จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,56521,6382,256-29,459
ไทย5,53421,5022,245-29,281
กัมพูชา-1--1
เกาหลีใต้-1--1
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา-2--2
ฟิลิปปิน-1--1
มาเลเซีย-1--1
ลาว2611311-150
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ23--5
อื่นๆ314--17
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4216080-282
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไทย4216078-280
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกัมพูชา-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเกาหลีใต้-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจีน-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซาอุดีอาระเบีย-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุญี่ปุ่น-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเนปาล-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุปากีสถาน-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเมียนมา-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุฟิลิปปิน-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุมาเลเซีย-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุลาว--2-2
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเวียดนาม-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศรีลังกา-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสิงคโปร์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินเดีย-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินโดนีเซีย-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไทย927--36
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกัมพูชา-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเกาหลีใต้-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจีน-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซาอุดีอาระเบีย-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุญี่ปุ่น-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเนปาล-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุปากีสถาน-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเมียนมา-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุฟิลิปปิน-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุมาเลเซีย-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุลาว-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเวียดนาม-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศรีลังกา-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสิงคโปร์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินเดีย-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินโดนีเซีย-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1634--50
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไทย1634--50
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกัมพูชา-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเกาหลีใต้-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจีน-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซาอุดีอาระเบีย-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุญี่ปุ่น-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเนปาล-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุปากีสถาน-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเมียนมา-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุฟิลิปปิน-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุมาเลเซีย-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุลาว-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเวียดนาม-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศรีลังกา-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสิงคโปร์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินเดีย-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินโดนีเซีย-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด69165--234
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไทย69165--234
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกัมพูชา-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเกาหลีใต้-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจีน-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซาอุดีอาระเบีย-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุญี่ปุ่น-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเนปาล-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุปากีสถาน-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเมียนมา-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุฟิลิปปิน-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุมาเลเซีย-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุลาว-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเวียดนาม-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศรีลังกา-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสิงคโปร์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินเดีย-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินโดนีเซีย-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไทย2443--67
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกัมพูชา-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเกาหลีใต้-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจีน-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซาอุดีอาระเบีย-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุญี่ปุ่น-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเนปาล-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุปากีสถาน-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเมียนมา-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุฟิลิปปิน-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุมาเลเซีย-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุลาว-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเวียดนาม-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศรีลังกา-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสิงคโปร์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินเดีย-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินโดนีเซีย-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไทย1423--37
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกัมพูชา-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเกาหลีใต้-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจีน-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซาอุดีอาระเบีย-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุญี่ปุ่น-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเนปาล-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุปากีสถาน-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเมียนมา-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุฟิลิปปิน-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุมาเลเซีย-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุลาว-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเวียดนาม-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศรีลังกา-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสิงคโปร์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินเดีย-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินโดนีเซีย-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด2345--68
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไทย2345--68
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากัมพูชา-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเกาหลีใต้-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจีน-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซาอุดีอาระเบีย-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าญี่ปุ่น-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเนปาล-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าปากีสถาน-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเมียนมา-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าฟิลิปปิน-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ามาเลเซีย-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าลาว-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเวียดนาม-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศรีลังกา-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสิงคโปร์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินเดีย-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินโดนีเซีย-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด277133-131
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไทย277133-131
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากัมพูชา-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเกาหลีใต้-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจีน-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซาอุดีอาระเบีย-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าญี่ปุ่น-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเนปาล-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าปากีสถาน-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเมียนมา-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าฟิลิปปิน-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ามาเลเซีย-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าลาว-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเวียดนาม-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศรีลังกา-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสิงคโปร์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินเดีย-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินโดนีเซีย-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด29116--145
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไทย29116--145
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากัมพูชา-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเกาหลีใต้-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจีน-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซาอุดีอาระเบีย-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าญี่ปุ่น-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเนปาล-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าปากีสถาน-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเมียนมา-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าฟิลิปปิน-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ามาเลเซีย-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าลาว-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเวียดนาม-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศรีลังกา-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสิงคโปร์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินเดีย-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินโดนีเซีย-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1828--46
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไทย1827--45
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากัมพูชา-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเกาหลีใต้-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจีน-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซาอุดีอาระเบีย-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าญี่ปุ่น-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเนปาล-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าปากีสถาน-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเมียนมา-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าฟิลิปปิน-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ามาเลเซีย-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าลาว-1--1
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเวียดนาม-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศรีลังกา-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสิงคโปร์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินเดีย-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินโดนีเซีย-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด31137--168
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไทย31137--168
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกัมพูชา-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเกาหลีใต้-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจีน-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซาอุดีอาระเบีย-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยญี่ปุ่น-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเนปาล-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยปากีสถาน-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเมียนมา-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยฟิลิปปิน-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยมาเลเซีย-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยลาว-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเวียดนาม-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศรีลังกา-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสิงคโปร์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินเดีย-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินโดนีเซีย-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด33102--135
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไทย33100--133
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกัมพูชา-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเกาหลีใต้-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจีน-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซาอุดีอาระเบีย-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยญี่ปุ่น-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเนปาล-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยปากีสถาน-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเมียนมา-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยฟิลิปปิน-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยมาเลเซีย-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยลาว-2--2
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเวียดนาม-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศรีลังกา-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสิงคโปร์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินเดีย-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินโดนีเซีย-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด623--29
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไทย623--29
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกัมพูชา-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเกาหลีใต้-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจีน-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซาอุดีอาระเบีย-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยญี่ปุ่น-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเนปาล-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยปากีสถาน-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเมียนมา-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยฟิลิปปิน-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยมาเลเซีย-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยลาว-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเวียดนาม-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศรีลังกา-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสิงคโปร์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินเดีย-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินโดนีเซีย-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด623--29
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไทย623--29
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกัมพูชา-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเกาหลีใต้-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจีน-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซาอุดีอาระเบีย-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยญี่ปุ่น-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเนปาล-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยปากีสถาน-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเมียนมา-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยฟิลิปปิน-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยมาเลเซีย-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยลาว-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเวียดนาม-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศรีลังกา-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสิงคโปร์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินเดีย-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินโดนีเซีย-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด3210781-220
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไทย3210580-217
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกัมพูชา-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเกาหลีใต้-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจีน-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซาอุดีอาระเบีย-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยญี่ปุ่น-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเนปาล-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยปากีสถาน-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเมียนมา-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยฟิลิปปิน-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยมาเลเซีย-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยลาว-11-2
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเวียดนาม-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศรีลังกา-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสิงคโปร์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินเดีย-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินโดนีเซีย-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-1--1
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1857--75
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไทย1856--74
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกัมพูชา-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเกาหลีใต้-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจีน-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซาอุดีอาระเบีย-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยญี่ปุ่น-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเนปาล-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยปากีสถาน-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเมียนมา-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยฟิลิปปิน-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยมาเลเซีย-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยลาว-1--1
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเวียดนาม-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศรีลังกา-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสิงคโปร์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินเดีย-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินโดนีเซีย-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1945--64
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไทย1943--62
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกัมพูชา-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเกาหลีใต้-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจีน-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซาอุดีอาระเบีย-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยญี่ปุ่น-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเนปาล-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยปากีสถาน-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเมียนมา-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยฟิลิปปิน-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยมาเลเซีย-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยลาว-2--2
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเวียดนาม-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศรีลังกา-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสิงคโปร์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินเดีย-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินโดนีเซีย-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด533--38
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไทย330--33
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกัมพูชา-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเกาหลีใต้-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจีน-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยซาอุดีอาระเบีย-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยญี่ปุ่น-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเนปาล-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยปากีสถาน-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเมียนมา-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยฟิลิปปิน-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยมาเลเซีย-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยลาว23--5
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเวียดนาม-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศรีลังกา-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยสิงคโปร์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินเดีย-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอินโดนีเซีย-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด349563-192
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไทย349563-192
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกัมพูชา-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเกาหลีใต้-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจีน-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซาอุดีอาระเบีย-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางญี่ปุ่น-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเนปาล-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางปากีสถาน-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเมียนมา-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางฟิลิปปิน-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางมาเลเซีย-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางลาว-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเวียดนาม-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศรีลังกา-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสิงคโปร์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินเดีย-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินโดนีเซีย-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด633--39
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไทย633--39
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกัมพูชา-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเกาหลีใต้-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจีน-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซาอุดีอาระเบีย-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางญี่ปุ่น-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเนปาล-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางปากีสถาน-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเมียนมา-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางฟิลิปปิน-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางมาเลเซีย-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางลาว-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเวียดนาม-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศรีลังกา-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสิงคโปร์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินเดีย-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินโดนีเซีย-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1829--47
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไทย1828--46
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากัมพูชา-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเกาหลีใต้-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจีน-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซาอุดีอาระเบีย-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าญี่ปุ่น-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเนปาล-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าปากีสถาน-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเมียนมา-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าฟิลิปปิน-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ามาเลเซีย-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าลาว-1--1
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเวียดนาม-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศรีลังกา-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสิงคโปร์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินเดีย-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินโดนีเซีย-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด40181128-349
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไทย40181127-348
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากัมพูชา-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเกาหลีใต้-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจีน-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซาอุดีอาระเบีย-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าญี่ปุ่น-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเนปาล-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าปากีสถาน-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเมียนมา-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าฟิลิปปิน-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ามาเลเซีย-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าลาว--1-1
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเวียดนาม-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศรีลังกา-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสิงคโปร์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินเดีย-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินโดนีเซีย-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด534--39
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไทย534--39
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากัมพูชา-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเกาหลีใต้-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจีน-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซาอุดีอาระเบีย-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าญี่ปุ่น-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเนปาล-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าปากีสถาน-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเมียนมา-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าฟิลิปปิน-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ามาเลเซีย-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าลาว-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเวียดนาม-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศรีลังกา-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสิงคโปร์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินเดีย-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินโดนีเซีย-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไทย933--42
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกัมพูชา-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเกาหลีใต้-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจีน-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซาอุดีอาระเบีย-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายญี่ปุ่น-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเนปาล-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายปากีสถาน-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเมียนมา-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายฟิลิปปิน-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายมาเลเซีย-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายลาว-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเวียดนาม-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศรีลังกา-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสิงคโปร์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินเดีย-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินโดนีเซีย-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด168747-150
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไทย168647-149
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกัมพูชา-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเกาหลีใต้-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจีน-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซาอุดีอาระเบีย-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายญี่ปุ่น-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเนปาล-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายปากีสถาน-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเมียนมา-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายฟิลิปปิน-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายมาเลเซีย-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายลาว-1--1
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเวียดนาม-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศรีลังกา-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสิงคโปร์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินเดีย-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินโดนีเซีย-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด524--29
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไทย524--29
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกัมพูชา-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเกาหลีใต้-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจีน-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซาอุดีอาระเบีย-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายญี่ปุ่น-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเนปาล-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายปากีสถาน-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเมียนมา-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายฟิลิปปิน-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายมาเลเซีย-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายลาว-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเวียดนาม-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศรีลังกา-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสิงคโปร์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินเดีย-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินโดนีเซีย-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1138--49
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไทย1137--48
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกัมพูชา-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเกาหลีใต้-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจีน-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซาอุดีอาระเบีย-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายญี่ปุ่น-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเนปาล-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายปากีสถาน-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเมียนมา-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายฟิลิปปิน-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายมาเลเซีย-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายลาว-1--1
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเวียดนาม-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศรีลังกา-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสิงคโปร์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินเดีย-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินโดนีเซีย-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด26133--159
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไทย26132--158
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกัมพูชา-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเกาหลีใต้-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจีน-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซาอุดีอาระเบีย-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายญี่ปุ่น-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเนปาล-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายปากีสถาน-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเมียนมา-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายฟิลิปปิน-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายมาเลเซีย-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายลาว-1--1
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเวียดนาม-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศรีลังกา-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสิงคโปร์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินเดีย-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินโดนีเซีย-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด1358--71
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไทย1358--71
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกัมพูชา-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเกาหลีใต้-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจีน-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซาอุดีอาระเบีย-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายญี่ปุ่น-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเนปาล-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายปากีสถาน-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเมียนมา-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายฟิลิปปิน-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายมาเลเซีย-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายลาว-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเวียดนาม-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศรีลังกา-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสิงคโปร์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินเดีย-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินโดนีเซีย-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไทย929--38
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกัมพูชา-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเกาหลีใต้-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจีน-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซาอุดีอาระเบีย-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายญี่ปุ่น-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเนปาล-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายปากีสถาน-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเมียนมา-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายฟิลิปปิน-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายมาเลเซีย-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายลาว-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเวียดนาม-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศรีลังกา-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสิงคโปร์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินเดีย-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินโดนีเซีย-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด328--31
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไทย328--31
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกัมพูชา-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเกาหลีใต้-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจีน-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซาอุดีอาระเบีย-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายญี่ปุ่น-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเนปาล-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายปากีสถาน-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเมียนมา-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายฟิลิปปิน-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายมาเลเซีย-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายลาว-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเวียดนาม-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศรีลังกา-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสิงคโปร์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินเดีย-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินโดนีเซีย-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2697--123
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไทย2596--121
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกัมพูชา-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเกาหลีใต้-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจีน-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซาอุดีอาระเบีย-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายญี่ปุ่น-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเนปาล-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายปากีสถาน-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเมียนมา-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายฟิลิปปิน-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายมาเลเซีย-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายลาว11--2
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเวียดนาม-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศรีลังกา-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสิงคโปร์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินเดีย-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินโดนีเซีย-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด4071,672--2,079
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไทย4071,672--2,079
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากัมพูชา-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเกาหลีใต้-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจีน-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซาอุดีอาระเบีย-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าญี่ปุ่น-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเนปาล-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าปากีสถาน-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเมียนมา-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าฟิลิปปิน-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ามาเลเซีย-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าลาว-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเวียดนาม-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศรีลังกา-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสิงคโปร์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินเดีย-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินโดนีเซีย-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด311--14
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไทย211--13
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากัมพูชา-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเกาหลีใต้-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจีน-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าซาอุดีอาระเบีย-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าญี่ปุ่น-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเนปาล-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าปากีสถาน-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเมียนมา-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าฟิลิปปิน-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ามาเลเซีย-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าลาว1---1
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเวียดนาม-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศรีลังกา-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าสิงคโปร์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินเดีย-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอินโดนีเซีย-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด79447--526
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไทย76435--511
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกัมพูชา-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเกาหลีใต้-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจีน-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซาอุดีอาระเบีย-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายญี่ปุ่น-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเนปาล-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายปากีสถาน-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเมียนมา-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายฟิลิปปิน-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายมาเลเซีย-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายลาว110--11
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเวียดนาม-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศรีลังกา-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสิงคโปร์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินเดีย-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินโดนีเซีย-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ12--3
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไทย227--29
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกัมพูชา-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเกาหลีใต้-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจีน-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซาอุดีอาระเบีย-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางญี่ปุ่น-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเนปาล-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางปากีสถาน-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเมียนมา-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางฟิลิปปิน-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางมาเลเซีย-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางลาว-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเวียดนาม-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศรีลังกา-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสิงคโปร์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินเดีย-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินโดนีเซีย-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด950--59
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไทย950--59
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกัมพูชา-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเกาหลีใต้-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจีน-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซาอุดีอาระเบีย-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางญี่ปุ่น-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเนปาล-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางปากีสถาน-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเมียนมา-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางฟิลิปปิน-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางมาเลเซีย-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางลาว-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเวียดนาม-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศรีลังกา-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสิงคโปร์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินเดีย-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินโดนีเซีย-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด43175--218
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไทย43175--218
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกัมพูชา-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเกาหลีใต้-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจีน-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซาอุดีอาระเบีย-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางญี่ปุ่น-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเนปาล-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางปากีสถาน-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเมียนมา-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางฟิลิปปิน-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางมาเลเซีย-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางลาว-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเวียดนาม-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศรีลังกา-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสิงคโปร์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินเดีย-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินโดนีเซีย-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด41122--163
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไทย41121--162
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกัมพูชา-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเกาหลีใต้-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจีน-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซาอุดีอาระเบีย-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางญี่ปุ่น-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเนปาล-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางปากีสถาน-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเมียนมา-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางฟิลิปปิน-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางมาเลเซีย-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางลาว-1--1
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเวียดนาม-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศรีลังกา-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสิงคโปร์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินเดีย-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินโดนีเซีย-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด32103--135
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไทย31103--134
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกัมพูชา-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเกาหลีใต้-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจีน-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางซาอุดีอาระเบีย-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางญี่ปุ่น-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเนปาล-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางปากีสถาน-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเมียนมา-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางฟิลิปปิน-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางมาเลเซีย-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางลาว1---1
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเวียดนาม-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศรีลังกา-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางสิงคโปร์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินเดีย-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอินโดนีเซีย-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด30131--161
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย30128--158
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-3--3
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด4416076-280
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย4416076-280
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด63141--204
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย63141--204
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1259--71
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย1259--71
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด28136--164
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย28136--164
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด58185110-353
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย58184110-352
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1330--43
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย1329--42
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-1--1
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย931--40
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด134838-99
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย134838-99
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย1650--66
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด2710488-219
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย2710488-219
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไทย1449--63
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกัมพูชา-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเกาหลีใต้-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจีน-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากซาอุดีอาระเบีย-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากญี่ปุ่น-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเนปาล-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากปากีสถาน-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเมียนมา-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากฟิลิปปิน-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากมาเลเซีย-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากลาว-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเวียดนาม-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศรีลังกา-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากสิงคโปร์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินเดีย-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอินโดนีเซีย-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด7520286-363
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไทย7520285-362
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกัมพูชา-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเกาหลีใต้-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจีน-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซาอุดีอาระเบีย-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุญี่ปุ่น-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเนปาล-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุปากีสถาน-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเมียนมา-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุฟิลิปปิน-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุมาเลเซีย-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุลาว--1-1
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเวียดนาม-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศรีลังกา-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสิงคโปร์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินเดีย-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินโดนีเซีย-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไทย1457--71
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกัมพูชา-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเกาหลีใต้-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจีน-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซาอุดีอาระเบีย-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุญี่ปุ่น-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเนปาล-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุปากีสถาน-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเมียนมา-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุฟิลิปปิน-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุมาเลเซีย-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุลาว-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเวียดนาม-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศรีลังกา-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสิงคโปร์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินเดีย-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินโดนีเซีย-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2791--118
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไทย2789--116
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกัมพูชา-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเกาหลีใต้-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจีน-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซาอุดีอาระเบีย-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุญี่ปุ่น-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเนปาล-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุปากีสถาน-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเมียนมา-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุฟิลิปปิน-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุมาเลเซีย-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุลาว-1--1
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเวียดนาม-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศรีลังกา-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสิงคโปร์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินเดีย-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินโดนีเซีย-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4512561-231
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไทย4512561-231
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกัมพูชา-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเกาหลีใต้-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจีน-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุซาอุดีอาระเบีย-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุญี่ปุ่น-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเนปาล-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุปากีสถาน-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเมียนมา-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุฟิลิปปิน-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุมาเลเซีย-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุลาว-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเวียดนาม-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศรีลังกา-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุสิงคโปร์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินเดีย-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอินโดนีเซีย-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไทย2377--100
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกัมพูชา-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเกาหลีใต้-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจีน-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซาอุดีอาระเบีย-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายญี่ปุ่น-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเนปาล-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายปากีสถาน-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเมียนมา-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายฟิลิปปิน-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายมาเลเซีย-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายลาว-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเวียดนาม-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศรีลังกา-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสิงคโปร์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินเดีย-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินโดนีเซีย-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด514--19
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไทย514--19
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกัมพูชา-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเกาหลีใต้-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจีน-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซาอุดีอาระเบีย-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายญี่ปุ่น-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเนปาล-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายปากีสถาน-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเมียนมา-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายฟิลิปปิน-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายมาเลเซีย-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายลาว-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเวียดนาม-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศรีลังกา-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสิงคโปร์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินเดีย-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินโดนีเซีย-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไทย2663--89
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกัมพูชา-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเกาหลีใต้-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจีน-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซาอุดีอาระเบีย-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายญี่ปุ่น-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเนปาล-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายปากีสถาน-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเมียนมา-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายฟิลิปปิน-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายมาเลเซีย-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายลาว-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเวียดนาม-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศรีลังกา-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสิงคโปร์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินเดีย-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินโดนีเซีย-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด41159101-301
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไทย3915799-295
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกัมพูชา-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเกาหลีใต้-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจีน-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายซาอุดีอาระเบีย-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายญี่ปุ่น-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเนปาล-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายปากีสถาน-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเมียนมา-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายฟิลิปปิน-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายมาเลเซีย-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายลาว222-6
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเวียดนาม-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศรีลังกา-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายสิงคโปร์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินเดีย-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอินโดนีเซีย-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด177242-131
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไทย177242-131
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกัมพูชา-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเกาหลีใต้-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจีน-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซาอุดีอาระเบีย-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายญี่ปุ่น-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเนปาล-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายปากีสถาน-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเมียนมา-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายฟิลิปปิน-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายมาเลเซีย-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายลาว-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเวียดนาม-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศรีลังกา-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสิงคโปร์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินเดีย-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินโดนีเซีย-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไทย1553--68
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกัมพูชา-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเกาหลีใต้-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจีน-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายซาอุดีอาระเบีย-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายญี่ปุ่น-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเนปาล-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายปากีสถาน-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเมียนมา-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายฟิลิปปิน-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายมาเลเซีย-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายลาว-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเวียดนาม-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศรีลังกา-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายสิงคโปร์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินเดีย-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอินโดนีเซีย-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไทย35158--193
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกัมพูชา-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเกาหลีใต้-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจีน-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซาอุดีอาระเบีย-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือญี่ปุ่น-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเนปาล-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือปากีสถาน-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเมียนมา-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือฟิลิปปิน-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือมาเลเซีย-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือลาว-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเวียดนาม-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศรีลังกา-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสิงคโปร์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินเดีย-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินโดนีเซีย-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1040--50
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไทย1040--50
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกัมพูชา-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเกาหลีใต้-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจีน-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซาอุดีอาระเบีย-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือญี่ปุ่น-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเนปาล-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือปากีสถาน-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเมียนมา-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือฟิลิปปิน-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือมาเลเซีย-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือลาว-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเวียดนาม-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศรีลังกา-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสิงคโปร์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินเดีย-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินโดนีเซีย-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไทย2379--102
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกัมพูชา-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเกาหลีใต้-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจีน-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซาอุดีอาระเบีย-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือญี่ปุ่น-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเนปาล-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือปากีสถาน-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเมียนมา-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือฟิลิปปิน-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือมาเลเซีย-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือลาว-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเวียดนาม-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศรีลังกา-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสิงคโปร์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินเดีย-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินโดนีเซีย-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1866--84
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไทย1766--83
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกัมพูชา-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเกาหลีใต้-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจีน-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซาอุดีอาระเบีย-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือญี่ปุ่น-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเนปาล-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือปากีสถาน-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเมียนมา-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือฟิลิปปิน-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือมาเลเซีย-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือลาว-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเวียดนาม-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศรีลังกา-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสิงคโปร์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินเดีย-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินโดนีเซีย-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2157--78
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไทย2156--77
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกัมพูชา-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเกาหลีใต้-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจีน-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซาอุดีอาระเบีย-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือญี่ปุ่น-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเนปาล-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือปากีสถาน-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเมียนมา-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือฟิลิปปิน-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือมาเลเซีย-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือลาว-1--1
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเวียดนาม-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศรีลังกา-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสิงคโปร์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินเดีย-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินโดนีเซีย-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด329649-177
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไทย329649-177
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกัมพูชา-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเกาหลีใต้-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจีน-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซาอุดีอาระเบีย-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือญี่ปุ่น-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเนปาล-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือปากีสถาน-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเมียนมา-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือฟิลิปปิน-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือมาเลเซีย-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือลาว-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเวียดนาม-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศรีลังกา-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสิงคโปร์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินเดีย-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินโดนีเซีย-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1869--87
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย1869--87
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย1333--46
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย846--54
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด29163--192
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย29163--192
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1147--58
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย1147--58
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1270--82
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย1270--82
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด647--53
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย647--53
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด36101--137
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย36101--137
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1376--89
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไทย1374--87
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกัมพูชา-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเกาหลีใต้-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจีน-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซาอุดีอาระเบีย-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือญี่ปุ่น-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเนปาล-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือปากีสถาน-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเมียนมา-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือฟิลิปปิน-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือมาเลเซีย-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือลาว-2--2
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเวียดนาม-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศรีลังกา-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสิงคโปร์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินเดีย-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินโดนีเซีย-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด3614061-237
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไทย3613961-236
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกัมพูชา-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเกาหลีใต้-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจีน-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซาอุดีอาระเบีย-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือญี่ปุ่น-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเนปาล-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือปากีสถาน-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเมียนมา-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือฟิลิปปิน-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือมาเลเซีย-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือลาว-1--1
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเวียดนาม-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศรีลังกา-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสิงคโปร์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินเดีย-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินโดนีเซีย-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด36111--147
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไทย36111--147
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกัมพูชา-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเกาหลีใต้-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจีน-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซาอุดีอาระเบีย-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือญี่ปุ่น-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเนปาล-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือปากีสถาน-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเมียนมา-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือฟิลิปปิน-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือมาเลเซีย-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือลาว-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเวียดนาม-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศรีลังกา-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสิงคโปร์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินเดีย-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินโดนีเซีย-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด42124--166
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไทย42124--166
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกัมพูชา-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเกาหลีใต้-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจีน-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือซาอุดีอาระเบีย-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือญี่ปุ่น-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเนปาล-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือปากีสถาน-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเมียนมา-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือฟิลิปปิน-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือมาเลเซีย-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือลาว-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเวียดนาม-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศรีลังกา-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือสิงคโปร์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินเดีย-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออินโดนีเซีย-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด49587--636
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย48585--633
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ12--3
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย424--28
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด-33--33
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย-33--33
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย453--57
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด447--51
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย445--49
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-2--2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด611157-174
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย611057-173
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-1--1
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด933--42
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย933--42
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด138--39
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย-35--35
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว13--4
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไทย337--40
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กัมพูชา-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เกาหลีใต้-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จีน-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ซาอุดีอาระเบีย-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ญี่ปุ่น-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เนปาล-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ปากีสถาน-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เมียนมา-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ฟิลิปปิน-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์มาเลเซีย-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ลาว-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เวียดนาม-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศรีลังกา-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์สิงคโปร์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินเดีย-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อินโดนีเซีย-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย1334--47
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย1265--77
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด25119--144
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย25119--144
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด628--34
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย628--34
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1141--52
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย1141--52
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1139--50
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย1139--50
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด2571--96
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไทย2566--91
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกัมพูชา-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเกาหลีใต้-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจีน-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยซาอุดีอาระเบีย-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยญี่ปุ่น-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเนปาล-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยปากีสถาน-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเมียนมา-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยฟิลิปปิน-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยมาเลเซีย-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยลาว-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเวียดนาม-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศรีลังกา-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยสิงคโปร์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินเดีย-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอินโดนีเซีย-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-5--5
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2211345-180
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไทย2211245-179
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กัมพูชา-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เกาหลีใต้-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จีน-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ญี่ปุ่น-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เนปาล-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ปากีสถาน-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เมียนมา-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ฟิลิปปิน-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่มาเลเซีย-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ลาว-1--1
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เวียดนาม-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศรีลังกา-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สิงคโปร์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินเดีย-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินโดนีเซีย-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1468--82
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไทย1468--82
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กัมพูชา-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เกาหลีใต้-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จีน-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ญี่ปุ่น-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เนปาล-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ปากีสถาน-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เมียนมา-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ฟิลิปปิน-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่มาเลเซีย-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ลาว-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เวียดนาม-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศรีลังกา-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สิงคโปร์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินเดีย-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินโดนีเซีย-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด68219--287
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไทย68219--287
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กัมพูชา-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เกาหลีใต้-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จีน-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ญี่ปุ่น-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เนปาล-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ปากีสถาน-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เมียนมา-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ฟิลิปปิน-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่มาเลเซีย-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ลาว-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เวียดนาม-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศรีลังกา-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สิงคโปร์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินเดีย-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินโดนีเซีย-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1477--91
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไทย1477--91
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กัมพูชา-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เกาหลีใต้-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จีน-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ญี่ปุ่น-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เนปาล-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ปากีสถาน-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เมียนมา-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ฟิลิปปิน-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่มาเลเซีย-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ลาว-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เวียดนาม-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศรีลังกา-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สิงคโปร์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินเดีย-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินโดนีเซีย-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด923--32
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไทย923--32
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กัมพูชา-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เกาหลีใต้-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จีน-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ญี่ปุ่น-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เนปาล-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ปากีสถาน-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เมียนมา-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ฟิลิปปิน-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่มาเลเซีย-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ลาว-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เวียดนาม-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศรีลังกา-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สิงคโปร์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินเดีย-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินโดนีเซีย-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1349--62
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไทย1349--62
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กัมพูชา-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เกาหลีใต้-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จีน-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ญี่ปุ่น-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เนปาล-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ปากีสถาน-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เมียนมา-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ฟิลิปปิน-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่มาเลเซีย-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ลาว-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เวียดนาม-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศรีลังกา-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สิงคโปร์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินเดีย-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินโดนีเซีย-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไทย1257--69
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กัมพูชา-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เกาหลีใต้-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จีน-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ญี่ปุ่น-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เนปาล-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ปากีสถาน-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เมียนมา-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ฟิลิปปิน-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่มาเลเซีย-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ลาว-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เวียดนาม-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศรีลังกา-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สิงคโปร์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินเดีย-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินโดนีเซีย-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1550--65
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไทย1550--65
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กัมพูชา-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เกาหลีใต้-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จีน-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ญี่ปุ่น-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เนปาล-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ปากีสถาน-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เมียนมา-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ฟิลิปปิน-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่มาเลเซีย-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ลาว-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เวียดนาม-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศรีลังกา-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่สิงคโปร์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินเดีย-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อินโดนีเซีย-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด30101--131
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไทย30101--131
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกัมพูชา-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเกาหลีใต้-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจีน-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซาอุดีอาระเบีย-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครญี่ปุ่น-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเนปาล-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครปากีสถาน-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเมียนมา-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครฟิลิปปิน-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครมาเลเซีย-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครลาว-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเวียดนาม-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศรีลังกา-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสิงคโปร์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินเดีย-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินโดนีเซีย-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด28115--143
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไทย27115--142
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกัมพูชา-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเกาหลีใต้-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจีน-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซาอุดีอาระเบีย-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครญี่ปุ่น-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเนปาล-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครปากีสถาน-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเมียนมา-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครฟิลิปปิน-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครมาเลเซีย-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครลาว1---1
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเวียดนาม-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศรีลังกา-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสิงคโปร์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินเดีย-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินโดนีเซีย-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1360--73
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไทย1360--73
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกัมพูชา-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเกาหลีใต้-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจีน-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซาอุดีอาระเบีย-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครญี่ปุ่น-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเนปาล-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครปากีสถาน-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเมียนมา-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครฟิลิปปิน-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครมาเลเซีย-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครลาว-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเวียดนาม-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศรีลังกา-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสิงคโปร์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินเดีย-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินโดนีเซีย-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1524--39
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไทย1523--38
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกัมพูชา-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเกาหลีใต้-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจีน-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซาอุดีอาระเบีย-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครญี่ปุ่น-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเนปาล-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครปากีสถาน-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเมียนมา-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครฟิลิปปิน-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครมาเลเซีย-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครลาว-1--1
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเวียดนาม-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศรีลังกา-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสิงคโปร์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินเดีย-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินโดนีเซีย-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2149--70
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไทย2148--69
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกัมพูชา-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเกาหลีใต้-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจีน-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซาอุดีอาระเบีย-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครญี่ปุ่น-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเนปาล-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครปากีสถาน-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเมียนมา-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครฟิลิปปิน-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครมาเลเซีย-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครลาว-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเวียดนาม-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศรีลังกา-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสิงคโปร์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินเดีย-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินโดนีเซีย-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-1--1
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2774--101
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไทย2774--101
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกัมพูชา-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเกาหลีใต้-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจีน-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซาอุดีอาระเบีย-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครญี่ปุ่น-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเนปาล-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครปากีสถาน-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเมียนมา-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครฟิลิปปิน-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครมาเลเซีย-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครลาว-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเวียดนาม-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศรีลังกา-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสิงคโปร์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินเดีย-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินโดนีเซีย-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2173--94
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไทย2172--93
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกัมพูชา-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเกาหลีใต้-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจีน-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครซาอุดีอาระเบีย-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครญี่ปุ่น-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเนปาล-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครปากีสถาน-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเมียนมา-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครฟิลิปปิน-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครมาเลเซีย-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครลาว-1--1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเวียดนาม-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศรีลังกา-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครสิงคโปร์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินเดีย-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอินโดนีเซีย-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด164561--725
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไทย157550--707
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกัมพูชา-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเกาหลีใต้-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจีน-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซาอุดีอาระเบีย-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมญี่ปุ่น-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเนปาล-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมปากีสถาน-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเมียนมา-1--1
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมฟิลิปปิน-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมมาเลเซีย-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมลาว79--16
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเวียดนาม-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศรีลังกา-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสิงคโปร์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอินเดีย-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอินโดนีเซีย-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด26114--140
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไทย26109--135
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกัมพูชา-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเกาหลีใต้-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจีน-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซาอุดีอาระเบีย-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมญี่ปุ่น-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเนปาล-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมปากีสถาน-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเมียนมา-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมฟิลิปปิน-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมมาเลเซีย-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมลาว-5--5
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเวียดนาม-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศรีลังกา-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมสิงคโปร์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอินเดีย-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอินโดนีเซีย-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด33591--624
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไทย33589--622
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกัมพูชา-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเกาหลีใต้-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจีน-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมซาอุดีอาระเบีย-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมญี่ปุ่น-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเนปาล-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมปากีสถาน-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเมียนมา-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมฟิลิปปิน-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมมาเลเซีย-----
48010123