จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,56521,6382,256-29,459
ผอม8931,913126-2,932
ค่อนข้างผอม5831,955177-2,715
สมส่วน3,39913,9581,645-19,002
ท้วม1791,03377-1,289
เริ่มอ้วน2361,630147-2,013
อ้วน2681,14482-1,494
ค่านอกเกณฑ์752-14
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4216080-282
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม4134-21
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม7109-26
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน2711156-194
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม1113-15
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน-126-18
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน332-8
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม-1--1
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม-3--3
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน319--22
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม21--3
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน32--5
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน11--2
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1634--50
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม21--3
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม-3--3
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน827--35
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม6---6
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน-2--2
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน-1--1
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด69165--234
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม627--33
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม512--17
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน54108--162
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม17--8
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน28--10
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน13--4
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม61--7
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม15--6
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน1430--44
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม22--4
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน-2--2
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน13--4
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม33--6
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม14--5
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน915--24
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน-1--1
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน1---1
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด2345--68
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม9---9
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม31--4
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน935--44
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม14--5
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน-4--4
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน11--2
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด277133-131
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม4103-17
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม293-14
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน194422-85
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-4--4
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน212-5
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน-32-5
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์--1-1
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด29116--145
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม723--30
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม516--21
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน1560--75
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-4--4
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน17--8
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน16--7
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม75--12
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม35--8
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน714--21
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-1--1
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน11--2
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน-2--2
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด31137--168
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม1113--24
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม620--26
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน981--90
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม15--6
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน311--14
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน17--8
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด33102--135
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม412--16
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม817--25
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน1969--88
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม-1--1
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน21--3
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน-2--2
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด623--29
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม-2--2
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม13--4
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน413--17
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม12--3
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน-3--3
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด623--29
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม16--7
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม13--4
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน411--15
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม-1--1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน-2--2
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด3210781-220
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม974-20
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม3136-22
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน207254-146
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม-22-4
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน-108-18
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน-37-10
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1857--75
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม12--3
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม46--10
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน436--40
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม15--6
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน13--4
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน75--12
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1945--64
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม3---3
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน521--26
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม26--8
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน415--19
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน53--8
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด533--38
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยผอม14--5
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่อนข้างผอม-3--3
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสมส่วน417--21
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยท้วม-1--1
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเริ่มอ้วน-3--3
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอ้วน-5--5
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยค่านอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด349563-192
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม383-14
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม563-14
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน216950-140
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม131-5
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน373-13
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน123-6
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด633--39
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม-3--3
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม16--7
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน519--24
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน-4--4
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน-1--1
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1829--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม16--7
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม11--2
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน1418--32
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-2--2
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน-2--2
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน2---2
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด40181128-349
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม1169-26
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม81312-33
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน2012885-233
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-57-12
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน1128-21
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน-177-24
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด534--39
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม16--7
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม-3--3
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน417--21
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-3--3
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน-2--2
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน-3--3
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม12--3
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม22--4
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน424--28
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม12--3
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน12--3
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-1--1
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด168747-150
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม6107-23
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม5134-22
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน55431-90
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม-31-4
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน-4--4
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-34-7
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด524--29
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม-10--10
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม12--3
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน49--13
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน-2--2
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1138--49
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม-5--5
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม-4--4
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน1025--35
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน11--2
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-3--3
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด26133--159
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม55--10
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม712--19
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน1394--107
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-5--5
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-7--7
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน110--11
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด1358--71
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม711--18
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม25--7
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน326--29
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-5--5
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-6--6
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน15--6
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม-2--2
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม-3--3
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน722--29
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม1---1
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน12--3
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด328--31
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม-1--1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม13--4
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน218--20
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-3--3
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-1--1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน-2--2
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2697--123
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม317--20
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม213--15
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน1660--76
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-2--2
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน42--6
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน13--4
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด4071,672--2,079
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม42124--166
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม28101--129
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน2861,082--1,368
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม11111--122
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน18144--162
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน22110--132
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด311--14
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าผอม-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่อนข้างผอม-2--2
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสมส่วน-8--8
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าท้วม-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเริ่มอ้วน21--3
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอ้วน1---1
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าค่านอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด79447--526
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม2737--64
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม544--49
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน39301--340
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม218--20
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน228--30
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน419--23
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม-1--1
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม11--2
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน123--24
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม-2--2
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด950--59
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม-2--2
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม11--2
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน436--40
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม23--5
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน22--4
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน-6--6
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด43175--218
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม-26--26
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม323--26
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน20100--120
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม513--18
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน105--15
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน58--13
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด41122--163
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม-6--6
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม312--15
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน2881--109
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม42--6
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน29--11
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน412--16
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด32103--135
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางผอม35--8
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่อนข้างผอม211--13
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสมส่วน2363--86
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางท้วม210--12
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเริ่มอ้วน213--15
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอ้วน-1--1
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางค่านอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด30131--161
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม-4--4
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม16--7
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน2591--116
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม24--6
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน111--12
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน115--16
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด4416076-280
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม18227-47
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม7243-34
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน179862-177
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-21-3
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน1101-12
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน142-7
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด63141--204
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม2318--41
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม1820--38
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน2093--113
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-4--4
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน13--4
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน13--4
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1259--71
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม110--11
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม24--6
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน636--42
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม13--4
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน16--7
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน1---1
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด28136--164
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม311--14
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม57--12
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน1796--113
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม15--6
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-9--9
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน28--10
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด58185110-353
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม13103-26
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม6119-26
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน3713383-253
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-7--7
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-1111-22
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน2134-19
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1330--43
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม63--9
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม23--5
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน520--25
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-1--1
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-2--2
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน-1--1
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม15--6
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม13--4
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน520--25
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-1--1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน12--3
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน1---1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด134838-99
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม162-9
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม-31-4
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน83230-70
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม221-5
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน124-7
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน13--4
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม12--3
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม13--4
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน1132--43
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-4--4
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน15--6
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน24--6
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด2710488-219
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม-65-11
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม-1511-26
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน247365-162
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-42-6
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-43-7
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน322-7
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากผอม66--12
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่อนข้างผอม-8--8
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสมส่วน827--35
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากท้วม-2--2
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเริ่มอ้วน-4--4
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอ้วน-2--2
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากค่านอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด7520286-363
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม16165-37
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม4254-33
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน4713063-240
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม-83-11
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน4188-30
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน453-12
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม212--14
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม210--12
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน532--37
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม-2--2
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน1---1
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน41--5
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2791--118
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม22--4
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม15--6
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน2153--74
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม-10--10
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน-8--8
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน313--16
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4512561-231
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุผอม516--21
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่อนข้างผอม7167-30
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสมส่วน307749-156
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุท้วม243-9
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเริ่มอ้วน172-10
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอ้วน-5--5
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุค่านอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม914--23
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม15--6
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน1342--55
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม-4--4
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-7--7
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน-5--5
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด514--19
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน48--12
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม11--2
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน-3--3
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม-4--4
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม14--5
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน1840--58
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม26--8
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน27--9
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน32--5
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด41159101-301
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายผอม13114-28
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่อนข้างผอม8178-33
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสมส่วน1910776-202
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายท้วม110--11
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเริ่มอ้วน-98-17
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอ้วน-55-10
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายค่านอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด177242-131
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม2111-14
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม351-9
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน114335-89
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม154-10
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน-3--3
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-51-6
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายผอม15--6
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่อนข้างผอม15--6
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสมส่วน1227--39
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายท้วม14--5
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเริ่มอ้วน-8--8
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอ้วน-4--4
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายค่านอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม232--34
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม225--27
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน2688--114
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม25--7
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน15--6
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน23--5
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1040--50
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม24--6
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม33--6
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน525--30
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม-3--3
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน-1--1
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน-4--4
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม23--5
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม34--7
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน1756--73
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม17--8
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน-5--5
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน-4--4
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม37--10
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม19--10
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน1242--54
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม15--6
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน12--3
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน-1--1
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2157--78
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม25--7
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม-2--2
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน1942--61
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม-2--2
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน-2--2
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน-4--4
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด329649-177
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม1154-20
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม485-17
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน136032-105
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม-83-11
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน3113-17
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน142-7
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1869--87
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม11--2
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม31--4
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน1448--62
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-4--4
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-8--8
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-7--7
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-3--3
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-4--4
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน1322--35
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-2--2
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม55--10
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม16--7
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน230--32
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-2--2
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-2--2
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-1--1
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด29163--192
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-9--9
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม218--20
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน25113--138
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-2--2
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน114--15
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน17--8
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1147--58
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม34--7
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม311--14
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน430--34
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม1---1
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-1--1
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-1--1
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1270--82
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม-9--9
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม110--11
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน844--52
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-3--3
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-3--3
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน21--3
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์1---1
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด647--53
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม-9--9
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม26--8
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน431--35
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-1--1
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด36101--137
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม1013--23
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม48--12
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน1570--85
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม13--4
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน16--7
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน5---5
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-1--1
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1376--89
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม612--18
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม26--8
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน548--53
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม-4--4
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน-5--5
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน-1--1
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด3614061-237
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม355-13
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม2155-22
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน269841-165
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม364-13
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน1154-20
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน111-3
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์--1-1
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด36111--147
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม76--13
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม312--15
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน2272--94
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม15--6
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน38--11
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน-8--8
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด42124--166
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือผอม19--10
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่อนข้างผอม714--21
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสมส่วน3088--118
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือท้วม23--5
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเริ่มอ้วน16--7
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออ้วน14--5
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือค่านอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด49587--636
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม556--61
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม754--61
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน34356--390
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม134--35
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน255--57
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-32--32
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-4--4
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-1--1
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน414--18
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-1--1
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-3--3
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-1--1
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด-33--33
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-1--1
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน-26--26
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-2--2
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-2--2
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-2--2
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม47--11
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-2--2
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน-35--35
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-1--1
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-7--7
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-1--1
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด447--51
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม46--10
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-8--8
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน-28--28
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-2--2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-2--2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-1--1
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด611157-174
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-41-5
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-98-17
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน47641-121
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม15--6
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-74-11
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน1103-14
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด933--42
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม12--3
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-4--4
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน623--29
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม1---1
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-2--2
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน12--3
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-2--2
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-3--3
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน124--25
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-1--1
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-5--5
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-3--3
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ผอม-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่อนข้างผอม-5--5
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สมส่วน328--31
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ท้วม-1--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เริ่มอ้วน-1--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อ้วน-2--2
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ค่านอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม1---1
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม25--7
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน825--33
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม2---2
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-3--3
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-1--1
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม-7--7
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม-4--4
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน641--47
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-7--7
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน23--5
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน43--7
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด25119--144
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม618--24
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม29--11
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน1670--86
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-5--5
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-11--11
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน16--7
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด628--34
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม-2--2
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน521--26
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-2--2
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน13--4
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1141--52
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม21--3
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม-2--2
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน633--39
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม32--5
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน-3--3
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1139--50
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม15--6
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม16--7
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน824--32
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม-2--2
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน12--3
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด2571--96
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยผอม37--10
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่อนข้างผอม-3--3
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสมส่วน849--57
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยท้วม66--12
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเริ่มอ้วน33--6
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอ้วน53--8
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยค่านอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2211345-180
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม1103-14
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม4203-27
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน157032-117
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม-2--2
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน153-9
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน164-11
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1468--82
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม-5--5
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม43--7
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน944--53
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม-5--5
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน17--8
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน-4--4
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด68219--287
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม1215--27
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม818--26
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน41131--172
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม49--13
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน124--25
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน121--22
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์11--2
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1477--91
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม-2--2
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม37--10
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน1055--65
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม-2--2
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน18--9
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน-3--3
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด923--32
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม2---2
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม19--10
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน213--15
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน21--3
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน2---2
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1349--62
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม1---1
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม-2--2
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน935--44
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม13--4
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน-5--5
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน24--6
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม29--11
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม28--10
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน834--42
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม-2--2
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน-1--1
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน-3--3
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1550--65
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ผอม-1--1
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่อนข้างผอม23--5
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สมส่วน1238--50
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ท้วม-3--3
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เริ่มอ้วน-4--4
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อ้วน11--2
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด30101--131
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม112--13
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม-9--9
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน2465--89
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม15--6
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน25--7
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน25--7
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด28115--143
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม59--14
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม213--15
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน1378--91
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม25--7
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน34--7
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน36--9
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1360--73
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม15--6
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม14--5
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน636--42
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม-1--1
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน210--12
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน34--7
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1524--39
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน313--16
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม44--8
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน62--8
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน25--7
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2149--70
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม211--13
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม65--11
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน1127--38
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม-1--1
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน24--6
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน-1--1
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2774--101
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม72--9
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม28--10
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน1751--68
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม-6--6
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน-3--3
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน14--5
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2173--94
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม22--4
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม25--7
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน1450--64
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม14--5
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน25--7
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน-7--7
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด164561--725
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม1754--71
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม1254--66
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน103338--441
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม1235--47
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน1249--61
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน831--39
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด26114--140
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม28--10
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม78--15
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน1677--93
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม-4--4
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน112--13
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน-5--5
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด33591--624
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม630--36
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม-48--48
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน22367--389
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม237--39
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน270--72
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน139--40
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด626--32
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม-2--2
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม14--5
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน417--21
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน-1--1
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน12--3
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด44114--158
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม311--14
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม28--10
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน3064--94
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม16--7
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน111--12
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน614--20
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์1---1
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1732--49
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม-1--1
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม11--2
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน1420--34
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม11--2
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน-6--6
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน13--4
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด3294--126
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม716--23
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม610--16
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน1860--78
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม-1--1
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน13--4
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-4--4
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด811--19
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม-1--1
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน86--14
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม-2--2
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน-1--1
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-1--1
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1326--39
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม-3--3
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม-2--2
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน617--23
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม1---1
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน21--3
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน43--7
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด735--42
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม-3--3
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม-2--2
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน722--29
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน-5--5
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-3--3
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2180--101
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม75--12
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม39--12
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน1054--64
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-5--5
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน14--5
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน-3--3
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1645--61
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม21--3
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม23--5
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน1036--46
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-1--1
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน12--3
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน12--3
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2565--90
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม66--12
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม57--12
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน1440--54
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-1--1
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน-5--5
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน-6--6
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1031--41
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม-3--3
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน1022--32
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-3--3
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน-1--1
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน-2--2
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด740--47
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม12--3
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน535--40
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-1--1
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน12--3
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด105150-111
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม2196-27
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม151-7
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน62333-62
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-12-3
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-14-5
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน114-6
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-1--1
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด24125--149
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม48--12
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม211--13
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน1779--96
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-7--7
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน114--15
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-6--6
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด526--31
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม15--6
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม15--6
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน311--14
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-3--3
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-1--1
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-1--1
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1040--50
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม12--3
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม34--7
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน624--30
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-4--4
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-3--3
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-3--3
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1159--70
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม-1--1
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม-6--6
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน1045--55
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-3--3
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-4--4
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน1---1
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด106825-103
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม-10--10
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม113-5
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน94820-77
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-32-5
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-4--4
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-2--2
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1038--48
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม25--7
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม-4--4
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน824--32
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-1--1
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน-2--2
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน-2--2
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด1567--82
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม111--12
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม29--11
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน1033--43
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-4--4
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน17--8
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน13--4
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด2111775-213
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม383-14
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม5147-26
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน98658-153
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-24-6
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน331-7
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน142-7
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนทั้งหมด2299--121
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำผอม416--20
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่อนข้างผอม36--9
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำสมส่วน1359--72
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำท้วม-6--6
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเริ่มอ้วน110--11
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอ้วน12--3
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำค่านอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด32101--133
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม53--8
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม410--14
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน2269--91
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม-2--2
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน114--15
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน-3--3
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด2090--110
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม37--10
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม37--10
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน1467--81
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม-4--4
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน-1--1
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน-4--4
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด1432--46
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม4---4
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม1---1
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน925--34
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม-1--1
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน-1--1
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน-3--3
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-2--2
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด1353--66
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมผอม44--8
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่อนข้างผอม23--5
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสมส่วน635--41
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมท้วม-5--5
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเริ่มอ้วน13--4
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอ้วน-3--3
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมค่านอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1941--60
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม65--11
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม23--5
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน1025--35
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม-3--3
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน-2--2
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน13--4
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด3095--125
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม123--15
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม44--8
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน1375--88
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม16--7
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน-5--5
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-2--2
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด198435-138
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงผอม211-4
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่อนข้างผอม174-12
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงสมส่วน135726-96
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงท้วม161-8
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเริ่มอ้วน2112-15
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอ้วน-21-3
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงค่านอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด198056-155
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครผอม763-16
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่อนข้างผอม235-10
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสมส่วน106039-109
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครท้วม-45-9
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเริ่มอ้วน-43-7
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอ้วน-31-4
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครค่านอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด41155--196
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม211--13
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม118--19
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน34101--135
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม17--8
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน112--13
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน26--8
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด1343--56
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม59--14
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม-2--2
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน527--32
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-2--2
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน22--4
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน11--2
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด2993--122
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม36--9
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม310--13
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน2263--85
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-3--3
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน-5--5
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน16--7
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนทั้งหมด621--27
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดผอม31--4
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่อนข้างผอม-2--2
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดสมส่วน311--14
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดท้วม-1--1
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเริ่มอ้วน-1--1
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอ้วน-5--5
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดค่านอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด199345-157
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม1610-17
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม287-17
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน146521-100
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-53-8
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน183-12
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน111-3
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด333--36
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม-5--5
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม-3--3
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน322--25
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-1--1
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-1--1
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-1--1
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด2057--77
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม19--10
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม92--11
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน1043--53
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-1--1
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-2--2
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1958--77
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม94--13
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม47--11
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน638--44
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-2--2
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-4--4
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-3--3
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด830--38
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม24--6
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม-4--4
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน516--21
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-2--2
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน13--4
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-1--1
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1551--66
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม16--7
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม45--9
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน1032--42
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-1--1
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-3--3
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-4--4
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด3595--130
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม28--10
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม16--7
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน3067--97
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-4--4
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน15--6
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน15--6
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด442--46
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม-14--14
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม-7--7
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน317--20
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม11--2
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-2--2
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-1--1
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1332--45
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม1---1
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม36--9
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน920--29
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-3--3
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-3--3
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด248828-140
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม472-13
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม-81-9
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน186118-97
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม15--6
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-46-10
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน131-5
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1855--73
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม72--9
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม11--2
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน843--51
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม22--4
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-5--5
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-2--2
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนทั้งหมด1240--52
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามผอม15--6
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่อนข้างผอม13--4
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามสมส่วน1025--35
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามท้วม-1--1
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเริ่มอ้วน-2--2
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอ้วน-4--4
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามค่านอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด307634-140
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม173-11
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม543-12
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน215125-97
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม132-6
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน261-9
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-5--5
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด195853-130
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม-73-10
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม251-8
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน144137-92
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-12-3
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน226-10
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน124-7
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1959--78
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม36--9
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม110--11
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน1535--50
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-2--2
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-6--6
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด20113--133
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม815--23
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม514--19
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน669--75
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-5--5
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน19--10
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-1--1
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด748--55
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม58--13
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม11--2
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน125--26
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-2--2
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-7--7
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-5--5
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1561--76
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม46--10
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม26--8
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน736--43
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-5--5
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-3--3
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน25--7
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1133--44
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม52--7
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม13--4
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน521--26
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-1--1
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-4--4
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-2--2
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด3072--102
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม45--9
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม49--13
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน1944--63
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม13--4
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน15--6
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน16--7
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด80442--522
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม1636--52
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม1225--37
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน42260--302
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม328--31
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน359--62
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน434--38
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด819--27
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม-1--1
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน614--20
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม11--2
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-2--2
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน11--2
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด733--40
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม44--8
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม-4--4
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน321--24
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-1--1
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน-1--1
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน-2--2
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด88466--554
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม2049--69
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม543--48
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน50286--336
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม127--28
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน436--40
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน825--33
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด516--21
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม-1--1
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม11--2
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน413--17
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-1--1
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด1442--56
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม27--9
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม25--7
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน1022--32
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-4--4
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน-3--3
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน-1--1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด1138--49
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม63--9
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม-5--5
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน422--26
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-4--4
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน-2--2
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน12--3
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด2696--122
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม66--12
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม318--21
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน1458--72
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม14--5
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน24--6
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน-6--6
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด622--28
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม1---1
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน15--6
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม-3--3
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน13--4
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน311--14
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนทั้งหมด918--27
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครผอม-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่อนข้างผอม-2--2
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครสมส่วน414--18
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครท้วม32--5
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเริ่มอ้วน2---2
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอ้วน-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครค่านอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด125747-116
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม-31-4
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม165-12
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน73033-70
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม243-9
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน1102-13
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน143-8
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด1051--61
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม612--18
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม25--7
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน229--31
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-1--1
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน-3--3
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน-1--1
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนทั้งหมด2947--76
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามผอม155--20
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่อนข้างผอม58--13
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามสมส่วน729--36
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามท้วม-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเริ่มอ้วน11--2
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอ้วน14--5
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามค่านอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2077--97
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม147--21
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม19--10
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน450--54
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-1--1
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-5--5
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน15--6
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด61174138-373
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม4133-20
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม3164-23
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน44103108-255
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม576-18
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน2218-31
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน3149-26
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด26101--127
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม615--21
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม218--20
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน1457--71
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม23--5
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-4--4
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน24--6
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1332--45
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม-1--1
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม11--2
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน621--27
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-3--3
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน42--6
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน24--6
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2610574-205
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม392-14
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม5122-19
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน146263-139
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม133-7
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน2144-20
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน15--6
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2562--87
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม115--16
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม22--4
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน947--56
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-1--1
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน13--4
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน24--6
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด524--29
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม13--4
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม-2--2
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน414--18
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-3--3
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-1--1
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน-1--1
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด167807--974
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม759--66
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม1257--69
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน127539--666
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม1034--44
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน471--75
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน747--54
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1255--67
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม24--6
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม24--6
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน740--47
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม-4--4
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน13--4
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด2458--82
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม29--11
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม45--9
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน1540--55
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม-2--2
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน12--3
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน2---2
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1457--71
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม12--3
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน1142--53
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม-4--4
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน-7--7
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน22--4
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด259655-176
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม773-17
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม1133-17
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน156442-121
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม15--6
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน157-13
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน-2--2
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด1035--45
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม12--3
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน928--37
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม-1--1
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน-4--4
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด961--70
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม-9--9
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม-11--11
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน-40--40
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม-1--1
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน7---7
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์2---2
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด258230-137
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม1131-15
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม421-7
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน75822-87
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-52-7
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน283-13
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน161-8
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด831--39
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม22--4
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม14--5
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน418--22
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-1--1
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน-3--3
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน13--4
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1459--73
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม-4--4
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม18--9
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน1036--46
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม24--6
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน16--7
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน-1--1
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1055--65
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม31--4
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม-3--3
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน640--46
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-2--2
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน-6--6
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน-3--3
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์1---1
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1779--96
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม31--4
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม-3--3
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน1357--70
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-7--7
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-8--8
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน13--4
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1362--75
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม712--19
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม-6--6
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน534--39
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-1--1
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน15--6
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน-4--4
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด524--29
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม12--3
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม-1--1
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน317--20
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-2--2
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-1--1
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน11--2
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1145--56
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม31--4
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม-3--3
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน732--39
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-1--1
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-4--4
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน14--5
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด45210--255
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม716--23
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม613--19
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน26141--167
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-7--7
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน420--24
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน213--15
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1952--71
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม-4--4
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม25--7
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน1631--47
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-2--2
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน-6--6
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน14--5
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนทั้งหมด4097--137
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ผอม511--16
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่อนข้างผอม312--15
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่สมส่วน2962--91
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ท้วม12--3
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เริ่มอ้วน16--7
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อ้วน14--5
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ค่านอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1950--69
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม34--7
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม16--7
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน1231--43
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม21--3
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน-5--5
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน13--4
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด36107--143
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม916--25
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม922--31
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน1554--69
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม34--7
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน-4--4
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน-7--7
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1326--39
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม14--5
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม12--3
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน917--26
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม2---2
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน-3--3
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1683--99
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม-3--3
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม-10--10
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน1456--70
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-3--3
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน14--5
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน17--8
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนทั้งหมด1475--89
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงผอม18--9
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่อนข้างผอม38--11
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงสมส่วน1044--54
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงท้วม-2--2
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเริ่มอ้วน-8--8
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอ้วน-5--5
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงค่านอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด32146103-281
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม2611-19
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม5811-24
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน2211273-207
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-11-2
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน2137-22
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน16--7
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด733--40
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-2--2
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม-4--4
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน523--28
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม12--3
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน12--3
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด941--50
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-3--3
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม14--5
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน227--29
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-4--4
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน13--4
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน5---5
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด3091--121
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม56--11
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม49--13
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน2164--85
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-4--4
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-5--5
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-3--3
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด921--30
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม3---3
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม22--4
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน417--21
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-2--2
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด926--35
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม43--7
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม-4--4
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน419--23
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม1---1
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด620--26
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน-16--16
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน24--6
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน4---4
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด2044--64
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-8--8
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม12--3
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน1427--41
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-3--3
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน42--6
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน12--3
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด745--52
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม39--12
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม15--6
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน321--24
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-5--5
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-3--3
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-2--2
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด830--38
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม39--12
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม23--5
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน316--19
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-1--1
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-1--1
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1776--93
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม13--4
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม19--10
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน1450--64
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-1--1
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-8--8
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน15--6
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด620--26
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-1--1
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม12--3
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน517--22
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด1350--63
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-4--4
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม-2--2
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน1135--46
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-3--3
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-4--4
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน22--4
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด126--27
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-4--4
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม-2--2
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน117--18
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม-1--1
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน-1--1
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน-1--1
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนทั้งหมด2050--70
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูผอม-1--1
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่อนข้างผอม13--4
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูสมส่วน1537--52
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูท้วม12--3
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเริ่มอ้วน14--5
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอ้วน23--5
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูค่านอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด1347--60
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม23--5
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม33--6
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน830--38
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-2--2
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-5--5
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน-4--4
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2495--119
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม818--26
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม39--12
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน1247--59
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม12--3
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-13--13
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน-6--6
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด2175--96
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม317--20
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม29--11
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน1336--49
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม-2--2
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน13--4
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน28--10
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนทั้งหมด735--42
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ผอม13--4
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่อนข้างผอม16--7
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้สมส่วน426--30
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ท้วม1---1
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เริ่มอ้วน-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อ้วน-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ค่านอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1039--49
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม21--3
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม12--3
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน626--32
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม14--5
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-3--3
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน-3--3
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด2666--92
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม22--4
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม43--7
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน1939--58
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม12--3
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-2--2
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน-18--18
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด1229--41
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม17--8
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม32--5
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน818--26
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-1--1
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-1--1
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนทั้งหมด3514174-250
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ผอม1061-17
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่อนข้างผอม4137-24
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์สมส่วน1810259-179
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ท้วม-54-9
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เริ่มอ้วน-63-9
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อ้วน39--12
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ค่านอกเกณฑ์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด257158-154
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม-72-9
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม487-19
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน144435-93
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม132-6
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน449-17
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน153-9
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์1---1
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2170--91
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม16--7
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม13--4
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน1849--67
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม12--3
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-5--5
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-5--5
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด622--28
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม12--3
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม13--4
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน314--17
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-1--1
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน11--2
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-1--1
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด125330-95
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม151-7
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม-33-6
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน93626-71
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-5--5
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน23--5
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-1--1
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2576--101
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม27--9
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม14--5
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน2056--76
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม12--3
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-4--4
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน13--4
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด822--30
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม-3--3
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม12--3
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน610--16
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-2--2
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน14--5
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-1--1
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1053--63
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม1---1
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม2---2
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน732--39
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-13--13
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-8--8
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2976--105
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม614--20
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม212--14
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน1840--58
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม12--3
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-7--7
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน21--3
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด922--31
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม64--10
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม3---3
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน-17--17
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-1--1
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1841--59
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม13--4
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม21--3
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน931--40
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม22--4
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน3---3
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน14--5
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2049--69
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม74--11
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม-2--2
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน742--49
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน31--4
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน3---3
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด819--27
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม12--3
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม2---2
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน415--19
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-2--2
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน1---1
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด2661--87
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม45--9
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม47--11
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน1641--57
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-2--2
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-3--3
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน23--5
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนทั้งหมด1975--94
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาผอม96--15
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่อนข้างผอม46--10
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาสมส่วน548--53
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาท้วม-3--3
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเริ่มอ้วน-4--4
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอ้วน18--9
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาค่านอกเกณฑ์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10