แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

รหัสชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
48010001 บ้านกุรุคุกุรุคุเมืองนครพนม
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่ากุรุคุเมืองนครพนม
48010003 บ้านหนองหญ้าไซกุรุคุเมืองนครพนม
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กุรุคุเมืองนครพนม
48010005 บ้านไทยสามัคคีกุรุคุเมืองนครพนม
48010006 บ้านนาป่งกุรุคุเมืองนครพนม
48010007 บ้านกล้วยขามเฒ่าเมืองนครพนม
48010008 บ้านชะโนตขามเฒ่าเมืองนครพนม
48010009 บ้านชะโงมนาโดนขามเฒ่าเมืองนครพนม
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)ขามเฒ่าเมืองนครพนม
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)คำเตยเมืองนครพนม
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์คำเตยเมืองนครพนม
48010013 บ้านหนองยาวคำเตยเมืองนครพนม
48010014 บ้านหนองดินแดงคำเตยเมืองนครพนม
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองคำเตยเมืองนครพนม
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงคำเตยเมืองนครพนม
48010017 บ้านทุ่งมนคำเตยเมืองนครพนม
48010018 บ้านโพนป่าหว้านคำเตยเมืองนครพนม
48010019 บ้านนาคอกควายดงขวางเมืองนครพนม
48010020 บ้านกกไฮดงขวางเมืองนครพนม
48010022 บ้านนาหลวงท่าค้อเมืองนครพนม
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)ท่าค้อเมืองนครพนม
48010024 บ้านหนองจันทน์ท่าค้อเมืองนครพนม
48010025 บ้านนาทรายนาทรายเมืองนครพนม
48010026 บ้านนามูลฮิ้นนาทรายเมืองนครพนม
48010027 บ้านดอนยานางนาทรายเมืองนครพนม
48010028 บ้านนาคำโนนขามนาทรายเมืองนครพนม
48010029 บ้านนาราชควายนาราชควายเมืองนครพนม
48010030 บ้านเนินสะอาดนาราชควายเมืองนครพนม
48010031 บ้านนาราชควายน้อยนาราชควายเมืองนครพนม
48010032 บ้านสร้างหินนาราชควายเมืองนครพนม
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงนาราชควายเมืองนครพนม
48010034 อนุบาลนครพนมในเมืองเมืองนครพนม
48010035 บ้านน้อยใต้ในเมืองเมืองนครพนม
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)ในเมืองเมืองนครพนม
48010037 บ้านดงยอบ้านกลางเมืองนครพนม
48010038 บ้านกลางน้อยบ้านกลางเมืองนครพนม
48010039 บ้านดงติ้วบ้านกลางเมืองนครพนม
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดบ้านกลางเมืองนครพนม
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)ดงขวางเมืองนครพนม
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารบ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010043 บ้านผึ้งบ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010044 บ้านวังกระแสบ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010045 บ้านสุขเจริญบ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์บ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010047 บ้านหนองปลาดุกบ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010048 บ้านดอนม่วงบ้านผึ้งเมืองนครพนม
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินโพธิ์ตากเมืองนครพนม
48010050 บ้านโพธิ์ตากโพธิ์ตากเมืองนครพนม
48010051 บ้านสุขเกษมโพธิ์ตากเมืองนครพนม
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงโพธิ์ตากเมืองนครพนม
48010053 บ้านโคกก่องโพธิ์ตากเมืองนครพนม
48010054 บ้านคำสว่างวังตามัวเมืองนครพนม
48010055 บ้านหนองแซงวังตามัวเมืองนครพนม
48010056 บ้านโชคอํานวยวังตามัวเมืองนครพนม
48010057 บ้านวังตามัววังตามัวเมืองนครพนม
48010058 เมืองนครพนมหนองญาติเมืองนครพนม
48010059 บ้านหนองญาติหนองญาติเมืองนครพนม
48010060 บ้านดงโชคหนองญาติเมืองนครพนม
48010061 บ้านคำพอกหนองญาติเมืองนครพนม
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุหนองญาติเมืองนครพนม
48010064 บ้านสําราญอาจสามารถเมืองนครพนม
48010068 บ้านนาหัวบ่ออาจสามารถเมืองนครพนม
48010069 บ้านกุตาไก้กุตาไก้ปลาปาก
48010070 บ้านวังโพธิ์กุตาไก้ปลาปาก
48010071 บ้านดอนดู่กุตาไก้ปลาปาก
48010072 บ้านโพนทากุตาไก้ปลาปาก
48010073 บ้านนางามกุตาไก้ปลาปาก
48010074 บ้านนาดอกไม้กุตาไก้ปลาปาก
48010075 บ้านโคกสว่างโคกสว่างปลาปาก
48010076 บ้านวังกะเบาโคกสว่างปลาปาก
48010077 บ้านนาสีนวลโคกสว่างปลาปาก
48010079 บ้านศรีธนโคกสว่างปลาปาก
48010080 บ้านสว่างสำราญโคกสูงปลาปาก
48010081 บ้านโคกสูงโคกสูงปลาปาก
48010082 บ้านม่วงโคกสูงปลาปาก
48010083 บ้านนกเหาะโคกสูงปลาปาก
48010084 บ้านหนองบัวคำนามะเขือปลาปาก
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยานามะเขือปลาปาก
48010086 บ้านนามะเขือนามะเขือปลาปาก
48010087 บ้านหนองแสงนามะเขือปลาปาก
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากปลาปาก
48010089 บ้านนาขามปลาปากปลาปาก
48010090 บ้านวังยางปลาปากปลาปาก
48010091 บ้านกอกปลาปากปลาปาก
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากปลาปาก
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากปลาปาก
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากปลาปาก
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากปลาปาก
48010096 บ้านวังสิมปลาปากปลาปาก
48010097 บ้านห้วยไหล่มหาชัยปลาปาก
48010098 บ้านถาวรนาอุดมมหาชัยปลาปาก
48010099 บ้านมหาชัยมหาชัยปลาปาก
48010100 บ้านทันสมัยมหาชัยปลาปาก
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงมหาชัยปลาปาก
48010102 บ้านวังม่วงมหาชัยปลาปาก
48010103 บ้านดอนกลางมหาชัยปลาปาก
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีหนองเทาใหญ่ปลาปาก
48010106 บ้านนาเชือกหนองเทาใหญ่ปลาปาก
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีหนองฮีปลาปาก
48010108 บ้านนาสะเดาหนองฮีปลาปาก
48010109 บ้านโพนทันหนองฮีปลาปาก
48010110 บ้านจรุกเตยหนองฮีปลาปาก
48010111 บ้านกุงโกนหนองฮีปลาปาก
48010112 บ้านหนองกกคูณหนองฮีปลาปาก
48010113 บ้านสร้างแห่กุดฉิมธาตุพนม
48010114 บ้านกุดฉิมกุดฉิมธาตุพนม
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ดอนนางหงส์ธาตุพนม
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ดอนนางหงส์ธาตุพนม
48010117 บ้านหนองสะโนดอนนางหงส์ธาตุพนม
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กดอนนางหงส์ธาตุพนม
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ดอนนางหงส์ธาตุพนม
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมธาตุพนม
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมธาตุพนม
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเหนือธาตุพนม
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเหนือธาตุพนม
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลนาถ่อนธาตุพนม
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารนาถ่อนธาตุพนม
48010127 บ้านดงยอนาถ่อนธาตุพนม
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารนาถ่อนธาตุพนม
48010130 บ้านดงป่ายูงนาถ่อนธาตุพนม
48010131 บ้านหนองหญ้าม้านาถ่อนธาตุพนม
48010132 บ้านขอนขว้างนาหนาดธาตุพนม
48010133 บ้านขอนกองโพนทองนาหนาดธาตุพนม
48010134 บ้านนาหนาดนาหนาดธาตุพนม
48010135 บ้านคำชะอีนาหนาดธาตุพนม
48010136 บ้านดอนข้าวหลามน้ำก่ำธาตุพนม
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)น้ำก่ำธาตุพนม
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)น้ำก่ำธาตุพนม
48010139 บ้านนาคำน้ำก่ำธาตุพนม
48010140 บ้านคับพวงน้ำก่ำธาตุพนม
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวน้ำก่ำธาตุพนม
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)น้ำก่ำธาตุพนม
48010143 บ้านแก่งโพธิ์น้ำก่ำธาตุพนม
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ฝั่งแดงธาตุพนม
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ฝั่งแดงธาตุพนม
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาฝั่งแดงธาตุพนม
48010147 พระกลางวิทยาคารพระกลางทุ่งธาตุพนม
48010148 มรุกขนครพระกลางทุ่งธาตุพนม
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)พระกลางทุ่งธาตุพนม
48010151 บ้านหนองกุดแคนพระกลางทุ่งธาตุพนม
48010152 บ้านโพนแพงโพนแพงธาตุพนม
48010153 บ้านห้วยทรายโพนแพงธาตุพนม
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์โพนแพงธาตุพนม
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนแสนพันธาตุพนม
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารอุ่มเหม้าธาตุพนม
48010158 บ้านดอนสวรรค์อุ่มเหม้าธาตุพนม
48010159 บ้านโสกแมวอุ่มเหม้าธาตุพนม
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขอุ่มเหม้าธาตุพนม
48010161 บ้านโคกหินแฮ่โคกหินแฮ่เรณูนคร
48010162 บ้านหนองแซงโคกหินแฮ่เรณูนคร
48010163 บ้านนาโดนใหม่โคกหินแฮ่เรณูนคร
48010164 บ้านนาบัวโคกหินแฮ่เรณูนคร
48010165 บ้านนาม่วงโคกหินแฮ่เรณูนคร
48010166 บ้านหนองกุงโคกหินแฮ่เรณูนคร
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)ท่าลาดเรณูนคร
48010169 บ้านสร้างเม็กท่าลาดเรณูนคร
48010170 ลาดสว่างวิทยาท่าลาดเรณูนคร
48010171 บ้านดอนขาวนาขามเรณูนคร
48010172 บ้านนาขามนาขามเรณูนคร
48010173 บ้านเหิบนาขามเรณูนคร
48010175 บ้านนายอนางามเรณูนคร
48010176 นางามวิทยาคารนางามเรณูนคร
48010177 บ้านสร้างแป้นนางามเรณูนคร
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยานางามเรณูนคร
48010179 บ้านนายอน้อยนางามเรณูนคร
48010180 บ้านโนนสวรรค์นางามเรณูนคร
48010181 บ้านเหล่าสำราญโพนทองเรณูนคร
48010182 บ้านดงบากโพนทองเรณูนคร
48010184 โพนทองวิทยาคารโพนทองเรณูนคร
48010185 บ้านดงมะเอกโพนทองเรณูนคร
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูเรณูนคร
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูเรณูนคร
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูเรณูนคร
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูเรณูนคร
48010190 บ้านนาบั่วเรณูใต้เรณูนคร
48010191 บ้านโคกกลางเรณูใต้เรณูนคร
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูใต้เรณูนคร
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูใต้เรณูนคร
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นหนองย่างชิ้นเรณูนคร
48010196 บ้านหัวขัวใต้หนองย่างชิ้นเรณูนคร
48010197 บ้านนาดีหนองย่างชิ้นเรณูนคร
48010198 บ้านดอนโทนก้านเหลืองนาแก
48010199 ศรีโพนทองวิทยาก้านเหลืองนาแก
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยาก้านเหลืองนาแก
48010201 บ้านจำปาก้านเหลืองนาแก
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)คำพี้นาแก
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลคำพี้นาแก
48010204 บ้านกลางมูลอ้นคำพี้นาแก
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกนาแก
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกนาแก
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกนาแก
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกนาแก
48010209 บ้านนาคู่นาคู่นาแก
48010210 บ้านแขนนางนาคู่นาแก
48010211 บ้านน้ำบ่อนาคู่นาแก
48010213 บ้านนาเลียงนาเลียงนาแก
48010214 บ้านหนองคองนาเลียงนาแก
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาเลียงนาแก
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาเลียงนาแก
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)บ้านแก้งนาแก
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีบ้านแก้งนาแก
48010219 บ้านโพธิ์ศรีบ้านแก้งนาแก
48010220 บ้านนาโสกบ้านแก้งนาแก
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งบ้านแก้งนาแก
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงพระซองนาแก
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาคู่นาแก
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดพระซองนาแก
48010225 บ้านพระซองเหนือพระซองนาแก
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยาพระซองนาแก
48010227 บ้านดงอินำพระซองนาแก
48010228 พระซองวิทยาคารพระซองนาแก
48010229 ธารน้ำใจพิมานนาแก
48010230 ชุมชนบ้านพิมานพิมานนาแก
48010231 บ้านพิมานท่าพิมานนาแก
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนาพิมานนาแก
48010233 บ้านจอมมณีพิมานนาแก
48010234 บ้านปากบังพิมานนาแก
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกพุ่มแกนาแก
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่พุ่มแกนาแก
48010237 บ้านนางเลิศพุ่มแกนาแก
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"พุ่มแกนาแก
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์พุ่มแกนาแก
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์พุ่มแกนาแก
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164สีชมพูนาแก
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงสีชมพูนาแก
48010243 บ้านเหล่าทุ่งสีชมพูนาแก
48010244 บ้านดงดู่งามหนองบ่อนาแก
48010245 บ้านหนองบ่อหนองบ่อนาแก
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองหนองบ่อนาแก
48010247 บ้านนากุงยางคำหนองบ่อนาแก
48010248 บ้านหนองห้างหนองสังข์นาแก
48010249 บ้านคำเม็กหนองสังข์นาแก
48010250 บ้านหนองกุงหนองสังข์นาแก
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงหนองสังข์นาแก
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีโคกสีวังยาง
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87โคกสีวังยาง
48010254 บ้านโนนหอมโคกสีวังยาง
48010255 บ้านยอดชาดวิทยายอดชาดวังยาง
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงยอดชาดวังยาง
48010257 บ้านหนองบึงยอดชาดวังยาง
48010258 บ้านหนองแคนยอดชาดวังยาง
48010259 บ้านวังยางวังยางวังยาง
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางวังยาง
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางวังยาง
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางวังยาง
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางวังยาง
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนหนองโพธิ์วังยาง
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนหนองโพธิ์วังยาง
ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10