จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด21,137294-1,433
ความพิการทางการมองเห็น-41-5
ความพิการทางการได้ยิน-51-6
ความพิการทางสติปัญญา1284-33
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-266-32
ความพิการทางการเรียนรู้-970271-1,241
ความพิการทางการพูดและภาษา-121-13
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-262-28
ความพิการทางการออทิสติก-303-33
ความพิการทางการซ้ำซ้อน1365-42
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนพิการทั้งหมด-1418-32
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการมองเห็น-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการได้ยิน-1--1
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการเรียนรู้-1016-26
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการออทิสติก-22-4
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการมองเห็น-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการได้ยิน-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางสติปัญญา-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการออทิสติก-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการมองเห็น-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการได้ยิน-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางสติปัญญา-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการออทิสติก-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการมองเห็น-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการได้ยิน-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางสติปัญญา-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการเรียนรู้-15--15
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการออทิสติก-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการมองเห็น-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการได้ยิน-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางสติปัญญา-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการเรียนรู้-2--2
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการออทิสติก-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการมองเห็น-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการได้ยิน-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางสติปัญญา-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการออทิสติก-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการมองเห็น-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการได้ยิน-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการเรียนรู้-2--2
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการออทิสติก-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนพิการทั้งหมด112-4
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการมองเห็น-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการได้ยิน-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางสติปัญญา1---1
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการเรียนรู้--2-2
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการออทิสติก-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการมองเห็น-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการได้ยิน-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางสติปัญญา-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการเรียนรู้-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการออทิสติก-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการมองเห็น-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการได้ยิน-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางสติปัญญา-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการเรียนรู้-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการออทิสติก-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการมองเห็น-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการได้ยิน-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางสติปัญญา-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการเรียนรู้-6--6
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการมองเห็น-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการได้ยิน-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางสติปัญญา-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการเรียนรู้-9--9
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการออทิสติก-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการมองเห็น-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการได้ยิน-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางสติปัญญา-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการเรียนรู้-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการออทิสติก-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการมองเห็น-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการได้ยิน-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการเรียนรู้-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการออทิสติก-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนพิการทั้งหมด-715-22
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการมองเห็น-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการได้ยิน-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางสติปัญญา-11-2
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการเรียนรู้-614-20
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการออทิสติก-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการมองเห็น-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการได้ยิน-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางสติปัญญา-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการออทิสติก-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการมองเห็น-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการได้ยิน-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางสติปัญญา-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการเรียนรู้-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการออทิสติก-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการมองเห็น-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการได้ยิน-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางสติปัญญา-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการออทิสติก-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอื่นๆ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนพิการทั้งหมด-124-16
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการมองเห็น-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการได้ยิน-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางสติปัญญา-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการเรียนรู้-113-14
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการออทิสติก-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการมองเห็น-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการได้ยิน-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางสติปัญญา-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการเรียนรู้-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการออทิสติก-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการมองเห็น-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการได้ยิน-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางสติปัญญา-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการเรียนรู้-2--2
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนพิการทั้งหมด-911-20
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการมองเห็น-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการได้ยิน-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางสติปัญญา-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการเรียนรู้-911-20
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการออทิสติก-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการมองเห็น-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการได้ยิน-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางสติปัญญา-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการออทิสติก-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการมองเห็น-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการได้ยิน-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางสติปัญญา-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการเรียนรู้-4--4
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการออทิสติก-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-43-7
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการมองเห็น-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการได้ยิน-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางสติปัญญา-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการเรียนรู้-42-6
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการออทิสติก-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการมองเห็น-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการได้ยิน-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางสติปัญญา-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการมองเห็น-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการได้ยิน-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางสติปัญญา-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการเรียนรู้-2--2
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการออทิสติก-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการมองเห็น-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการได้ยิน-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางสติปัญญา-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการเรียนรู้-10--10
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการออทิสติก-2--2
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการมองเห็น-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการได้ยิน-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางสติปัญญา-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการเรียนรู้-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการออทิสติก-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการมองเห็น-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการได้ยิน-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางสติปัญญา-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการเรียนรู้-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการออทิสติก-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการมองเห็น-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการได้ยิน-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางสติปัญญา-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการเรียนรู้-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการออทิสติก-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการมองเห็น-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการได้ยิน-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางสติปัญญา-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการเรียนรู้-6--6
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการออทิสติก-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการมองเห็น-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการได้ยิน-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางสติปัญญา-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการเรียนรู้-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-4--4
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการออทิสติก-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการมองเห็น-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการได้ยิน-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางสติปัญญา-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการเรียนรู้-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการออทิสติก-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอื่นๆ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการมองเห็น-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการได้ยิน-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางสติปัญญา-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการมองเห็น-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการได้ยิน-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการเรียนรู้-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการออทิสติก-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการมองเห็น-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการได้ยิน-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางสติปัญญา-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการเรียนรู้-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการออทิสติก-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการมองเห็น-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการได้ยิน-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางสติปัญญา-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการเรียนรู้-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการออทิสติก-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการมองเห็น-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการได้ยิน-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางสติปัญญา-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการออทิสติก-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการมองเห็น-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการได้ยิน-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางสติปัญญา-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอื่นๆ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-18--18
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-17--17
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-136-19
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-124-16
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-11-2
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-10--10
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-4--4
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-1--1
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-12--12
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด--8-8
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้--7-7
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-24-6
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-23-5
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-610-16
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา--1-1
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-59-14
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการมองเห็น-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการได้ยิน-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางสติปัญญา-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการเรียนรู้-7--7
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการออทิสติก-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอื่นๆ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนพิการทั้งหมด-1216-28
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการมองเห็น-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการได้ยิน-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางสติปัญญา-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการเรียนรู้-1216-28
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการออทิสติก-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการมองเห็น-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการได้ยิน-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางสติปัญญา-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการออทิสติก-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการมองเห็น-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการได้ยิน-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางสติปัญญา-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนพิการทั้งหมด-1215-27
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการมองเห็น-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการได้ยิน-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางสติปัญญา-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการเรียนรู้-1215-27
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการออทิสติก-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอื่นๆ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการมองเห็น-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการได้ยิน-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางสติปัญญา-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการเรียนรู้-7--7
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการออทิสติก-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการมองเห็น-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการได้ยิน-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางสติปัญญา-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการเรียนรู้-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการออทิสติก-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการมองเห็น-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการได้ยิน-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางสติปัญญา-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการเรียนรู้-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการออทิสติก-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนพิการทั้งหมด-612-18
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการมองเห็น-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการได้ยิน-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางสติปัญญา--1-1
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการเรียนรู้-611-17
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการออทิสติก-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอื่นๆ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-28-10
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการมองเห็น-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการได้ยิน-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางสติปัญญา-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการเรียนรู้-28-10
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการออทิสติก-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการมองเห็น-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการได้ยิน-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการออทิสติก-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอื่นๆ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการมองเห็น-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการได้ยิน-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางสติปัญญา-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการเรียนรู้-10--10
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการออทิสติก-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการมองเห็น-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการได้ยิน-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางสติปัญญา-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการเรียนรู้-4--4
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการมองเห็น-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการได้ยิน-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางสติปัญญา-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการเรียนรู้-7--7
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการออทิสติก-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการมองเห็น-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการได้ยิน-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางสติปัญญา-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการเรียนรู้-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการออทิสติก-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการมองเห็น-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการได้ยิน-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางสติปัญญา-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการออทิสติก-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนพิการทั้งหมด-1711-28
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการมองเห็น-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการได้ยิน-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางสติปัญญา-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการเรียนรู้-1711-28
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการออทิสติก-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-5--5
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-8--8
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-7--7
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการมองเห็น-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการได้ยิน-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางสติปัญญา-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนพิการทั้งหมด-1211-23
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการมองเห็น-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการได้ยิน-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางสติปัญญา-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการเรียนรู้-1111-22
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการออทิสติก-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการมองเห็น-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการได้ยิน-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการเรียนรู้-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการออทิสติก-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการมองเห็น-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการได้ยิน-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางสติปัญญา-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการเรียนรู้-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการออทิสติก-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออื่นๆ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-19--19
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-56-11
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-36-9
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการมองเห็น-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการได้ยิน-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางสติปัญญา-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการเรียนรู้-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการออทิสติก-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อื่นๆ-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-8--8
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-2--2
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-2--2
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-2--2
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการมองเห็น-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการได้ยิน-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางสติปัญญา-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการเรียนรู้-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการออทิสติก-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอื่นๆ-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-156-21
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการมองเห็น-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการได้ยิน-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-156-21
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการออทิสติก-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการมองเห็น-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการได้ยิน-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการออทิสติก-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการมองเห็น-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการได้ยิน-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-19--19
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการออทิสติก-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการมองเห็น-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการได้ยิน-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการออทิสติก-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการมองเห็น-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการได้ยิน-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการออทิสติก-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการมองเห็น-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการได้ยิน-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการออทิสติก-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการมองเห็น-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการได้ยิน-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการออทิสติก-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการมองเห็น-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการได้ยิน-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการออทิสติก-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อื่นๆ-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการได้ยิน-1--1
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการเรียนรู้-9--9
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการมองเห็น-1--1
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการเรียนรู้-9--9
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการเรียนรู้-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการเรียนรู้-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการได้ยิน-1--1
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการเรียนรู้-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการเรียนรู้-6--6
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการเรียนรู้-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการมองเห็น-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการได้ยิน-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางสติปัญญา-2--2
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการเรียนรู้-2--2
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการออทิสติก-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการมองเห็น-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการได้ยิน-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางสติปัญญา-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการเรียนรู้-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการออทิสติก-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการมองเห็น-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการได้ยิน-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางสติปัญญา-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการเรียนรู้-8--8
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการออทิสติก-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการมองเห็น-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการได้ยิน-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางสติปัญญา-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการออทิสติก-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการมองเห็น-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการได้ยิน-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางสติปัญญา-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการเรียนรู้-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการออทิสติก-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการมองเห็น-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการได้ยิน-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางสติปัญญา-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการเรียนรู้-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการออทิสติก-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการมองเห็น-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการได้ยิน-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางสติปัญญา-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการออทิสติก-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการมองเห็น-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการได้ยิน-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางสติปัญญา-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการเรียนรู้-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการออทิสติก-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการมองเห็น-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการได้ยิน-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางสติปัญญา-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการเรียนรู้-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการมองเห็น-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการได้ยิน-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางสติปัญญา-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการเรียนรู้-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการออทิสติก-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการมองเห็น-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการได้ยิน-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางสติปัญญา-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการเรียนรู้-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการออทิสติก-2--2
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการมองเห็น-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการได้ยิน-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางสติปัญญา-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการเรียนรู้-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการออทิสติก-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการมองเห็น-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการได้ยิน-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางสติปัญญา-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการมองเห็น-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการได้ยิน-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางสติปัญญา-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการเรียนรู้-4--4
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการออทิสติก-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-64-10
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-1--1
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-52-7
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-2--2
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-64-10
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-64-10
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-1--1
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-2--2
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-74-11
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-34-7
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการมองเห็น-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการได้ยิน-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการเรียนรู้-11--11
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอื่นๆ-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการมองเห็น-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการได้ยิน-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางสติปัญญา-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการเรียนรู้-11--11
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพูดและภาษา-2--2
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการออทิสติก-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการมองเห็น-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการได้ยิน-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางสติปัญญา-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการเรียนรู้-7--7
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการออทิสติก-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการมองเห็น-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการได้ยิน-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางสติปัญญา-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการเรียนรู้-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการออทิสติก-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการมองเห็น-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการได้ยิน-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางสติปัญญา-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการเรียนรู้-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการออทิสติก-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอื่นๆ-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการมองเห็น-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการได้ยิน-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางสติปัญญา-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการเรียนรู้-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการออทิสติก-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการมองเห็น-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการได้ยิน-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางสติปัญญา-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการออทิสติก-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนพิการทั้งหมด-108-18
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการมองเห็น-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการได้ยิน-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางสติปัญญา--1-1
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการเรียนรู้-97-16
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการออทิสติก-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอื่นๆ-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนพิการทั้งหมด-45-9
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการเรียนรู้-44-8
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอื่นๆ-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนพิการทั้งหมด-18--18
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการมองเห็น-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการได้ยิน-1--1
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางสติปัญญา-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการเรียนรู้-16--16
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการออทิสติก-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการมองเห็น-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการได้ยิน-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางสติปัญญา-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการเรียนรู้-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการออทิสติก-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการมองเห็น-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการได้ยิน-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางสติปัญญา-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการเรียนรู้-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการออทิสติก-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการมองเห็น-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการได้ยิน-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางสติปัญญา-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการเรียนรู้-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการออทิสติก-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอื่นๆ-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-156-21
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน--1-1
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-155-20
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-6--6
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-12--12
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-8--8
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-4--4
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-128-20
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น--1-1
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-97-16
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-6--6
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการมองเห็น-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการได้ยิน-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางสติปัญญา-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการออทิสติก-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอื่นๆ-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-38-11
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางสติปัญญา-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการเรียนรู้-38-11
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการออทิสติก-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-72-9
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางสติปัญญา-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการเรียนรู้-72-9
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการออทิสติก-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางสติปัญญา-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการเรียนรู้-8--8
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการออทิสติก-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการเรียนรู้-8--8
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการออทิสติก-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางสติปัญญา-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการออทิสติก-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางสติปัญญา-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการเรียนรู้-8--8
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการออทิสติก-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางสติปัญญา-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการออทิสติก-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางสติปัญญา-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการเรียนรู้-10--10
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการออทิสติก-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางสติปัญญา-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการออทิสติก-1--1
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการเรียนรู้-4--4
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนพิการทั้งหมด-27--27
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางสติปัญญา-1--1
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการเรียนรู้-25--25
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการเรียนรู้-3--3
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการเรียนรู้-1--1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการเรียนรู้-8--8
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการมองเห็น-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการได้ยิน-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางสติปัญญา-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการเรียนรู้-5--5
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการออทิสติก-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอื่นๆ-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-53-8
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางสติปัญญา-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการเรียนรู้-53-8
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพูดและภาษา-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการออทิสติก-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอื่นๆ-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการมองเห็น-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามความพิการทางการได้ยิน-----
48010196