จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,56521,6382,256-29,459
พุทธ5,53721,5382,247-29,322
อิสลาม8316-45
คริสต์15593-77
ซิกส์11--2
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ49--13
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4216080-282
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ4216079-281
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม--1-1
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1634--50
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ1533--48
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์11--2
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด69165--234
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ69164--233
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-1--1
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด2345--68
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ2245--67
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม1---1
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด277133-131
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ277133-131
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด29116--145
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ29116--145
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด31137--168
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ31136--167
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-1--1
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด33102--135
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ33102--135
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด623--29
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ623--29
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด623--29
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ523--28
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม1---1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด3210781-220
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ3210781-220
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1857--75
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ1856--74
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-1--1
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1945--64
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ1945--64
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด533--38
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพุทธ533--38
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอิสลาม-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยคริสต์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซิกส์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด349563-192
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ339563-191
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม1---1
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด633--39
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ633--39
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1829--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ1829--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด40181128-349
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ40181128-349
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด534--39
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ533--38
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-1--1
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด168747-150
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ168747-150
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด524--29
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ524--29
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1138--49
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ1137--48
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-1--1
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด26133--159
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ26133--159
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด1358--71
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ1358--71
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด328--31
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ328--31
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2697--123
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ2697--123
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด4071,672--2,079
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ4051,663--2,068
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-1--1
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์16--7
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์11--2
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-1--1
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด311--14
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพุทธ311--14
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอิสลาม-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าคริสต์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซิกส์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าพราหมณ์/ฮินดู-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด79447--526
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ79443--522
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-1--1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-3--3
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด950--59
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ950--59
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด43175--218
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ43174--217
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-1--1
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด41122--163
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ41122--163
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด32103--135
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพุทธ32103--135
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอิสลาม-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางคริสต์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซิกส์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางพราหมณ์/ฮินดู-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด30131--161
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ29129--158
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์12--3
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด4416076-280
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ4416076-280
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด63141--204
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ63139--202
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-2--2
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1259--71
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ531--36
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-1--1
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์727--34
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด28136--164
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ28136--164
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด58185110-353
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ58185110-353
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1330--43
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ1330--43
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด134838-99
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ134838-99
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด2710488-219
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ2710486-217
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์--2-2
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพุทธ1145--56
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอิสลาม-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากคริสต์34--7
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซิกส์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากพราหมณ์/ฮินดู-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด7520286-363
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ7520286-363
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ1455--69
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-2--2
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2791--118
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ2687--113
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์14--5
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4512561-231
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพุทธ4512359-227
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอิสลาม-12-3
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุคริสต์-1--1
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซิกส์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุพราหมณ์/ฮินดู-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด514--19
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ514--19
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด41159101-301
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพุทธ41159101-301
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอิสลาม-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายคริสต์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซิกส์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด177242-131
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ177242-131
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพุทธ1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอิสลาม-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายคริสต์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซิกส์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายพราหมณ์/ฮินดู-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1040--50
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ940--49
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม1---1
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2157--78
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ2157--78
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด329649-177
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ329649-177
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1869--87
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ1869--87
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด29163--192
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ29163--192
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1147--58
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ1147--58
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1270--82
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ1270--82
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด647--53
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ647--53
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด36101--137
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ36100--136
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-1--1
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1376--89
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ1376--89
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด3614061-237
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ3614061-237
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด36111--147
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ36111--147
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด42124--166
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพุทธ42124--166
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออิสลาม-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือคริสต์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซิกส์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือพราหมณ์/ฮินดู-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด49587--636
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ49585--634
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-2--2
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด-33--33
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ-33--33
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด447--51
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ447--51
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด611157-174
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ610956-171
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-21-3
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด933--42
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ933--42
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พุทธ337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อิสลาม-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์คริสต์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซิกส์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด25119--144
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ25118--143
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-1--1
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด628--34
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ628--34
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1141--52
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ1141--52
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1139--50
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ1139--50
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด2571--96
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพุทธ2165--86
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอิสลาม-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยคริสต์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซิกส์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ46--10
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2211345-180
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พุทธ2211345-180
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อิสลาม-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่คริสต์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซิกส์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1468--82
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พุทธ1468--82
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อิสลาม-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่คริสต์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซิกส์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด68219--287
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พุทธ68218--286
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อิสลาม-1--1
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่คริสต์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซิกส์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1477--91
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พุทธ1477--91
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อิสลาม-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่คริสต์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซิกส์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด923--32
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พุทธ923--32
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อิสลาม-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่คริสต์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซิกส์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1349--62
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พุทธ1349--62
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อิสลาม-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่คริสต์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซิกส์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พุทธ1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อิสลาม-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่คริสต์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซิกส์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1550--65
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พุทธ1550--65
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อิสลาม-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่คริสต์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซิกส์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด30101--131
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพุทธ30101--131
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอิสลาม-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครคริสต์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซิกส์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด28115--143
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพุทธ28115--143
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอิสลาม-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครคริสต์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซิกส์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1360--73
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพุทธ1360--73
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอิสลาม-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครคริสต์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซิกส์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1524--39
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพุทธ1524--39
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอิสลาม-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครคริสต์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซิกส์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2149--70
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพุทธ2149--70
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอิสลาม-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครคริสต์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซิกส์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2774--101
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพุทธ2774--101
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอิสลาม-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครคริสต์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซิกส์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2173--94
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพุทธ2173--94
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอิสลาม-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครคริสต์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซิกส์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด164561--725
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพุทธ163558--721
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอิสลาม12--3
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมคริสต์-1--1
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซิกส์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพราหมณ์/ฮินดู-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด26114--140
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพุทธ26114--140
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอิสลาม-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมคริสต์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซิกส์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพราหมณ์/ฮินดู-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด33591--624
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพุทธ33591--624
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอิสลาม-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมคริสต์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซิกส์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพราหมณ์/ฮินดู-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด626--32
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพุทธ626--32
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอิสลาม-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมคริสต์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซิกส์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพราหมณ์/ฮินดู-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด44114--158
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพุทธ44113--157
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอิสลาม-1--1
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงคริสต์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงซิกส์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1732--49
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพุทธ1732--49
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอิสลาม-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงคริสต์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงซิกส์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด3294--126
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพุทธ3294--126
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอิสลาม-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงคริสต์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงซิกส์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด811--19
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพุทธ811--19
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอิสลาม-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงคริสต์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงซิกส์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1326--39
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพุทธ1326--39
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอิสลาม-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงคริสต์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงซิกส์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด735--42
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพุทธ735--42
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอิสลาม-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงคริสต์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงซิกส์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2180--101
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพุทธ2180--101
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอิสลาม-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดคริสต์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดซิกส์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพราหมณ์/ฮินดู-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1645--61
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพุทธ1645--61
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอิสลาม-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดคริสต์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดซิกส์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพราหมณ์/ฮินดู-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2565--90
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพุทธ2565--90
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอิสลาม-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดคริสต์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดซิกส์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพราหมณ์/ฮินดู-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1031--41
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพุทธ1031--41
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอิสลาม-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดคริสต์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดซิกส์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพราหมณ์/ฮินดู-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด740--47
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ740--47
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด105150-111
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ105150-111
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด24125--149
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ24125--149
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด526--31
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ526--31
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1040--50
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ940--49
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม1---1
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1159--70
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ1159--70
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด106825-103
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ106725-102
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม-1--1
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1038--48
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ1038--48
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1567--82
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ1567--82
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด2111775-213
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ2111675-212
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม-1--1
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด2299--121
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพุทธ2298--120
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอิสลาม-1--1
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำคริสต์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำซิกส์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำพราหมณ์/ฮินดู-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด32101--133
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพุทธ31101--132
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอิสลาม-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมคริสต์1---1
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซิกส์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพราหมณ์/ฮินดู-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด2090--110
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพุทธ2090--110
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอิสลาม-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมคริสต์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซิกส์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพราหมณ์/ฮินดู-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด1432--46
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพุทธ1332--45
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอิสลาม1---1
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมคริสต์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซิกส์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพราหมณ์/ฮินดู-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด1353--66
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพุทธ1350--63
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอิสลาม-2--2
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมคริสต์-1--1
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซิกส์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมพราหมณ์/ฮินดู-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1941--60
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพุทธ1941--60
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอิสลาม-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงคริสต์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงซิกส์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด3095--125
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพุทธ3095--125
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอิสลาม-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงคริสต์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงซิกส์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด198435-138
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพุทธ198435-138
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอิสลาม-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงคริสต์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงซิกส์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด198056-155
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพุทธ198056-155
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอิสลาม-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครคริสต์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซิกส์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด41155--196
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพุทธ41155--196
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอิสลาม-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดคริสต์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดซิกส์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพราหมณ์/ฮินดู-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1343--56
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพุทธ1343--56
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอิสลาม-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดคริสต์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดซิกส์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพราหมณ์/ฮินดู-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2993--122
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพุทธ2993--122
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอิสลาม-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดคริสต์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดซิกส์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพราหมณ์/ฮินดู-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด621--27
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพุทธ621--27
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอิสลาม-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดคริสต์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดซิกส์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดพราหมณ์/ฮินดู-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด199345-157
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ199345-157
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด333--36
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ333--36
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด2057--77
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ2057--77
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1958--77
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ1958--77
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด830--38
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ830--38
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1551--66
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ1551--66
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด3595--130
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ3595--130
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด442--46
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ442--46
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1332--45
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ1332--45
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด248828-140
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ248827-139
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์--1-1
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1855--73
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ1855--73
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1240--52
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพุทธ1240--52
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอิสลาม-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามคริสต์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามซิกส์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด307634-140
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ307634-140
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด195853-130
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ195853-130
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1959--78
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ1859--77
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม1---1
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด20113--133
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ20113--133
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด748--55
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ748--55
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1561--76
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ1560--75
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-1--1
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1133--44
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ1133--44
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด3072--102
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ3072--102
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด80442--522
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพุทธ80442--522
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอิสลาม-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครคริสต์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครซิกส์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด819--27
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ819--27
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด733--40
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพุทธ733--40
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอิสลาม-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครคริสต์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครซิกส์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด88466--554
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพุทธ88466--554
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอิสลาม-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครคริสต์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครซิกส์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด516--21
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครพุทธ516--21
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอิสลาม-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครคริสต์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครซิกส์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด1442--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครพุทธ1442--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอิสลาม-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครคริสต์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครซิกส์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด1138--49
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพุทธ1138--49
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอิสลาม-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครคริสต์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครซิกส์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด2696--122
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพุทธ2695--121
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอิสลาม-1--1
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครคริสต์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครซิกส์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด622--28
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพุทธ622--28
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอิสลาม-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครคริสต์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครซิกส์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด918--27
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพุทธ918--27
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอิสลาม-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครคริสต์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครซิกส์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครพราหมณ์/ฮินดู-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด125747-116
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ125747-116
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1051--61
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ1051--61
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด2947--76
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพุทธ2947--76
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอิสลาม-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามคริสต์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามซิกส์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามพราหมณ์/ฮินดู-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2077--97
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ2077--97
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด61174138-373
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ61173137-371
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-11-2
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด26101--127
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ26101--127
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1332--45
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ1332--45
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2610574-205
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ2610574-205
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2562--87
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ2562--87
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด524--29
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ523--28
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-1--1
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด167807--974
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พุทธ167805--972
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อิสลาม-2--2
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่คริสต์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ซิกส์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่นๆ-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1255--67
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พุทธ1255--67
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อิสลาม-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่คริสต์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ซิกส์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่นๆ-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด2458--82
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พุทธ2458--82
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อิสลาม-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่คริสต์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ซิกส์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่นๆ-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1457--71
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พุทธ1457--71
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อิสลาม-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่คริสต์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ซิกส์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่นๆ-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด259655-176
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พุทธ259655-176
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อิสลาม-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่คริสต์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ซิกส์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่นๆ-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1035--45
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พุทธ1034--44
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อิสลาม-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่คริสต์-1--1
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ซิกส์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่นๆ-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด961--70
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พุทธ961--70
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อิสลาม-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่คริสต์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ซิกส์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่นๆ-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด258230-137
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพุทธ258230-137
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอิสลาม-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงคริสต์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงซิกส์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่นๆ-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด831--39
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพุทธ831--39
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอิสลาม-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงคริสต์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงซิกส์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่นๆ-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1459--73
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพุทธ1459--73
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอิสลาม-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงคริสต์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงซิกส์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่นๆ-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1055--65
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพุทธ1055--65
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอิสลาม-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงคริสต์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงซิกส์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่นๆ-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1779--96
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พุทธ1778--95
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อิสลาม-1--1
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์คริสต์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ซิกส์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่นๆ-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1362--75
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พุทธ1362--75
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อิสลาม-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์คริสต์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ซิกส์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่นๆ-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด524--29
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พุทธ524--29
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อิสลาม-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์คริสต์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ซิกส์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่นๆ-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1145--56
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พุทธ1145--56
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อิสลาม-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์คริสต์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ซิกส์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่นๆ-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด45210--255
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พุทธ45210--255
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อิสลาม-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์คริสต์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ซิกส์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่นๆ-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1952--71
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพุทธ1952--71
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอิสลาม-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงคริสต์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงซิกส์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่นๆ-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด4097--137
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พุทธ4096--136
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อิสลาม-1--1
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่คริสต์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ซิกส์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่พราหมณ์/ฮินดู-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่นๆ-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1950--69
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพุทธ1950--69
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอิสลาม-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงคริสต์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงซิกส์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่นๆ-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด36107--143
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพุทธ36107--143
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอิสลาม-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงคริสต์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงซิกส์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่นๆ-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1326--39
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพุทธ1326--39
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอิสลาม-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงคริสต์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงซิกส์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่นๆ-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1683--99
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพุทธ1682--98
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอิสลาม-1--1
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงคริสต์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงซิกส์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่นๆ-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1475--89
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพุทธ1475--89
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอิสลาม-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงคริสต์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงซิกส์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงพราหมณ์/ฮินดู-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่นๆ-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด32146103-281
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ32146102-280
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม--1-1
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด733--40
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ733--40
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด941--50
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ941--50
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด3091--121
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ3091--121
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด921--30
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ921--30
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด926--35
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ926--35
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด620--26
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ620--26
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด2044--64
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ2044--64
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด745--52
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ745--52
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด830--38
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ830--38
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1776--93
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ1776--93
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด620--26
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ620--26
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1350--63
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ1350--63
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด126--27
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ126--27
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด2050--70
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพุทธ2050--70
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอิสลาม-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูคริสต์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูซิกส์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูพราหมณ์/ฮินดู-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่นๆ-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1347--60
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ1347--60
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2495--119
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ2495--119
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2175--96
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ2175--96
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด735--42
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พุทธ735--42
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อิสลาม-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้คริสต์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ซิกส์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้พราหมณ์/ฮินดู-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่นๆ-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1039--49
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พุทธ1039--49
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อิสลาม-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์คริสต์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ซิกส์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่นๆ-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด2666--92
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พุทธ2666--92
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อิสลาม-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์คริสต์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ซิกส์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่นๆ-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1229--41
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พุทธ1229--41
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อิสลาม-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์คริสต์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ซิกส์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่นๆ-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด3514174-250
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พุทธ3514174-250
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อิสลาม-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์คริสต์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ซิกส์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์พราหมณ์/ฮินดู-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่นๆ-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด257158-154
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ257058-153
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-1--1
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2170--91
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ2170--91
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด622--28
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ622--28
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด125330-95
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ125330-95
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2576--101
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ2576--101
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด822--30
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ822--30
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1053--63
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ1053--63
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2976--105
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ2974--103
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-2--2
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด922--31
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ922--31
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1841--59
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ1841--59
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2049--69
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ2049--69
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด819--27
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ819--27
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2661--87
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ2661--87
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1975--94
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพุทธ1975--94
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอิสลาม-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาคริสต์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาซิกส์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาพราหมณ์/ฮินดู-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่นๆ-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10