จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,5415,612422-7,575
เดินเท้า6520027-292
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9282,955266-4,149
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5482,455129-3,132
จักรยานยืมเรียน-2--2
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1195-25
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเดินเท้า-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1185-24
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจักรยานยืมเรียน-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43--7
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเดินเท้า32--5
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจักรยานยืมเรียน-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเดินเท้า-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจักรยานยืมเรียน-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5090--140
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเดินเท้า-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1211--23
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3879--117
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจักรยานยืมเรียน-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1610--26
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเดินเท้า1010--20
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6---6
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจักรยานยืมเรียน-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเดินเท้า-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจักรยานยืมเรียน-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเดินเท้า-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจักรยานยืมเรียน-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1094-23
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเดินเท้า-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1084-22
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจักรยานยืมเรียน-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเดินเท้า-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจักรยานยืมเรียน-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.48--12
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเดินเท้า48--12
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจักรยานยืมเรียน-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเดินเท้า-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจักรยานยืมเรียน-1--1
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเดินเท้า-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจักรยานยืมเรียน-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเดินเท้า-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจักรยานยืมเรียน-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเดินเท้า-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจักรยานยืมเรียน-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145-10
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเดินเท้า-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ134-8
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจักรยานยืมเรียน-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเดินเท้า-1--1
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจักรยานยืมเรียน-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเดินเท้า-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจักรยานยืมเรียน-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเดินเท้า-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยจักรยานยืมเรียน-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยข้อมูลผิดปกติ-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยอายุนอกเกณฑ์-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.758-20
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเดินเท้า7-1-8
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-35-8
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจักรยานยืมเรียน-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเดินเท้า-1--1
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจักรยานยืมเรียน-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเดินเท้า-1--1
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจักรยานยืมเรียน-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.338253-168
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเดินเท้า--3-3
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ94110-60
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ244140-105
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจักรยานยืมเรียน-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเดินเท้า-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจักรยานยืมเรียน-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41--5
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเดินเท้า-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจักรยานยืมเรียน-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.222-6
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเดินเท้า-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ221-5
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจักรยานยืมเรียน-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเดินเท้า-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจักรยานยืมเรียน-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเดินเท้า-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจักรยานยืมเรียน-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเดินเท้า-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจักรยานยืมเรียน-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45--9
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเดินเท้า-1--1
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจักรยานยืมเรียน-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37--10
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเดินเท้า1---1
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27--9
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจักรยานยืมเรียน-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเดินเท้า-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจักรยานยืมเรียน-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเดินเท้า-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจักรยานยืมเรียน-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3331,303--1,636
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเดินเท้า1---1
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ214610--824
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118693--811
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจักรยานยืมเรียน-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเดินเท้า-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าจักรยานยืมเรียน-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าข้อมูลผิดปกติ-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าอายุนอกเกณฑ์-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.68368--436
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเดินเท้า-6--6
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1492--106
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ54270--324
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจักรยานยืมเรียน-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเดินเท้า-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจักรยานยืมเรียน-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเดินเท้า-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจักรยานยืมเรียน-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1415--29
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเดินเท้า-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ138--21
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจักรยานยืมเรียน-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเดินเท้า-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจักรยานยืมเรียน-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1210--22
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเดินเท้า11--2
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51--6
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ68--14
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางจักรยานยืมเรียน-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางข้อมูลผิดปกติ-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางอายุนอกเกณฑ์-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2131--52
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21--21
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2110--31
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.375-15
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า--1-1
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ373-13
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.123--15
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122--14
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.146135-110
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ81125-44
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ65010-66
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-2--2
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-14-5
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-121-13
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-6--6
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-51-6
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเดินเท้า-1--1
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากจักรยานยืมเรียน-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากข้อมูลผิดปกติ-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากอายุนอกเกณฑ์-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11254-40
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเดินเท้า-1--1
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11234-38
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจักรยานยืมเรียน-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเดินเท้า-4--4
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจักรยานยืมเรียน-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเดินเท้า-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจักรยานยืมเรียน-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4348-46
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเดินเท้า3305-38
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-4
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุจักรยานยืมเรียน-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุข้อมูลผิดปกติ-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุอายุนอกเกณฑ์-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเดินเท้า-1--1
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจักรยานยืมเรียน-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเดินเท้า-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจักรยานยืมเรียน-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.84--12
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเดินเท้า-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ84--12
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจักรยานยืมเรียน-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11615-32
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเดินเท้า-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2512-19
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ913-13
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายจักรยานยืมเรียน-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายข้อมูลผิดปกติ-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายอายุนอกเกณฑ์-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.179-17
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเดินเท้า-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ145-10
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-34-7
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจักรยานยืมเรียน-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเดินเท้า-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายจักรยานยืมเรียน-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายข้อมูลผิดปกติ-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายอายุนอกเกณฑ์-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.124--16
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเดินเท้า-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ102--12
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจักรยานยืมเรียน-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเดินเท้า-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจักรยานยืมเรียน-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเดินเท้า-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจักรยานยืมเรียน-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเดินเท้า-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจักรยานยืมเรียน-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22--4
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเดินเท้า-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจักรยานยืมเรียน-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31371-69
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเดินเท้า12--3
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3035--65
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจักรยานยืมเรียน-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1217--29
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ89--17
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ48--12
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.326--29
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-1--1
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ324--27
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110--11
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19--10
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า-2--2
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า-1--1
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเดินเท้า-2--2
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจักรยานยืมเรียน-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18326-56
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเดินเท้า-1--1
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17305-52
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-3
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจักรยานยืมเรียน-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.922--31
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเดินเท้า-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ921--30
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจักรยานยืมเรียน-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1914--33
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเดินเท้า-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1913--32
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือจักรยานยืมเรียน-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือข้อมูลผิดปกติ-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขืออายุนอกเกณฑ์-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38360--398
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-2--2
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ747--54
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31311--342
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-1--1
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52517-47
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52312-40
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-25-7
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เดินเท้า-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์จักรยานยืมเรียน-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์อายุนอกเกณฑ์-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.103--13
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า103--13
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า-1--1
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.915--24
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า-3--3
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ99--18
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า-1--1
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-20--20
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเดินเท้า-16--16
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยจักรยานยืมเรียน-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยข้อมูลผิดปกติ-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยอายุนอกเกณฑ์-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-177-24
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เดินเท้า-111-12
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-61-7
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5-5
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เดินเท้า-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2335--58
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เดินเท้า-1--1
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2133--54
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1414--28
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เดินเท้า-2--2
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1411--25
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เดินเท้า-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เดินเท้า-1--1
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เดินเท้า-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เดินเท้า-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12--12
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเดินเท้า-1--1
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจักรยานยืมเรียน-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1233--45
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเดินเท้า7---7
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ533--38
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจักรยานยืมเรียน-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110--11
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเดินเท้า1---1
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจักรยานยืมเรียน-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเดินเท้า-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจักรยานยืมเรียน-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1217--29
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเดินเท้า-1--1
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1215--27
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจักรยานยืมเรียน-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39--12
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเดินเท้า-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ39--12
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจักรยานยืมเรียน-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.64--10
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเดินเท้า31--4
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32--5
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจักรยานยืมเรียน-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113328--441
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเดินเท้า12--3
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ55145--200
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ57181--238
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจักรยานยืมเรียน-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-20--20
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเดินเท้า-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-17--17
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจักรยานยืมเรียน-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25329--354
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเดินเท้า-2--2
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12235--247
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1392--105
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจักรยานยืมเรียน-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเดินเท้า-2--2
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจักรยานยืมเรียน-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเดินเท้า-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงจักรยานยืมเรียน-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเดินเท้า-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงจักรยานยืมเรียน-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเดินเท้า-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงจักรยานยืมเรียน-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45--9
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเดินเท้า-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33--6
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงจักรยานยืมเรียน-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเดินเท้า-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงจักรยานยืมเรียน-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเดินเท้า-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงจักรยานยืมเรียน-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเดินเท้า-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดจักรยานยืมเรียน-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเดินเท้า-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดจักรยานยืมเรียน-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเดินเท้า-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดจักรยานยืมเรียน-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเดินเท้า-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดจักรยานยืมเรียน-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า-2--2
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7121-29
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า--2-2
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6117-24
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-2-3
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.248--50
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า-3--3
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ235--37
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า-1--1
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.185-14
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ184-13
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19--19
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19--19
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3213-45
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า-2--2
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-276-33
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-37-10
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเดินเท้า-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำจักรยานยืมเรียน-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำข้อมูลผิดปกติ-----
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำอายุนอกเกณฑ์-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเดินเท้า-1--1
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจักรยานยืมเรียน-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเดินเท้า-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจักรยานยืมเรียน-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010148 มรุกขนครธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเดินเท้า-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจักรยานยืมเรียน-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเดินเท้า-1--1
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมจักรยานยืมเรียน-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมข้อมูลผิดปกติ-----
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมอายุนอกเกณฑ์-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเดินเท้า-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงจักรยานยืมเรียน-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2136--57
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเดินเท้า-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2135--56
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงจักรยานยืมเรียน-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.131-5
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเดินเท้า-1--1
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-4
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงจักรยานยืมเรียน-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงข้อมูลผิดปกติ-----
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงอายุนอกเกณฑ์-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.686-20
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเดินเท้า-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ675-18
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครจักรยานยืมเรียน-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.936--45
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเดินเท้า-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ934--43
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดจักรยานยืมเรียน-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.417--21
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเดินเท้า47--11
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดจักรยานยืมเรียน-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.310--13
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเดินเท้า-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ39--12
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดจักรยานยืมเรียน-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.410--14
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเดินเท้า43--7
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดจักรยานยืมเรียน-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดข้อมูลผิดปกติ-----
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาดอายุนอกเกณฑ์-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-45-9
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-11-2
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-32-5
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010164 บ้านนาบัวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2937--66
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2934--63
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-66-12
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-2--2
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-45-9
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.57--12
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ56--11
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010172 บ้านนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเดินเท้า-1--1
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามจักรยานยืมเรียน-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามข้อมูลผิดปกติ-----
48010173 บ้านเหิบเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามอายุนอกเกณฑ์-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-52-7
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010175 บ้านนายอเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-35-8
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-11-2
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-1--1
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.210--12
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28--10
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.810--18
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-1--1
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ88--16
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010182 บ้านดงบากเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45214--259
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเดินเท้า-2--2
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ45195--240
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-17--17
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครจักรยานยืมเรียน-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเดินเท้า-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครจักรยานยืมเรียน-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.40207--247
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเดินเท้า13--4
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21111--132
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1893--111
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครจักรยานยืมเรียน-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเดินเท้า-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครจักรยานยืมเรียน-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเดินเท้า-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครจักรยานยืมเรียน-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเดินเท้า-2--2
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครจักรยานยืมเรียน-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.114--15
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเดินเท้า-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครจักรยานยืมเรียน-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเดินเท้า-4--4
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครจักรยานยืมเรียน-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเดินเท้า-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครจักรยานยืมเรียน-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครข้อมูลผิดปกติ-----
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนครเครือข่ายเรณูนครอายุนอกเกณฑ์-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21422-38
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21021-33
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-41-5
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18--9
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-3--3
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.118--19
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเดินเท้า-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ107--17
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจักรยานยืมเรียน-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามข้อมูลผิดปกติ-----
48010197 บ้านนาดีเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามอายุนอกเกณฑ์-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010198 บ้านดอนโทนนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.256538-128
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า--1-1
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3935-74
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25262-53
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010201 บ้านจำปานาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51716-38
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า1-1-2
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41514-33
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.115499--614
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เดินเท้า-4--4
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61192--253
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ54303--357
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่จักรยานยืมเรียน-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.67--13
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เดินเท้า-1--1
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53--8
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่จักรยานยืมเรียน-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.95--14
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เดินเท้า-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ64--10
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่จักรยานยืมเรียน-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22--4
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เดินเท้า-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่จักรยานยืมเรียน-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010208 บ้านนาป่งคองนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1021-31
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เดินเท้า--2-2
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-817-25
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่จักรยานยืมเรียน-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010209 บ้านนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เดินเท้า-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่จักรยานยืมเรียน-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010210 บ้านแขนนางนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เดินเท้า-1--1
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่จักรยานยืมเรียน-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-711-18
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเดินเท้า-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-510-15
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงจักรยานยืมเรียน-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010213 บ้านนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเดินเท้า-1--1
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงจักรยานยืมเรียน-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010214 บ้านหนองคองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเดินเท้า-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงจักรยานยืมเรียน-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.218--20
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเดินเท้า1---1
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ117--18
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงจักรยานยืมเรียน-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.316--19
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เดินเท้า-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ314--17
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์จักรยานยืมเรียน-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เดินเท้า-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์จักรยานยืมเรียน-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เดินเท้า-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์จักรยานยืมเรียน-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เดินเท้า-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์จักรยานยืมเรียน-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010220 บ้านนาโสกนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1881--99
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เดินเท้า-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1561--76
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ320--23
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์จักรยานยืมเรียน-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเดินเท้า-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงจักรยานยืมเรียน-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เดินเท้า-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่จักรยานยืมเรียน-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่ข้อมูลผิดปกติ-----
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่อายุนอกเกณฑ์-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเดินเท้า-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงจักรยานยืมเรียน-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1734--51
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเดินเท้า-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1728--45
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงจักรยานยืมเรียน-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเดินเท้า-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงจักรยานยืมเรียน-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเดินเท้า-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงจักรยานยืมเรียน-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010227 บ้านดงอินำนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35--8
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเดินเท้า-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32--5
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงจักรยานยืมเรียน-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงข้อมูลผิดปกติ-----
48010228 พระซองวิทยาคารนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียงอายุนอกเกณฑ์-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.225536-113
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า--4-4
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ183619-73
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41913-36
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010229 ธารน้ำใจนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314--17
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-3--3
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37--10
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010231 บ้านพิมานท่านาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31--4
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010233 บ้านจอมมณีนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010234 บ้านปากบังนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010237 บ้านนางเลิศนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-2--2
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42--6
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41--5
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเดินเท้า-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูจักรยานยืมเรียน-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูข้อมูลผิดปกติ-----
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูอายุนอกเกณฑ์-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010244 บ้านดงดู่งามนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010245 บ้านหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เดินเท้า-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้จักรยานยืมเรียน-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ข้อมูลผิดปกติ-----
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้อายุนอกเกณฑ์-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เดินเท้า-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์จักรยานยืมเรียน-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010248 บ้านหนองห้างนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เดินเท้า-3--3
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์จักรยานยืมเรียน-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010249 บ้านคำเม็กนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เดินเท้า-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์จักรยานยืมเรียน-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010250 บ้านหนองกุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4298-41
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เดินเท้า--1-1
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4233-30
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-64-10
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์จักรยานยืมเรียน-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ข้อมูลผิดปกติ-----
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์อายุนอกเกณฑ์-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21014-26
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-13-4
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ282-12
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19-10
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.421--25
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ421--25
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010254 บ้านโนนหอมวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-33-6
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010257 บ้านหนองบึงวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010258 บ้านหนองแคนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1118--29
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118--19
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010259 บ้านวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3---3
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า1---1
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.211--13
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเดินเท้า-6--6
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10