แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1048190040 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมกุรุคุ29511-----------
1048190041 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมกุรุคุ418-----------
1048190042 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมกุรุคุ549-----------
1048190028 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมกุรุคุ2429-----------
1048190029 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมกุรุคุ689-----------
1048190030 บ้านนาป่งเมืองนครพนมกุรุคุ409-----------
1048190051 บ้านกล้วยเมืองนครพนมขามเฒ่า668-----------
1048190052 บ้านชะโนตเมืองนครพนมขามเฒ่า13811-----------
1048190053 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมขามเฒ่า1488-----------
1048190054 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมขามเฒ่า428-----------
1048190032 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมคำเตย1838-----------
1048190033 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมคำเตย1458-----------
1048190034 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมคำเตย358-----------
1048190035 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมคำเตย298-----------
1048190036 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมคำเตย24411-----------
1048190037 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมคำเตย808-----------
1048190038 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมคำเตย598-----------
1048190039 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมคำเตย398-----------
1048190061 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมดงขวาง20811-----------
1048190062 บ้านกกไฮเมืองนครพนมดงขวาง408-----------
1048190050 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมท่าค้อ468-----------
1048190047 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมท่าค้อ37415-----------
1048190048 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมท่าค้อ467-----------
1048190013 บ้านนาทรายเมืองนครพนมนาทราย398-----------
1048190014 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมนาทราย17111-----------
1048190015 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมนาทราย308-----------
1048190019 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมนาทราย518-----------
1048190008 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมนาราชควาย1558-----------
1048190009 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมนาราชควาย768-----------
1048190010 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมนาราชควาย408-----------
1048190011 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมนาราชควาย347-----------
1048190012 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมนาราชควาย1208-----------
1048190063 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมในเมือง2,08662-----------
1048190055 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมในเมือง187-----------
1048190001 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมในเมือง60222-----------
1048190060 บ้านดงยอเมืองนครพนมบ้านกลาง378-----------
1048190058 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมบ้านกลาง688-----------
1048190059 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมบ้านกลาง23315-----------
1048190056 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมบ้านกลาง1598-----------
1048190057 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมดงขวาง1388-----------
1048190023 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมบ้านผึ้ง1998-----------
1048190024 บ้านผึ้งเมืองนครพนมบ้านผึ้ง29411-----------
1048190025 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมบ้านผึ้ง2118-----------
1048190026 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมบ้านผึ้ง738-----------
1048190027 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมบ้านผึ้ง1718-----------
1048190031 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมบ้านผึ้ง36116-----------
1048190022 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมบ้านผึ้ง438-----------
1048190021 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมโพธิ์ตาก388-----------
1048190016 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมโพธิ์ตาก10811-----------
1048190017 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมโพธิ์ตาก728-----------
1048190018 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมโพธิ์ตาก22011-----------
1048190020 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมโพธิ์ตาก668-----------
1048190046 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมวังตามัว38716-----------
1048190044 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมวังตามัว748-----------
1048190045 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมวังตามัว1228-----------
1048190043 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมวังตามัว25311-----------
1048190065 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมหนองญาติ988-----------
1048190066 บ้านดงโชคเมืองนครพนมหนองญาติ198-----------
1048190067 บ้านคำพอกเมืองนครพนมหนองญาติ998-----------
1048190068 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมหนองญาติ29711-----------
1048190003 บ้านสําราญเมืองนครพนมอาจสามารถ13711-----------
1048190007 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมอาจสามารถ668-----------
1048190271 บ้านกุตาไก้ปลาปากกุตาไก้21410-----------
1048190272 บ้านวังโพธิ์ปลาปากกุตาไก้508-----------
1048190273 บ้านดอนดู่ปลาปากกุตาไก้1118-----------
1048190274 บ้านโพนทาปลาปากกุตาไก้908-----------
1048190277 บ้านนางามปลาปากกุตาไก้868-----------
1048190293 บ้านนาดอกไม้ปลาปากกุตาไก้18711-----------
1048190303 บ้านโคกสว่างปลาปากโคกสว่าง908-----------
1048190306 บ้านวังกะเบาปลาปากโคกสว่าง478-----------
1048190307 บ้านนาสีนวลปลาปากโคกสว่าง598-----------
1048190310 บ้านศรีธนปลาปากโคกสว่าง2058-----------
1048190312 บ้านสว่างสำราญปลาปากโคกสูง628-----------
1048190313 บ้านโคกสูงปลาปากโคกสูง868-----------
1048190314 บ้านม่วงปลาปากโคกสูง659-----------
1048190282 บ้านนกเหาะปลาปากโคกสูง1428-----------
1048190279 บ้านหนองบัวคำปลาปากนามะเขือ1038-----------
1048190278 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากนามะเขือ24313-----------
1048190275 บ้านนามะเขือปลาปากนามะเขือ1488-----------
1048190276 บ้านหนองแสงปลาปากนามะเขือ1688-----------
1048190294 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากปลาปาก64521-----------
1048190295 บ้านนาขามปลาปากปลาปาก326-----------
1048190296 บ้านวังยางปลาปากปลาปาก377-----------
1048190297 บ้านกอกปลาปากปลาปาก558-----------
1048190298 บ้านหนองบัวปลาปากปลาปาก598-----------
1048190299 บ้านโคกกลางปลาปากปลาปาก17911-----------
1048190300 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากปลาปาก478-----------
1048190301 บ้านปลาปากน้อยปลาปากปลาปาก417-----------
1048190311 บ้านวังสิมปลาปากปลาปาก418-----------
1048190286 บ้านห้วยไหล่ปลาปากมหาชัย558-----------
1048190302 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากมหาชัย898-----------
1048190280 บ้านมหาชัยปลาปากมหาชัย1518-----------
1048190281 บ้านทันสมัยปลาปากมหาชัย398-----------
1048190283 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากมหาชัย568-----------
1048190284 บ้านวังม่วงปลาปากมหาชัย448-----------
1048190285 บ้านดอนกลางปลาปากมหาชัย898-----------
1048190304 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากหนองเทาใหญ่19411-----------
1048190308 บ้านนาเชือกปลาปากหนองเทาใหญ่888-----------
1048190287 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากหนองฮี29916-----------
1048190288 บ้านนาสะเดาปลาปากหนองฮี917-----------
1048190289 บ้านโพนทันปลาปากหนองฮี318-----------
1048190292 บ้านจรุกเตยปลาปากหนองฮี618-----------
1048190290 บ้านกุงโกนปลาปากหนองฮี828-----------
1048190291 บ้านหนองกกคูณปลาปากหนองฮี688-----------
1048190145 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมกุดฉิม1348-----------
1048190146 บ้านกุดฉิมธาตุพนมกุดฉิม1498-----------
1048190148 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมดอนนางหงส์878-----------
1048190149 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมดอนนางหงส์348-----------
1048190151 บ้านหนองสะโนธาตุพนมดอนนางหงส์658-----------
1048190152 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมดอนนางหงส์1158-----------
1048190153 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมดอนนางหงส์938-----------
1048190115 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมธาตุพนม74131-----------
1048190118 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมธาตุพนม1538-----------
1048190116 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมธาตุพนมเหนือ68022-----------
1048190123 บ้านดอนแดงธาตุพนมธาตุพนมเหนือ418-----------
1048190154 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมนาถ่อน1588-----------
1048190155 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมนาถ่อน488-----------
1048190156 บ้านดงยอธาตุพนมนาถ่อน1268-----------
1048190157 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมนาถ่อน206-----------
1048190159 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมนาถ่อน418-----------
1048190150 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมนาถ่อน558-----------
1048190141 บ้านขอนขว้างธาตุพนมนาหนาด1158-----------
1048190136 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมนาหนาด508-----------
1048190137 บ้านนาหนาดธาตุพนมนาหนาด858-----------
1048190138 บ้านคำชะอีธาตุพนมนาหนาด418-----------
1048190132 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมน้ำก่ำ407-----------
1048190125 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมน้ำก่ำ11211-----------
1048190126 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมน้ำก่ำ1658-----------
1048190127 บ้านนาคำธาตุพนมน้ำก่ำ357-----------
1048190128 บ้านคับพวงธาตุพนมน้ำก่ำ568-----------
1048190129 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมน้ำก่ำ748-----------
1048190130 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมน้ำก่ำ13311-----------
1048190131 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมน้ำก่ำ538-----------
1048190134 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมฝั่งแดง938-----------
1048190135 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมฝั่งแดง23211-----------
1048190139 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมฝั่งแดง1258-----------
1048190119 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมพระกลางทุ่ง1428-----------
1048190120 มรุกขนครธาตุพนมพระกลางทุ่ง1298-----------
1048190122 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมพระกลางทุ่ง418-----------
1048190124 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมพระกลางทุ่ง728-----------
1048190160 บ้านโพนแพงธาตุพนมโพนแพง668-----------
1048190161 บ้านห้วยทรายธาตุพนมโพนแพง1368-----------
1048190162 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมโพนแพง16211-----------
1048190144 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมแสนพัน16611-----------
1048190140 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมอุ่มเหม้า2078-----------
1048190142 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมอุ่มเหม้า618-----------
1048190143 บ้านโสกแมวธาตุพนมอุ่มเหม้า1228-----------
1048190133 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมอุ่มเหม้า378-----------
1048190331 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครโคกหินแฮ่18111-----------
1048190332 บ้านหนองแซงเรณูนครโคกหินแฮ่368-----------
1048190333 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครโคกหินแฮ่758-----------
1048190334 บ้านนาบัวเรณูนครโคกหินแฮ่838-----------
1048190335 บ้านนาม่วงเรณูนครโคกหินแฮ่388-----------
1048190336 บ้านหนองกุงเรณูนครโคกหินแฮ่598-----------
1048190345 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครท่าลาด1318-----------
1048190348 บ้านสร้างเม็กเรณูนครท่าลาด477-----------
1048190351 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครท่าลาด448-----------
1048190349 บ้านดอนขาวเรณูนครนาขาม14011-----------
1048190350 บ้านนาขามเรณูนครนาขาม758-----------
1048190346 บ้านเหิบเรณูนครนาขาม528-----------
1048190344 บ้านนายอเรณูนครนางาม13911-----------
1048190337 นางามวิทยาคารเรณูนครนางาม14311-----------
1048190338 บ้านสร้างแป้นเรณูนครนางาม828-----------
1048190339 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครนางาม1368-----------
1048190341 บ้านนายอน้อยเรณูนครนางาม638-----------
1048190342 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครนางาม798-----------
1048190330 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครโพนทอง458-----------
1048190327 บ้านดงบากเรณูนครโพนทอง1158-----------
1048190323 โพนทองวิทยาคารเรณูนครโพนทอง52421-----------
1048190324 บ้านดงมะเอกเรณูนครโพนทอง378-----------
1048190340 บ้านคำผาสุกเรณูนครเรณู518-----------
1048190315 เรณูวิทยาคารเรณูนครเรณู55724-----------
1048190316 บ้านโนนสังข์เรณูนครเรณู268-----------
1048190318 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเรณู588-----------
1048190317 บ้านนาบั่วเรณูนครเรณูใต้538-----------
1048190319 บ้านโคกกลางเรณูนครเรณูใต้1308-----------
1048190321 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเรณูใต้328-----------
1048190322 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเรณูใต้338-----------
1048190325 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครหนองย่างชิ้น11011-----------
1048190329 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครหนองย่างชิ้น578-----------
1048190326 บ้านนาดีเรณูนครหนองย่างชิ้น658-----------
1048190210 บ้านดอนโทนนาแกก้านเหลือง978-----------
1048190211 ศรีโพนทองวิทยานาแกก้านเหลือง41922-----------
1048190212 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกก้านเหลือง1308-----------
1048190213 บ้านจำปานาแกก้านเหลือง518-----------
1048190214 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกคำพี้22612-----------
1048190215 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกคำพี้778-----------
1048190216 บ้านกลางมูลอ้นนาแกคำพี้358-----------
1048190163 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกนาแก99135-----------
1048190164 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกนาแก768-----------
1048190165 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกนาแก878-----------
1048190166 บ้านนาป่งคองนาแกนาแก719-----------
1048190187 บ้านนาคู่นาแกนาคู่20311-----------
1048190189 บ้านแขนนางนาแกนาคู่458-----------
1048190190 บ้านน้ำบ่อนาแกนาคู่788-----------
1048190198 บ้านนาเลียงนาแกนาเลียง13411-----------
1048190199 บ้านหนองคองนาแกนาเลียง438-----------
1048190200 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกนาเลียง758-----------
1048190201 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกนาเลียง748-----------
1048190167 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกบ้านแก้ง898-----------
1048190168 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกบ้านแก้ง828-----------
1048190169 บ้านโพธิ์ศรีนาแกบ้านแก้ง318-----------
1048190170 บ้านนาโสกนาแกบ้านแก้ง628-----------
1048190171 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกบ้านแก้ง26910-----------
1048190197 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกพระซอง738-----------
1048190188 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกนาคู่1338-----------
1048190193 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกพระซอง728-----------
1048190194 บ้านพระซองเหนือนาแกพระซอง1508-----------
1048190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกพระซอง407-----------
1048190196 บ้านดงอินำนาแกพระซอง1018-----------
1048190192 พระซองวิทยาคารนาแกพระซอง958-----------
1048190180 ธารน้ำใจนาแกพิมาน29212-----------
1048190172 ชุมชนบ้านพิมานนาแกพิมาน488-----------
1048190173 บ้านพิมานท่านาแกพิมาน569-----------
1048190177 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกพิมาน1328-----------
1048190178 บ้านจอมมณีนาแกพิมาน359-----------
1048190179 บ้านปากบังนาแกพิมาน398-----------
1048190181 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกพุ่มแก288-----------
1048190182 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกพุ่มแก658-----------
1048190183 บ้านนางเลิศนาแกพุ่มแก638-----------
1048190186 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกพุ่มแก428-----------
1048190184 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกพุ่มแก948-----------
1048190185 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกพุ่มแก268-----------
1048190176 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกสีชมพู618-----------
1048190174 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกสีชมพู347-----------
1048190175 บ้านเหล่าทุ่งนาแกสีชมพู788-----------
1048190209 บ้านดงดู่งามนาแกหนองบ่อ628-----------
1048190206 บ้านหนองบ่อนาแกหนองบ่อ1188-----------
1048190207 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกหนองบ่อ1038-----------
1048190208 บ้านนากุงยางคำนาแกหนองบ่อ468-----------
1048190205 บ้านหนองห้างนาแกหนองสังข์508-----------
1048190203 บ้านคำเม็กนาแกหนองสังข์998-----------
1048190204 บ้านหนองกุงนาแกหนองสังข์498-----------
1048190202 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกหนองสังข์27712-----------
1048190447 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางโคกสี16711-----------
1048190448 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางโคกสี1098-----------
1048190449 บ้านโนนหอมวังยางโคกสี397-----------
1048190452 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางยอดชาด12511-----------
1048190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางยอดชาด1098-----------
1048190454 บ้านหนองบึงวังยางยอดชาด288-----------
1048190455 บ้านหนองแคนวังยางยอดชาด728-----------
1048190442 บ้านวังยางวังยางวังยาง1128-----------
1048190443 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางวังยาง358-----------
1048190444 บ้านหนองนางด่อนวังยางวังยาง598-----------
1048190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางวังยาง678-----------
1048190446 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางวังยาง186-----------
1048190450 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางหนองโพธิ์919-----------
1048190451 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางหนองโพธิ์848-----------
ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.2024.1.KAOPUNHOT