอาหารกลางวัน1778--95
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1778--95
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด130--31
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องแบบนักเรียน129--30
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องเขียน126--27
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)129--30
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอาหารกลางวัน126--27
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า126--27
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2454--78
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องแบบนักเรียน2444--68
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องเขียน1438--52
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1433--47
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอาหารกลางวัน2454--78
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1438--52
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด525--30
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องแบบนักเรียน524--29
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องเขียน525--30
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)525--30
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอาหารกลางวัน524--29
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า524--29
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด732--39
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน732--39
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน727--34
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)727--34
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน727--34
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า727--34
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด104745-102
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน104745-102
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน104645-101
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)104645-101
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน104645-101
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า104645-101
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด7121--128
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน7120--127
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน7120--127
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)7120--127
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน7121--128
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า7120--127
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด120--21
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน120--21
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน120--21
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-20--20
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน-20--20
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-20--20
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1040--50
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน1039--49
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน1040--50
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1040--50
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน1040--50
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1040--50
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1158--69
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน1158--69
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน1158--69
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1057--67
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน1156--67
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1157--68
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด106825-103
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน106825-103
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน106825-103
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)106825-103
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน106825-103
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า106825-103
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด836--44
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน835--43
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน836--44
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)836--44
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน835--43
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า836--44
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด210--12
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน110--11
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน21--3
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด189468-180
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน69266-164
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน109265-167
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)179367-177
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน89161-160
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า89267-167
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2299--121
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องแบบนักเรียน2299--121
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเครื่องเขียน2299--121
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2299--121
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอาหารกลางวัน2299--121
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2299--121
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1328--41
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องแบบนักเรียน1328--41
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องเขียน1326--39
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1327--40
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอาหารกลางวัน1317--30
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1326--39
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1955--74
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องแบบนักเรียน1239--51
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องเขียน1853--71
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1951--70
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอาหารกลางวัน1136--47
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1139--50
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1432--46
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องแบบนักเรียน1432--46
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องเขียน1332--45
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1432--46
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอาหารกลางวัน1432--46
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1432--46
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1353--66
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องแบบนักเรียน1353--66
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเครื่องเขียน1353--66
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1353--66
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอาหารกลางวัน-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1353--66
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1941--60
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องแบบนักเรียน1941--60
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องเขียน1941--60
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1941--60
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอาหารกลางวัน-1--1
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1941--60
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2995--124
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องแบบนักเรียน2995--124
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องเขียน2995--124
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2995--124
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอาหารกลางวัน1662--78
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2995--124
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด198133-133
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องแบบนักเรียน197732-128
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเครื่องเขียน198032-131
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)198033-132
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอาหารกลางวัน196332-114
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า197632-127
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-6153-114
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องแบบนักเรียน-6153-114
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเครื่องเขียน-6152-113
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-5653-109
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอาหารกลางวัน-5450-104
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-5652-108
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2390--113
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องแบบนักเรียน2390--113
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องเขียน2390--113
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2390--113
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอาหารกลางวัน2389--112
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2390--113
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1343--56
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องแบบนักเรียน1343--56
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องเขียน1342--55
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1343--56
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอาหารกลางวัน1335--48
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1342--55
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด279--81
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องแบบนักเรียน277--79
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องเขียน279--81
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)279--81
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอาหารกลางวัน277--79
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า278--80
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด518--23
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องแบบนักเรียน518--23
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเครื่องเขียน517--22
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)517--22
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอาหารกลางวัน518--23
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า517--22
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด188344-145
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน188344-145
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน188344-145
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)188344-145
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน188244-144
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า188344-145
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด333--36
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน333--36
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน333--36
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)333--36
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน333--36
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า333--36
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-14--14
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน-13--13
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน-13--13
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-13--13
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน-14--14
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-13--13
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1958--77
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน1958--77
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน1958--77
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1958--77
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน1958--77
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1958--77
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด530--35
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน530--35
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน530--35
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)530--35
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน530--35
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า530--35
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด227--29
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน227--29
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน227--29
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)227--29
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน-27--27
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า227--29
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด3595--130
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน3595--130
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน3595--130
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)3595--130
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน-89--89
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า3595--130
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด442--46
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน442--46
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน442--46
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)442--46
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน442--46
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า442--46
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1232--44
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน1232--44
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน532--37
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)49--13
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน529--34
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า529--34
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด238727-137
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน228627-135
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน105926-95
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)123720-69
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน13220-53
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า53323-61
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1552--67
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน1552--67
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน1552--67
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1552--67
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน1551--66
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1552--67
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด539--44
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องแบบนักเรียน539--44
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเครื่องเขียน539--44
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)539--44
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอาหารกลางวัน520--25
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า539--44
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด297134-134
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน287134-133
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน297134-134
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)297134-134
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน297134-134
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า297134-134
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด195853-130
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน195653-128
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน195852-129
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)195852-129
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน145551-120
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า195852-129
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1959--78
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน1959--78
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน1959--78
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1959--78
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน1959--78
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1959--78
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด19102--121
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน19102--121
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน19102--121
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)19102--121
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน1256--68
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า19102--121
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด448--52
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน448--52
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน448--52
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)448--52
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน447--51
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า448--52
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1561--76
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน1561--76
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน1461--75
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1561--76
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน1560--75
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1561--76
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-20--20
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน-20--20
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน-20--20
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-20--20
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน-1--1
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-20--20
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2160--81
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน2052--72
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน245--47
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1859--77
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน2044--64
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1851--69
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด80414--494
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องแบบนักเรียน80414--494
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องเขียน80414--494
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)80414--494
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอาหารกลางวัน80414--494
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า80414--494
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด811--19
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน610--16
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน711--18
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)811--19
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน811--19
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า711--18
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด732--39
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องแบบนักเรียน732--39
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องเขียน431--35
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)431--35
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอาหารกลางวัน430--34
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า431--35
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด38308--346
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องแบบนักเรียน38299--337
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องเขียน38296--334
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)38295--333
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอาหารกลางวัน38295--333
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า38294--332
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด515--20
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องแบบนักเรียน515--20
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องเขียน515--20
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)515--20
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอาหารกลางวัน111--12
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า515--20
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1442--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องแบบนักเรียน1442--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องเขียน1442--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1442--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอาหารกลางวัน1442--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1442--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1036--46
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องแบบนักเรียน936--45
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องเขียน629--35
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)323--26
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอาหารกลางวัน619--25
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า424--28
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด175--76
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องแบบนักเรียน175--76
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องเขียน175--76
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)175--76
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอาหารกลางวัน174--75
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า175--76
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด622--28
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องแบบนักเรียน116--17
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องเขียน419--23
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)615--21
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอาหารกลางวัน318--21
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า214--16
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด417--21
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องแบบนักเรียน317--20
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเครื่องเขียน417--21
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)417--21
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอาหารกลางวัน-3--3
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า317--20
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด125747-116
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน125747-116
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน125747-116
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)45446-104
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน125746-115
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า125747-116
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1051--61
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน1051--61
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน1051--61
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1051--61
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน1051--61
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1051--61
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2947--76
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องแบบนักเรียน2847--75
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเครื่องเขียน2847--75
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2947--76
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอาหารกลางวัน2947--76
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2947--76
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-29--29
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน-29--29
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน-28--28
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-28--28
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน-26--26
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-27--27
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด61174137-372
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน61174137-372
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน61174137-372
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)61174137-372
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน61173137-371
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า61174137-372
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด25100--125
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน25100--125
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน25100--125
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)25100--125
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน25100--125
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า25100--125
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1332--45
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน732--39
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน132--33
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)932--41
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน-32--32
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-32--32
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2510473-202
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน2510273-200
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน2510473-202
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2510473-202
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน2510473-202
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2510473-202
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2562--87
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน2462--86
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน2562--87
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2562--87
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน2462--86
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2562--87
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-8--8
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน-8--8
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน-8--8
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-8--8
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน-8--8
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-8--8
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด5353--358
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องแบบนักเรียน5351--356
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องเขียน4348--352
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)3342--345
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อาหารกลางวัน2310--312
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า3342--345
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1255--67
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องแบบนักเรียน1255--67
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องเขียน1255--67
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1255--67
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อาหารกลางวัน1255--67
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1255--67
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2457--81
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องแบบนักเรียน2457--81
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องเขียน2455--79
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2456--80
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อาหารกลางวัน1113--24
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2456--80
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1453--67
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องแบบนักเรียน1448--62
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องเขียน1449--63
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1450--64
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อาหารกลางวัน1443--57
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1447--61
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด259655-176
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องแบบนักเรียน259555-175
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องเขียน259455-174
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)259655-176
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อาหารกลางวัน259555-175
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า259455-174
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1033--43
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องแบบนักเรียน1033--43
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องเขียน1033--43
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1033--43
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อาหารกลางวัน1033--43
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1033--43
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด961--70
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องแบบนักเรียน661--67
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องเขียน344--47
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-31--31
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อาหารกลางวัน-31--31
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-31--31
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด258229-136
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องแบบนักเรียน258229-136
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องเขียน258229-136
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)258229-136
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอาหารกลางวัน258229-136
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า258229-136
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องแบบนักเรียน-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องเขียน-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอาหารกลางวัน-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1459--73
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องแบบนักเรียน1459--73
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องเขียน1458--72
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1459--73
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอาหารกลางวัน-35--35
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1459--73
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1055--65
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องแบบนักเรียน1055--65
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องเขียน1055--65
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1055--65
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอาหารกลางวัน1055--65
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1055--65
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1669--85
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องแบบนักเรียน1669--85
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องเขียน1669--85
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1669--85
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อาหารกลางวัน1667--83
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1669--85
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1361--74
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องแบบนักเรียน1361--74
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องเขียน1361--74
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1361--74
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อาหารกลางวัน1341--54
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1361--74
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด524--29
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องแบบนักเรียน524--29
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องเขียน524--29
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)524--29
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อาหารกลางวัน524--29
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า524--29
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1142--53
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องแบบนักเรียน1142--53
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องเขียน1142--53
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1142--53
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อาหารกลางวัน1042--52
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1142--53
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด45199--244
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องแบบนักเรียน45196--241
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องเขียน45199--244
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)45199--244
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อาหารกลางวัน45198--243
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า45199--244
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1952--71
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องแบบนักเรียน1952--71
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องเขียน1952--71
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1952--71
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอาหารกลางวัน1952--71
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1952--71
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด4096--136
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องแบบนักเรียน4096--136
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เครื่องเขียน4096--136
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)4096--136
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อาหารกลางวัน2422--46
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า4096--136
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1949--68
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องแบบนักเรียน1949--68
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องเขียน1949--68
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1849--67
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอาหารกลางวัน1849--67
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1849--67
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด36107--143
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องแบบนักเรียน36106--142
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องเขียน36106--142
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)36107--143
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอาหารกลางวัน36106--142
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า36106--142
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1326--39
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องแบบนักเรียน1226--38
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องเขียน1326--39
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1326--39
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอาหารกลางวัน-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1226--38
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1683--99
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องแบบนักเรียน1683--99
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องเขียน1683--99
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1683--99
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอาหารกลางวัน1683--99
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1683--99
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1475--89
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องแบบนักเรียน1375--88
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเครื่องเขียน1475--89
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1475--89
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอาหารกลางวัน1375--88
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1475--89
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด31146102-279
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน31145102-278
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน31145102-278
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)3114699-276
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน3114599-275
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า3114599-275
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด731--38
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน731--38
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน731--38
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)731--38
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน731--38
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า731--38
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด941--50
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน940--49
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน941--50
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)941--50
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน641--47
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า941--50
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด3090--120
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน3090--120
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน-1--1
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด321--24
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน321--24
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน221--23
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)321--24
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน321--24
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า321--24
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด326--29
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน326--29
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน326--29
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)326--29
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน326--29
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า326--29
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด617--23
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน612--18
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน613--19
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)617--23
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน-7--7
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า613--19
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1243--55
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน1243--55
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน1243--55
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1243--55
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน1243--55
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1243--55
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด745--52
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน740--47
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน745--52
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)745--52
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน745--52
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า745--52
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด828--36
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน828--36
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน-16--16
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-2--2
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน-15--15
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-16--16
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-26--26
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน-17--17
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน-15--15
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-26--26
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน-16--16
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-17--17
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด611--17
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน611--17
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน68--14
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)610--16
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน63--9
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า68--14
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1342--55
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน1342--55
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน1342--55
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1342--55
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน1342--55
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1342--55
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด124--25
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน124--25
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน123--24
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)124--25
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน-21--21
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า124--25
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-38--38
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องแบบนักเรียน-38--38
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเครื่องเขียน-38--38
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-38--38
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอาหารกลางวัน-38--38
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-38--38
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1347--60
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน1347--60
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน1347--60
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1347--60
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน1347--60
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1347--60
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด368--71
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน368--71
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน368--71
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)368--71
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน368--71
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า368--71
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2175--96
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน2175--96
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน2175--96
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2175--96
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน2175--96
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2175--96
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด735--42
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องแบบนักเรียน735--42
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เครื่องเขียน735--42
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)735--42
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อาหารกลางวัน735--42
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า735--42
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1039--49
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องแบบนักเรียน1039--49
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องเขียน1039--49
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1038--48
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อาหารกลางวัน1037--47
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1038--48
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1666--82
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องแบบนักเรียน1665--81
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องเขียน1656--72
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1648--64
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อาหารกลางวัน-4--4
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1648--64
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1229--41
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องแบบนักเรียน1228--40
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องเขียน923--32
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)523--28
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อาหารกลางวัน-4--4
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า522--27
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด3313974-246
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องแบบนักเรียน3313973-245
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เครื่องเขียน3313973-245
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)3313974-246
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อาหารกลางวัน3313570-238
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า3313972-244
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด116957-137
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน116957-137
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน116957-137
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)116857-136
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน116857-136
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า116857-136
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1968--87
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน1968--87
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน1166--77
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)138--39
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน145--46
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า146--47
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด622--28
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน522--27
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน622--28
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)5---5
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน4---4
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า4---4
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด125330-95
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน125330-95
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน125330-95
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)125330-95
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน125330-95
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า125330-95
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2469--93
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน2469--93
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน2469--93
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2369--92
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน2363--86
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2369--92
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด822--30
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน822--30
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน822--30
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)822--30
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน722--29
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า822--30
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด527--32
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน527--32
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน527--32
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)527--32
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน527--32
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า527--32
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1967--86
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน1967--86
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน1966--85
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1966--85
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน1966--85
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1966--85
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด922--31
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน922--31
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน922--31
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)922--31
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน922--31
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า922--31
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1339--52
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน1339--52
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน1139--50
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1039--49
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน939--48
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1039--49
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด840--48
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน840--48
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน840--48
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-40--40
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน-40--40
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-40--40
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด819--27
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน819--27
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน819--27
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)819--27
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน819--27
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า819--27
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1142--53
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน1142--53
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน1142--53
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1141--52
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน1140--51
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1141--52
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1873--91
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องแบบนักเรียน1871--89
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเครื่องเขียน1873--91
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1872--90
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอาหารกลางวัน1871--89
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1871--89
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10