ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอก /ชายปริญญาเอก /หญิงปริญญาเอก /รวมปริญญาโท /ชายปริญญาโท /หญิงปริญญาโท /รวมปริญญาตรี /ชายปริญญาตรี /หญิงปริญญาตรี /รวมอนุปริญญา /ชายอนุปริญญา /หญิงอนุปริญญา /รวมต่ำกว่าอนุปริญญา /ชายต่ำกว่าอนุปริญญา /หญิงต่ำกว่าอนุปริญญา /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
4801สพป.นพ.๑---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมกุรุคุเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมกุรุคุเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมกุรุคุเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมกุรุคุเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมกุรุคุเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมกุรุคุเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมขามเฒ่าเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมขามเฒ่าเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมขามเฒ่าเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมขามเฒ่าเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมคำเตยเครือข่ายคำเตย
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมคำเตยเครือข่ายคำเตย
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมคำเตยเครือข่ายคำเตย
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมคำเตยเครือข่ายคำเตย
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมคำเตยเครือข่ายคำเตย
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมคำเตยเครือข่ายคำเตย
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมคำเตยเครือข่ายคำเตย
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมคำเตยเครือข่ายคำเตย
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมดงขวางเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมดงขวางเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมท่าค้อเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมท่าค้อเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมท่าค้อเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมนาทรายเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมนาทรายเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมนาทรายเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมนาทรายเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมนาราชควายเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมนาราชควายเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมนาราชควายเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมนาราชควายเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมนาราชควายเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมในเมืองเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมในเมืองเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมในเมืองเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมบ้านกลางเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมบ้านกลางเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมบ้านกลางเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมบ้านกลางเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมดงขวางเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมบ้านผึ้งเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมบ้านผึ้งเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมบ้านผึ้งเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมบ้านผึ้งเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมบ้านผึ้งเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมบ้านผึ้งเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมบ้านผึ้งเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมโพธิ์ตากเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมโพธิ์ตากเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมโพธิ์ตากเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมโพธิ์ตากเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมโพธิ์ตากเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมวังตามัวเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมวังตามัวเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมวังตามัวเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมวังตามัวเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมหนองญาติเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมหนองญาติเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมหนองญาติเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมหนองญาติเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมหนองญาติเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมอาจสามารถเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมอาจสามารถเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากกุตาไก้เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากกุตาไก้เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากกุตาไก้เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
48010072 บ้านโพนทาปลาปากกุตาไก้เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
48010073 บ้านนางามปลาปากกุตาไก้เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากกุตาไก้เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากโคกสว่างเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากโคกสว่างเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากโคกสว่างเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010079 บ้านศรีธนปลาปากโคกสว่างเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากโคกสูงเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากโคกสูงเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010082 บ้านม่วงปลาปากโคกสูงเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากโคกสูงเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากนามะเขือเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากนามะเขือเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากนามะเขือเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากนามะเขือเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010089 บ้านนาขามปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010090 บ้านวังยางปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010091 บ้านกอกปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010096 บ้านวังสิมปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากมหาชัยเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากมหาชัยเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากมหาชัยเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากมหาชัยเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากมหาชัยเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากมหาชัยเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากมหาชัยเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากหนองเทาใหญ่เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากหนองเทาใหญ่เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากหนองฮีเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากหนองฮีเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่
48010109 บ้านโพนทันปลาปากหนองฮีเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากหนองฮีเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากหนองฮีเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากหนองฮีเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมกุดฉิมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมกุดฉิมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมดอนนางหงส์เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมดอนนางหงส์เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมดอนนางหงส์เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมดอนนางหงส์เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมดอนนางหงส์เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมธาตุพนมเหนือเครือข่ายพระธาตุพนม
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมธาตุพนมเหนือเครือข่ายพระธาตุพนม
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมนาถ่อนเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมนาถ่อนเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมนาถ่อนเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมนาถ่อนเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมนาถ่อนเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมนาถ่อนเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมนาหนาดเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมนาหนาดเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมนาหนาดเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมนาหนาดเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมน้ำก่ำเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมน้ำก่ำเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมน้ำก่ำเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมน้ำก่ำเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมน้ำก่ำเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมน้ำก่ำเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมน้ำก่ำเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมน้ำก่ำเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมฝั่งแดงเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมฝั่งแดงเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมฝั่งแดงเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมพระกลางทุ่งเครือข่ายพระธาตุพนม
48010148 มรุกขนครธาตุพนมพระกลางทุ่งเครือข่ายพระธาตุพนม
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมพระกลางทุ่งเครือข่ายพระธาตุพนม
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมพระกลางทุ่งเครือข่ายพระธาตุพนม
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมโพนแพงเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมโพนแพงเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมโพนแพงเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมแสนพันเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมอุ่มเหม้าเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมอุ่มเหม้าเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมอุ่มเหม้าเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมอุ่มเหม้าเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครโคกหินแฮ่เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครโคกหินแฮ่เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครโคกหินแฮ่เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครโคกหินแฮ่เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครโคกหินแฮ่เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครโคกหินแฮ่เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครท่าลาดเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครท่าลาดเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครท่าลาดเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครนาขามเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010172 บ้านนาขามเรณูนครนาขามเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010173 บ้านเหิบเรณูนครนาขามเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
48010175 บ้านนายอเรณูนครนางามเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครนางามเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครนางามเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครนางามเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครนางามเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครนางามเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครโพนทองเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010182 บ้านดงบากเรณูนครโพนทองเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครโพนทองเครือข่ายเรณูนคร
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครโพนทองเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเรณูเครือข่ายเรณูนคร
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเรณูเครือข่ายเรณูนคร
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเรณูเครือข่ายเรณูนคร
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเรณูเครือข่ายเรณูนคร
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเรณูใต้เครือข่ายเรณูนคร
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเรณูใต้เครือข่ายเรณูนคร
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเรณูใต้เครือข่ายเรณูนคร
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเรณูใต้เครือข่ายเรณูนคร
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครหนองย่างชิ้นเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครหนองย่างชิ้นเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010197 บ้านนาดีเรณูนครหนองย่างชิ้นเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
48010198 บ้านดอนโทนนาแกก้านเหลืองเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกก้านเหลืองเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกก้านเหลืองเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010201 บ้านจำปานาแกก้านเหลืองเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกคำพี้เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกคำพี้เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกคำพี้เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่
48010209 บ้านนาคู่นาแกนาคู่เครือข่ายนาแกนาคู่
48010210 บ้านแขนนางนาแกนาคู่เครือข่ายนาแกนาคู่
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกนาคู่เครือข่ายนาแกนาคู่
48010213 บ้านนาเลียงนาแกนาเลียงเครือข่ายพระซองนาเลียง
48010214 บ้านหนองคองนาแกนาเลียงเครือข่ายพระซองนาเลียง
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกนาเลียงเครือข่ายพระซองนาเลียง
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกนาเลียงเครือข่ายพระซองนาเลียง
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกบ้านแก้งเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกบ้านแก้งเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกบ้านแก้งเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์
48010220 บ้านนาโสกนาแกบ้านแก้งเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกบ้านแก้งเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกพระซองเครือข่ายพระซองนาเลียง
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกนาคู่เครือข่ายนาแกนาคู่
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกพระซองเครือข่ายพระซองนาเลียง
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกพระซองเครือข่ายพระซองนาเลียง
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกพระซองเครือข่ายพระซองนาเลียง
48010227 บ้านดงอินำนาแกพระซองเครือข่ายพระซองนาเลียง
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกพระซองเครือข่ายพระซองนาเลียง
48010229 ธารน้ำใจนาแกพิมานเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกพิมานเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010231 บ้านพิมานท่านาแกพิมานเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกพิมานเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010233 บ้านจอมมณีนาแกพิมานเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010234 บ้านปากบังนาแกพิมานเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกพุ่มแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกพุ่มแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010237 บ้านนางเลิศนาแกพุ่มแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกพุ่มแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกพุ่มแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกพุ่มแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกสีชมพูเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกสีชมพูเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกสีชมพูเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกหนองบ่อเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกหนองบ่อเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกหนองบ่อเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกหนองบ่อเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
48010248 บ้านหนองห้างนาแกหนองสังข์เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์
48010249 บ้านคำเม็กนาแกหนองสังข์เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์
48010250 บ้านหนองกุงนาแกหนองสังข์เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกหนองสังข์เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางโคกสีเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางโคกสีเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010254 บ้านโนนหอมวังยางโคกสีเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางยอดชาดเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางยอดชาดเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010257 บ้านหนองบึงวังยางยอดชาดเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010258 บ้านหนองแคนวังยางยอดชาดเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010259 บ้านวังยางวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางหนองโพธิ์เครือข่ายวังยางพัฒนา
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางหนองโพธิ์เครือข่ายวังยางพัฒนา
ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10