จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,13122,4942,338-30,963
พุทธ6,09522,3912,332-30,818
อิสลาม11313-45
คริสต์16643-83
ซิกส์11--2
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ87--15
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4816582-295
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ4816482-294
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-1--1
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010001