สพป.นพ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
38%
15:1
อนุบาล 3448
62%
18:1
ระดับปฐมวัย7613
15%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 161117
24%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 26612
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 34610
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 44610
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 59413
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6369
13%
19:1
ระดับประถมศึกษา323971
85%
612:1
รวมทั้งสิ้น394584
100%
811:1