จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด--409
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--149
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--7
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--141
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--46
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--50
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม--4
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--4
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--7
บวชในศาสนา--1
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
อื่น ๆ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--11
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุบวชในศาสนา---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุบวชในศาสนา---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุบวชในศาสนา---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุบวชในศาสนา---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุบวชในศาสนา---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุบวชในศาสนา---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าบวชในศาสนา---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด--10
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--8
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--1
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าบวชในศาสนา---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าบวชในศาสนา---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าบวชในศาสนา---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยบวชในศาสนา---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยบวชในศาสนา---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยบวชในศาสนา---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยบวชในศาสนา---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--3
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยบวชในศาสนา---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยบวชในศาสนา---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยบวชในศาสนา---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยบวชในศาสนา---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางบวชในศาสนา---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางบวชในศาสนา---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าบวชในศาสนา---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด--16
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--7
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--9
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าบวชในศาสนา---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าบวชในศาสนา---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายบวชในศาสนา---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--11
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายบวชในศาสนา---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายบวชในศาสนา---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายบวชในศาสนา---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายบวชในศาสนา---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายบวชในศาสนา---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายบวชในศาสนา---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายบวชในศาสนา---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายบวชในศาสนา---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าบวชในศาสนา---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าบวชในศาสนา---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายบวชในศาสนา---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางบวชในศาสนา---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางบวชในศาสนา---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางบวชในศาสนา---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางบวชในศาสนา---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางบวชในศาสนา---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--12
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--26
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--5
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--21
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--16
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--9
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากบวชในศาสนา---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--14
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--5
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--7
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุบวชในศาสนา--1
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุบวชในศาสนา---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุบวชในศาสนา---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--5
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุบวชในศาสนา---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายบวชในศาสนา---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายบวชในศาสนา---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายบวชในศาสนา---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายบวชในศาสนา---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--10
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายบวชในศาสนา---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--6
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--5
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายบวชในศาสนา---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายบวชในศาสนา---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือบวชในศาสนา---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือบวชในศาสนา---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือบวชในศาสนา---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือบวชในศาสนา---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือบวชในศาสนา---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--6
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือบวชในศาสนา---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม--2
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือบวชในศาสนา---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--12
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือบวชในศาสนา---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือบวชในศาสนา---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือบวชในศาสนา---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--10
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--9
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม--1
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์บวชในศาสนา---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยบวชในศาสนา---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด--8
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--8
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่บวชในศาสนา---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่บวชในศาสนา---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่บวชในศาสนา---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่บวชในศาสนา---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่บวชในศาสนา---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่บวชในศาสนา---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่บวชในศาสนา---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่บวชในศาสนา---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครบวชในศาสนา---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครบวชในศาสนา---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครบวชในศาสนา---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครบวชในศาสนา---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครบวชในศาสนา---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครบวชในศาสนา---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครบวชในศาสนา---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมบวชในศาสนา---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมบวชในศาสนา---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมบวชในศาสนา---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมบวชในศาสนา---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงบวชในศาสนา---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงบวชในศาสนา---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงบวชในศาสนา---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงบวชในศาสนา---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงบวชในศาสนา---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงบวชในศาสนา---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดบวชในศาสนา---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดบวชในศาสนา---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดบวชในศาสนา---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดบวชในศาสนา---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำบวชในศาสนา---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--7
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--2
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำบวชในศาสนา---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำบวชในศาสนา---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำบวชในศาสนา---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
48010140