จำนวนนักเรียน จบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด--2,135
โรงเรียนเดิม--330
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1,736
โรงเรียนสังกัดเอกชน--2
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--14
กศน.--6
อื่น ๆ--34
โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--13
ศึกษาต่อต่างประเทศ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--15
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนเดิม--13
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกศน.---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนเดิม---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกศน.---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนเดิม---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกศน.---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนเดิม---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกศน.---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนเดิม---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกศน.---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนเดิม---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกศน.---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนเดิม---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากศน.---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด--11
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนเดิม--7
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากศน.---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด--7
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนเดิม---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากศน.---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด--5
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนเดิม---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากศน.---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด--16
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนเดิม---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--16
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกศน.---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนเดิม---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกศน.---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนเดิม---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกศน.---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนเดิม---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกศน.---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนเดิม--9
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกศน.---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนเดิม---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกศน.---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนเดิม---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกศน.---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนเดิม---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยกศน.---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่น ๆ---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนเดิม--8
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกศน.---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนเดิม---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกศน.---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ--2
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด--6
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนเดิม---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากศน.---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด--16
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนเดิม--13
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากศน.---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด--6
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนเดิม---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากศน.---
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ--1
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--2
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนเดิม---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกศน.---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด--13
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนเดิม--11
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกศน.---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ--1
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนเดิม---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกศน.---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนเดิม---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกศน.---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนเดิม---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกศน.---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนเดิม---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกศน.---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนเดิม---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกศน.---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนเดิม---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกศน.---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนเดิม---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกศน.---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด--143
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนเดิม---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--143
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากศน.---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนจบทั้งหมด--2
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนเดิม---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่ากศน.---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่น ๆ---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด--54
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนเดิม---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--54
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกศน.---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด--1
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนเดิม---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกศน.---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนเดิม---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกศน.---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนเดิม---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกศน.---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด--13
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนเดิม---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--13
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกศน.---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนเดิม---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางกศน.---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่น ๆ---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--12
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--16
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม--13
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--17
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--17
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.--2
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--13
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--2
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--31
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม--19
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ--2
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--5
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--3
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม--11
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม--11
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนเดิม---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากกศน.---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่น ๆ---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--29
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนเดิม--20
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกศน.---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนเดิม---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกศน.---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนเดิม---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกศน.---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนเดิม--10
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุกศน.---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่น ๆ---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนเดิม---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกศน.---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนเดิม---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกศน.---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนเดิม---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกศน.---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนเดิม---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกศน.---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนเดิม--8
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายกศน.---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่น ๆ---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนเดิม--6
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกศน.---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนเดิม---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายกศน.---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่น ๆ---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--24
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนเดิม---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--24
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกศน.---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนเดิม---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกศน.---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--10
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนเดิม---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--10
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกศน.---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนเดิม---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--2
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกศน.---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนเดิม---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกศน.---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนเดิม--11
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกศน.---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--3
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--6
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--9
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--17
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--17
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนเดิม---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกศน.---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--10
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนเดิม--10
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกศน.---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนเดิม---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกศน.---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนจบทั้งหมด--13
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนเดิม---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--13
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือกศน.---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่น ๆ---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--42
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--42
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--4
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--8
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--3
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--6
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--9
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม--6
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--4
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--5
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนจบทั้งหมด--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนเดิม---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์กศน.---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่น ๆ---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ--1
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนเดิม---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยกศน.---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่น ๆ---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด--6
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนเดิม--6
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กศน.---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด--12
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนเดิม---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--12
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กศน.---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด--20
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนเดิม---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--20
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กศน.---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด--2
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนเดิม---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กศน.---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนเดิม---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กศน.---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด--8
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนเดิม---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กศน.---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด--7
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนเดิม---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กศน.---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนจบทั้งหมด--4
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนเดิม---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่กศน.---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่น ๆ---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนเดิม---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกศน.---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด--16
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนเดิม---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--15
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกศน.---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ--1
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนเดิม---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกศน.---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนเดิม---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกศน.---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ--3
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนเดิม---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกศน.---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด--15
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนเดิม---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--15
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกศน.---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนเดิม---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกศน.---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด--42
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนเดิม---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--42
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกศน.---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนเดิม---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกศน.---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด--50
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนเดิม---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--50
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกศน.---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนเดิม---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกศน.---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนเดิม---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงกศน.---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด--1
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนเดิม---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงกศน.---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนเดิม---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--12
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงกศน.---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนเดิม---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงกศน.---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนเดิม---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงกศน.---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนเดิม---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงกศน.---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนเดิม---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดกศน.---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนเดิม---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดกศน.---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนเดิม---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดกศน.---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนเดิม---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดกศน.---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ--4
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.--2
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม--4
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--14
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--14
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม---
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.---
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม--7
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.---
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม---
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.---
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม---
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.---
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม--8
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.---
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนเดิม---
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนสังกัดเอกชน--1
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำกศน.---
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่น ๆ---
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนเดิม---
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกศน.---
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนเดิม---
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกศน.---
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ--3
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนเดิม---
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกศน.---
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนเดิม---
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--2
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมกศน.---
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่น ๆ---
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนเดิม---
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงกศน.---
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด--12
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนเดิม---
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--12
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงกศน.---
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนเดิม--3
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงกศน.---
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่น ๆ---
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนเดิม--9
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครกศน.---
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่น ๆ---
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนเดิม---
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดกศน.---
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด--1
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนเดิม---
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดกศน.---
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนเดิม---
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดกศน.---
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนเดิม---
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดกศน.---
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่น ๆ---
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม--6
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด---
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม---
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม---
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ--1
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม---
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม---
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม---
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม---
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม---
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม---
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม--5
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม---
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนเดิม---
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามกศน.---
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่น ๆ---
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม--8
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม--6
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม---
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--11
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม---
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--10
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม---
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม---
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม---
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม---
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนจบทั้งหมด--51
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนเดิม---
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--51
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครกศน.---
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่น ๆ---
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม---
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.--1
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนเดิม---
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครกศน.---
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่น ๆ---
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนจบทั้งหมด--43
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนเดิม---
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--43
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครกศน.---
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่น ๆ---
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนเดิม---
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครกศน.---
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่น ๆ---
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนเดิม---
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครกศน.---
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่น ๆ---
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนเดิม---
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครกศน.---
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่น ๆ---
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนเดิม---
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครกศน.---
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่น ๆ---
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนเดิม---
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครกศน.---
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่น ๆ---
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนเดิม---
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครกศน.---
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่น ๆ---
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม--1
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม---
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--2
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนเดิม---
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามกศน.---
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่น ๆ---
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--11
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม---
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--25
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม--23
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--10
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม---
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--10
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--2
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม---
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--15
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม--13
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--9
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม---
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--5
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม---
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนจบทั้งหมด--108
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนเดิม---
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--108
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่กศน.---
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่น ๆ---
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนจบทั้งหมด--9
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนเดิม---
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่กศน.---
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่น ๆ---
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนจบทั้งหมด--4
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนเดิม---
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่กศน.---
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่น ๆ---
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนจบทั้งหมด--4
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนเดิม---
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่กศน.---
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่น ๆ--4
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนจบทั้งหมด--11
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนเดิม--8
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่กศน.---
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่น ๆ---
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--2
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนจบทั้งหมด--3
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนเดิม---
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่กศน.---
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่น ๆ---
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนจบทั้งหมด--3
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนเดิม---
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่กศน.---
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่น ๆ---
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนเดิม--3
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงกศน.---
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่น ๆ---
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนเดิม---
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงกศน.---
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่น ๆ---
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนเดิม---
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงกศน.---
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่น ๆ---
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนเดิม---
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงกศน.---
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่น ๆ---
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนจบทั้งหมด--6
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนเดิม---
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์กศน.---
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่น ๆ--6
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนจบทั้งหมด--3
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนเดิม---
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์กศน.---
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่น ๆ---
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนจบทั้งหมด--5
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนเดิม---
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์กศน.---
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่น ๆ---
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนจบทั้งหมด--7
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนเดิม---
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์กศน.---
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่น ๆ---
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนจบทั้งหมด--15
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนเดิม---
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--14
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์กศน.---
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่น ๆ---
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนเดิม---
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงกศน.---
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่น ๆ---
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนจบทั้งหมด--6
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนเดิม---
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่กศน.---
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อื่น ๆ---
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนเดิม---
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงกศน.---
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่น ๆ---
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนเดิม---
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงกศน.---
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่น ๆ--1
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนเดิม---
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงกศน.---
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่น ๆ---
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนเดิม---
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงกศน.---
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่น ๆ---
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนจบทั้งหมด--7
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนเดิม---
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงกศน.---
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอื่น ๆ---
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--9
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม--4
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--6
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--1
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--5
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.--1
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--4
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--3
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--2
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนจบทั้งหมด--8
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนเดิม---
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูกศน.---
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอื่น ๆ---
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--6
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม---
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--10
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม---
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--10
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--12
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม---
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--12
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนจบทั้งหมด--2
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนเดิม---
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้กศน.---
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อื่น ๆ---
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนจบทั้งหมด--2
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนเดิม---
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์กศน.---
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่น ๆ---
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนจบทั้งหมด--5
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนเดิม---
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์กศน.---
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่น ๆ---
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนจบทั้งหมด--2
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนเดิม---
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์กศน.---
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่น ๆ---
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนจบทั้งหมด--15
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนเดิม--13
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์กศน.---
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อื่น ๆ---
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--13
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม--12
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--7
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--2
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--7
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม--5
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--4
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--3
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--7
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--6
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--4
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--4
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ--4
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--6
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--3
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--4
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนจบทั้งหมด--5
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนเดิม---
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนากศน.---
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอื่น ๆ---
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาศึกษาต่อต่างประเทศ---


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10