แผนอัตรากำลังข้าราชการ
.HRMS.OBEC UPDATE:
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1048190040 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมกุรุคุ28211-----------
1048190041 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมกุรุคุ368-----------
1048190042 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมกุรุคุ509-----------
1048190028 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมกุรุคุ23410-----------
1048190029 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมกุรุคุ679-----------
1048190030 บ้านนาป่งเมืองนครพนมกุรุคุ379-----------
1048190051 บ้านกล้วยเมืองนครพนมขามเฒ่า688-----------
1048190052 บ้านชะโนตเมืองนครพนมขามเฒ่า13111-----------
1048190053 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมขามเฒ่า1458-----------
1048190054 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมขามเฒ่า468-----------
1048190032 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมคำเตย1688-----------
1048190033 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมคำเตย1358-----------
1048190034 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมคำเตย298-----------
1048190035 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมคำเตย298-----------
1048190036 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมคำเตย22011-----------
1048190037 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมคำเตย758-----------
1048190038 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมคำเตย648-----------
1048190039 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมคำเตย388-----------
1048190061 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมดงขวาง19211-----------
1048190062 บ้านกกไฮเมืองนครพนมดงขวาง398-----------
1048190050 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมท่าค้อ478-----------
1048190047 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมท่าค้อ34914-----------
1048190048 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมท่าค้อ397-----------
1048190013 บ้านนาทรายเมืองนครพนมนาทราย428-----------
1048190014 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมนาทราย15011-----------
1048190015 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมนาทราย298-----------
1048190019 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมนาทราย498-----------
1048190008 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมนาราชควาย1598-----------
1048190009 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมนาราชควาย718-----------
1048190010 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมนาราชควาย388-----------
1048190011 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมนาราชควาย317-----------
1048190012 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมนาราชควาย1238-----------
1048190063 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมในเมือง2,07961-----------
1048190055 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมในเมือง147-----------
1048190001 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมในเมือง52622-----------
1048190060 บ้านดงยอเมืองนครพนมบ้านกลาง297-----------
1048190058 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมบ้านกลาง598-----------
1048190059 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมบ้านกลาง21815-----------
1048190056 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมบ้านกลาง1638-----------
1048190057 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมดงขวาง1358-----------
1048190023 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมบ้านผึ้ง1618-----------
1048190024 บ้านผึ้งเมืองนครพนมบ้านผึ้ง28011-----------
1048190025 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมบ้านผึ้ง2048-----------
1048190026 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมบ้านผึ้ง718-----------
1048190027 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมบ้านผึ้ง1648-----------
1048190031 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมบ้านผึ้ง35314-----------
1048190022 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมบ้านผึ้ง438-----------
1048190021 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมโพธิ์ตาก408-----------
1048190016 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมโพธิ์ตาก9911-----------
1048190017 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมโพธิ์ตาก668-----------
1048190018 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมโพธิ์ตาก21911-----------
1048190020 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมโพธิ์ตาก638-----------
1048190046 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมวังตามัว36317-----------
1048190044 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมวังตามัว718-----------
1048190045 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมวังตามัว1188-----------
1048190043 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมวังตามัว23111-----------
1048190065 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมหนองญาติ1008-----------
1048190066 บ้านดงโชคเมืองนครพนมหนองญาติ198-----------
1048190067 บ้านคำพอกเมืองนครพนมหนองญาติ898-----------
1048190068 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมหนองญาติ30111-----------
1048190003 บ้านสําราญเมืองนครพนมอาจสามารถ13111-----------
1048190007 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมอาจสามารถ688-----------
1048190271 บ้านกุตาไก้ปลาปากกุตาไก้19310-----------
1048190272 บ้านวังโพธิ์ปลาปากกุตาไก้508-----------
1048190273 บ้านดอนดู่ปลาปากกุตาไก้1028-----------
1048190274 บ้านโพนทาปลาปากกุตาไก้848-----------
1048190277 บ้านนางามปลาปากกุตาไก้788-----------
1048190293 บ้านนาดอกไม้ปลาปากกุตาไก้17711-----------
1048190303 บ้านโคกสว่างปลาปากโคกสว่าง878-----------
1048190306 บ้านวังกะเบาปลาปากโคกสว่าง468-----------
1048190307 บ้านนาสีนวลปลาปากโคกสว่าง548-----------
1048190310 บ้านศรีธนปลาปากโคกสว่าง1928-----------
1048190312 บ้านสว่างสำราญปลาปากโคกสูง588-----------
1048190313 บ้านโคกสูงปลาปากโคกสูง828-----------
1048190314 บ้านม่วงปลาปากโคกสูง538-----------
1048190282 บ้านนกเหาะปลาปากโคกสูง1378-----------
1048190279 บ้านหนองบัวคำปลาปากนามะเขือ898-----------
1048190278 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากนามะเขือ23712-----------
1048190275 บ้านนามะเขือปลาปากนามะเขือ1478-----------
1048190276 บ้านหนองแสงปลาปากนามะเขือ1668-----------
1048190294 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากปลาปาก63622-----------
1048190295 บ้านนาขามปลาปากปลาปาก286-----------
1048190296 บ้านวังยางปลาปากปลาปาก336-----------
1048190297 บ้านกอกปลาปากปลาปาก578-----------
1048190298 บ้านหนองบัวปลาปากปลาปาก518-----------
1048190299 บ้านโคกกลางปลาปากปลาปาก17411-----------
1048190300 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากปลาปาก428-----------
1048190301 บ้านปลาปากน้อยปลาปากปลาปาก397-----------
1048190311 บ้านวังสิมปลาปากปลาปาก408-----------
1048190286 บ้านห้วยไหล่ปลาปากมหาชัย478-----------
1048190302 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากมหาชัย778-----------
1048190280 บ้านมหาชัยปลาปากมหาชัย1448-----------
1048190281 บ้านทันสมัยปลาปากมหาชัย348-----------
1048190283 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากมหาชัย528-----------
1048190284 บ้านวังม่วงปลาปากมหาชัย508-----------
1048190285 บ้านดอนกลางปลาปากมหาชัย968-----------
1048190304 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากหนองเทาใหญ่18011-----------
1048190308 บ้านนาเชือกปลาปากหนองเทาใหญ่828-----------
1048190287 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากหนองฮี28715-----------
1048190288 บ้านนาสะเดาปลาปากหนองฮี917-----------
1048190289 บ้านโพนทันปลาปากหนองฮี327-----------
1048190292 บ้านจรุกเตยปลาปากหนองฮี628-----------
1048190290 บ้านกุงโกนปลาปากหนองฮี698-----------
1048190291 บ้านหนองกกคูณปลาปากหนองฮี658-----------
1048190145 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมกุดฉิม1318-----------
1048190146 บ้านกุดฉิมธาตุพนมกุดฉิม1438-----------
1048190148 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมดอนนางหงส์738-----------
1048190149 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมดอนนางหงส์398-----------
1048190151 บ้านหนองสะโนธาตุพนมดอนนางหงส์708-----------
1048190152 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมดอนนางหงส์1018-----------
1048190153 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมดอนนางหงส์948-----------
1048190115 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมธาตุพนม72531-----------
1048190118 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมธาตุพนม1408-----------
1048190116 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมธาตุพนมเหนือ62421-----------
1048190123 บ้านดอนแดงธาตุพนมธาตุพนมเหนือ328-----------
1048190154 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมนาถ่อน1588-----------
1048190155 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมนาถ่อน498-----------
1048190156 บ้านดงยอธาตุพนมนาถ่อน1268-----------
1048190157 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมนาถ่อน196-----------
1048190159 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมนาถ่อน398-----------
1048190150 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมนาถ่อน428-----------
1048190141 บ้านขอนขว้างธาตุพนมนาหนาด1018-----------
1048190136 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมนาหนาด618-----------
1048190137 บ้านนาหนาดธาตุพนมนาหนาด908-----------
1048190138 บ้านคำชะอีธาตุพนมนาหนาด418-----------
1048190132 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมน้ำก่ำ477-----------
1048190125 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมน้ำก่ำ11111-----------
1048190126 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมน้ำก่ำ1498-----------
1048190127 บ้านนาคำธาตุพนมน้ำก่ำ317-----------
1048190128 บ้านคับพวงธาตุพนมน้ำก่ำ508-----------
1048190129 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมน้ำก่ำ708-----------
1048190130 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมน้ำก่ำ10311-----------
1048190131 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมน้ำก่ำ488-----------
1048190134 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมฝั่งแดง828-----------
1048190135 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมฝั่งแดง21311-----------
1048190139 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมฝั่งแดง1218-----------
1048190119 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมพระกลางทุ่ง1338-----------
1048190120 มรุกขนครธาตุพนมพระกลางทุ่ง1108-----------
1048190122 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมพระกลางทุ่ง468-----------
1048190124 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมพระกลางทุ่ง668-----------
1048190160 บ้านโพนแพงธาตุพนมโพนแพง608-----------
1048190161 บ้านห้วยทรายธาตุพนมโพนแพง1258-----------
1048190162 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมโพนแพง13811-----------
1048190144 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมแสนพัน15511-----------
1048190140 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมอุ่มเหม้า1968-----------
1048190142 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมอุ่มเหม้า568-----------
1048190143 บ้านโสกแมวธาตุพนมอุ่มเหม้า1228-----------
1048190133 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมอุ่มเหม้า278-----------
1048190331 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครโคกหินแฮ่15711-----------
1048190332 บ้านหนองแซงเรณูนครโคกหินแฮ่368-----------
1048190333 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครโคกหินแฮ่778-----------
1048190334 บ้านนาบัวเรณูนครโคกหินแฮ่778-----------
1048190335 บ้านนาม่วงเรณูนครโคกหินแฮ่388-----------
1048190336 บ้านหนองกุงเรณูนครโคกหินแฮ่668-----------
1048190345 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครท่าลาด1308-----------
1048190348 บ้านสร้างเม็กเรณูนครท่าลาด467-----------
1048190351 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครท่าลาด458-----------
1048190349 บ้านดอนขาวเรณูนครนาขาม14011-----------
1048190350 บ้านนาขามเรณูนครนาขาม738-----------
1048190346 บ้านเหิบเรณูนครนาขาม528-----------
1048190344 บ้านนายอเรณูนครนางาม14011-----------
1048190337 นางามวิทยาคารเรณูนครนางาม13011-----------
1048190338 บ้านสร้างแป้นเรณูนครนางาม788-----------
1048190339 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครนางาม1338-----------
1048190341 บ้านนายอน้อยเรณูนครนางาม558-----------
1048190342 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครนางาม768-----------
1048190330 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครโพนทอง448-----------
1048190327 บ้านดงบากเรณูนครโพนทอง1028-----------
1048190323 โพนทองวิทยาคารเรณูนครโพนทอง52221-----------
1048190324 บ้านดงมะเอกเรณูนครโพนทอง278-----------
1048190340 บ้านคำผาสุกเรณูนครเรณู408-----------
1048190315 เรณูวิทยาคารเรณูนครเรณู55422-----------
1048190316 บ้านโนนสังข์เรณูนครเรณู218-----------
1048190318 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเรณู568-----------
1048190317 บ้านนาบั่วเรณูนครเรณูใต้498-----------
1048190319 บ้านโคกกลางเรณูนครเรณูใต้1228-----------
1048190321 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเรณูใต้288-----------
1048190322 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเรณูใต้277-----------
1048190325 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครหนองย่างชิ้น11611-----------
1048190329 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครหนองย่างชิ้น618-----------
1048190326 บ้านนาดีเรณูนครหนองย่างชิ้น768-----------
1048190210 บ้านดอนโทนนาแกก้านเหลือง978-----------
1048190211 ศรีโพนทองวิทยานาแกก้านเหลือง37320-----------
1048190212 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกก้านเหลือง1278-----------
1048190213 บ้านจำปานาแกก้านเหลือง458-----------
1048190214 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกคำพี้20512-----------
1048190215 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกคำพี้878-----------
1048190216 บ้านกลางมูลอ้นนาแกคำพี้297-----------
1048190163 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกนาแก97435-----------
1048190164 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกนาแก678-----------
1048190165 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกนาแก828-----------
1048190166 บ้านนาป่งคองนาแกนาแก719-----------
1048190187 บ้านนาคู่นาแกนาคู่17611-----------
1048190189 บ้านแขนนางนาแกนาคู่458-----------
1048190190 บ้านน้ำบ่อนาแกนาคู่708-----------
1048190198 บ้านนาเลียงนาแกนาเลียง13711-----------
1048190199 บ้านหนองคองนาแกนาเลียง398-----------
1048190200 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกนาเลียง738-----------
1048190201 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกนาเลียง658-----------
1048190167 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกบ้านแก้ง968-----------
1048190168 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกบ้านแก้ง758-----------
1048190169 บ้านโพธิ์ศรีนาแกบ้านแก้ง298-----------
1048190170 บ้านนาโสกนาแกบ้านแก้ง568-----------
1048190171 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกบ้านแก้ง25510-----------
1048190197 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกพระซอง718-----------
1048190188 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกนาคู่1378-----------
1048190193 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกพระซอง698-----------
1048190194 บ้านพระซองเหนือนาแกพระซอง1438-----------
1048190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกพระซอง397-----------
1048190196 บ้านดงอินำนาแกพระซอง998-----------
1048190192 พระซองวิทยาคารนาแกพระซอง898-----------
1048190180 ธารน้ำใจนาแกพิมาน28112-----------
1048190172 ชุมชนบ้านพิมานนาแกพิมาน408-----------
1048190173 บ้านพิมานท่านาแกพิมาน509-----------
1048190177 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกพิมาน1218-----------
1048190178 บ้านจอมมณีนาแกพิมาน309-----------
1048190179 บ้านปากบังนาแกพิมาน358-----------
1048190181 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกพุ่มแก268-----------
1048190182 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกพุ่มแก648-----------
1048190183 บ้านนางเลิศนาแกพุ่มแก527-----------
1048190186 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกพุ่มแก388-----------
1048190184 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกพุ่มแก938-----------
1048190185 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกพุ่มแก268-----------
1048190176 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกสีชมพู638-----------
1048190174 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกสีชมพู277-----------
1048190175 บ้านเหล่าทุ่งนาแกสีชมพู708-----------
1048190209 บ้านดงดู่งามนาแกหนองบ่อ608-----------
1048190206 บ้านหนองบ่อนาแกหนองบ่อ1198-----------
1048190207 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกหนองบ่อ968-----------
1048190208 บ้านนากุงยางคำนาแกหนองบ่อ428-----------
1048190205 บ้านหนองห้างนาแกหนองสังข์498-----------
1048190203 บ้านคำเม็กนาแกหนองสังข์928-----------
1048190204 บ้านหนองกุงนาแกหนองสังข์418-----------
1048190202 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกหนองสังข์25014-----------
1048190447 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางโคกสี15411-----------
1048190448 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางโคกสี918-----------
1048190449 บ้านโนนหอมวังยางโคกสี287-----------
1048190452 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางยอดชาด9511-----------
1048190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางยอดชาด1018-----------
1048190454 บ้านหนองบึงวังยางยอดชาด308-----------
1048190455 บ้านหนองแคนวังยางยอดชาด638-----------
1048190442 บ้านวังยางวังยางวังยาง1058-----------
1048190443 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางวังยาง318-----------
1048190444 บ้านหนองนางด่อนวังยางวังยาง598-----------
1048190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางวังยาง698-----------
1048190446 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางวังยาง278-----------
1048190450 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางหนองโพธิ์879-----------
1048190451 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางหนองโพธิ์948-----------
ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10