จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
2 ปี-----
น้อยกว่า 2 ปี-----
นักเรียนทั้งหมด6,13122,4942,338-30,963
3 ปี73---73
4 ปี1,048---1,048
5 ปี2,882---2,882
6 ปี2,1141,098--3,212
7 ปี133,210--3,223
8 ปี13,439--3,440
9 ปี-3,749--3,749
10 ปี-3,865--3,865
11 ปี-4,138--4,138
12 ปี-2,891219-3,110
13 ปี-76760-836
14 ปี-19741-760
15 ปี-7576-583
16 ปี-137-38
17 ปี-15-6
18 ปี-----
19 ปี-----
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปีขึ้นไป-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ19 ปี-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปี-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ18 ปี-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ17 ปี-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ16 ปี--4-4
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ15 ปี--15-15
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ14 ปี--28-28
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ13 ปี--28-28
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ12 ปี-197-26
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ11 ปี-26--26
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10 ปี-35--35
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ9 ปี-28--28
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8 ปี-24--24
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ7 ปี-27--27
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ6 ปี196--25
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ5 ปี22---22
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4 ปี7---7
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ3 ปี-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ2 ปี-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุน้อยกว่า 2 ปี-----
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4816582-295
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปีขึ้นไป-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ18 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ19 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ17 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ16 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ15 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ14 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ13 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ12 ปี-5--5
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ11 ปี-7--7
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10 ปี-7--7
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ9 ปี-4--4
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8 ปี-4--4
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ7 ปี-4--4
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ6 ปี4---4
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ5 ปี4---4
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4 ปี2---2
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ3 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ2 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุน้อยกว่า 2 ปี-----
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1031--41
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปีขึ้นไป-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ19 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ17 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ18 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ16 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ15 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ14 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ13 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ12 ปี-6--6
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ11 ปี-3--3
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10 ปี-8--8
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ9 ปี-8--8
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ7 ปี-8--8
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ6 ปี72--9
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ5 ปี8---8
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4 ปี3---3
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ3 ปี1---1
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ2 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุน้อยกว่า 2 ปี-----
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1935--54
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปีขึ้นไป-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปี-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ19 ปี-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ18 ปี-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ17 ปี-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ16 ปี-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ15 ปี-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ14 ปี-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ13 ปี-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ12 ปี-15--15
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ11 ปี-20--20
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10 ปี-36--36
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ9 ปี-29--29
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8 ปี-27--27
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ7 ปี-18--18
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ6 ปี2411--35
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ5 ปี31---31
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4 ปี24---24
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ3 ปี7---7
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ2 ปี-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุน้อยกว่า 2 ปี-----
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด86156--242
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปีขึ้นไป-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปี-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ19 ปี-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ18 ปี-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ17 ปี-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ16 ปี-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ15 ปี-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ13 ปี-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ14 ปี-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ12 ปี-4--4
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ11 ปี-8--8
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10 ปี-4--4
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ9 ปี-6--6
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8 ปี-12--12
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ7 ปี-4--4
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ6 ปี33--6
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ5 ปี9---9
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4 ปี14---14
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ3 ปี1---1
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ2 ปี-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุน้อยกว่า 2 ปี-----
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด2741--68
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปีขึ้นไป-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปี-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ19 ปี-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ18 ปี-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ17 ปี-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ16 ปี-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ15 ปี-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ14 ปี-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ12 ปี-1--1
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ13 ปี-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ11 ปี-4--4
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10 ปี-6--6
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ9 ปี-1--1
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8 ปี-6--6
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ7 ปี-3--3
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ6 ปี32--5
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ5 ปี7---7
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4 ปี4---4
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ3 ปี3---3
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ2 ปี-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุน้อยกว่า 2 ปี-----
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1723--40
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปีขึ้นไป-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า19 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า18 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า17 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า16 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า15 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า14 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า13 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า12 ปี-6--6
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า11 ปี-7--7
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า10 ปี-5--5
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า9 ปี-9--9
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า8 ปี-4--4
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า7 ปี-5--5
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า6 ปี101--11
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า5 ปี16---16
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า4 ปี3---3
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า3 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า2 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าน้อยกว่า 2 ปี-----
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด2937--66
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปีขึ้นไป-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปี-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า19 ปี-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า18 ปี-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า17 ปี-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า16 ปี-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า15 ปี--12-12
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า14 ปี--7-7
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า13 ปี--11-11
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า12 ปี-113-14
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า11 ปี-13--13
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า9 ปี-12--12
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า10 ปี-10--10
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า8 ปี-12--12
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า7 ปี116--17
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า6 ปี82--10
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า5 ปี15---15
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า4 ปี5---5
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า3 ปี-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า2 ปี-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าน้อยกว่า 2 ปี-----
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด297633-138
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปีขึ้นไป-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า19 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า18 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า17 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า16 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า15 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า14 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า13 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า12 ปี-11--11
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า11 ปี-19--19
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า10 ปี-23--23
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า9 ปี-14--14
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า8 ปี-22--22
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า7 ปี-24--24
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า6 ปี115--16
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า5 ปี14---14
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า4 ปี5---5
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า3 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า2 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าน้อยกว่า 2 ปี-----
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด30118--148
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปีขึ้นไป-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปี-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า19 ปี-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า18 ปี-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า17 ปี-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า16 ปี-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า15 ปี-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า14 ปี-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า13 ปี-1--1
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า12 ปี-3--3
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า11 ปี-4--4
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า10 ปี-4--4
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า9 ปี-4--4
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า8 ปี-5--5
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า7 ปี-5--5
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า6 ปี51--6
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า5 ปี8---8
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า4 ปี2---2
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า3 ปี-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า2 ปี-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าน้อยกว่า 2 ปี-----
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด1527--42
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปีขึ้นไป-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย19 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย18 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย17 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย16 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย15 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย14 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย13 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย12 ปี-25--25
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย11 ปี-20--20
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย10 ปี-22--22
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย9 ปี-26--26
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย6 ปี149--23
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย7 ปี-26--26
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย8 ปี-21--21
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย4 ปี4---4
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย5 ปี16---16
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย3 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย2 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด34149--183
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปีขึ้นไป-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย19 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย18 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย17 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย16 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย15 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย14 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย13 ปี-1--1
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย12 ปี-19--19
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย11 ปี-21--21
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย10 ปี-18--18
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย9 ปี-15--15
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย7 ปี-22--22
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย8 ปี-15--15
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย6 ปี125--17
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย5 ปี17---17
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย3 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย4 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย2 ปี-----
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด29116--145
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปีขึ้นไป-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย19 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย18 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย17 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย16 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย15 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย14 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย13 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย12 ปี-5--5
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย11 ปี-5--5
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย10 ปี-3--3
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย9 ปี-5--5
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย7 ปี-5--5
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย8 ปี-4--4
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย6 ปี3---3
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย5 ปี3---3
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย4 ปี2---2
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย3 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย2 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด827--35
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปีขึ้นไป-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย19 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย18 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย17 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย16 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย15 ปี-1--1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย14 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย13 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย12 ปี-1--1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย11 ปี-2--2
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย10 ปี-1--1
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย9 ปี-3--3
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย8 ปี-5--5
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย6 ปี51--6
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย7 ปี-4--4
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย5 ปี6---6
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย4 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย3 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย2 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1118--29
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปีขึ้นไป-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปี-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย19 ปี-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย18 ปี-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย17 ปี-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย16 ปี-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย15 ปี--11-11
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย14 ปี--23-23
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย13 ปี--29-29
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย12 ปี-239-32
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย11 ปี-21--21
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย10 ปี-24--24
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย9 ปี-18--18
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย8 ปี-16--16
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย6 ปี225--27
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย7 ปี-16--16
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย5 ปี21---21
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย4 ปี6---6
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย3 ปี-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย2 ปี-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด4912372-244
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปีขึ้นไป-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย19 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย18 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย17 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย16 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย15 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย14 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย13 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย12 ปี-13--13
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย11 ปี-8--8
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย10 ปี-9--9
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย9 ปี-9--9
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย7 ปี-8--8
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย8 ปี-11--11
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย6 ปี64--10
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย5 ปี9---9
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย4 ปี3---3
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย3 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย2 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1862--80
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปีขึ้นไป-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย19 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย18 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย17 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย16 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย15 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย14 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย13 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย12 ปี-2--2
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย11 ปี-8--8
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย10 ปี-12--12
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย9 ปี-5--5
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย8 ปี-8--8
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย6 ปี65--11
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย7 ปี-2--2
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย5 ปี6---6
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย4 ปี5---5
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย3 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย2 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด1742--59
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปีขึ้นไป-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย20 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย19 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย18 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย17 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย16 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย15 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย14 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย13 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย12 ปี-3--3
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย11 ปี-5--5
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย10 ปี-7--7
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย9 ปี-4--4
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย8 ปี-6--6
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย7 ปี-7--7
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย6 ปี31--4
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย5 ปี2---2
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย4 ปี1---1
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย3 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย2 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตยนักเรียนทั้งหมด633--39
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปีขึ้นไป-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปี-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง19 ปี-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง18 ปี-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง17 ปี-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง16 ปี-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง15 ปี--13-13
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง14 ปี--25-25
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง13 ปี--21-21
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง12 ปี-135-18
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง11 ปี-19--19
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง10 ปี-23--23
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง9 ปี-17--17
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง8 ปี-14--14
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง7 ปี-19--19
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง5 ปี21---21
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง6 ปี103--13
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง4 ปี5---5
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง3 ปี-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง2 ปี-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางน้อยกว่า 2 ปี-----
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด3610864-208
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปีขึ้นไป-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง19 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง18 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง17 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง16 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง15 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง14 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง13 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง12 ปี-2--2
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง11 ปี-7--7
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง10 ปี-8--8
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง9 ปี-6--6
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง8 ปี-4--4
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง7 ปี-4--4
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง5 ปี2---2
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง6 ปี42--6
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง4 ปี1---1
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง3 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง2 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางน้อยกว่า 2 ปี-----
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด733--40
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปีขึ้นไป-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า19 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า18 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า17 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า16 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า15 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า14 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า13 ปี-4--4
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า12 ปี-8--8
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า11 ปี-9--9
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า10 ปี-6--6
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า9 ปี-6--6
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า8 ปี-4--4
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า7 ปี-5--5
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า5 ปี2---2
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า6 ปี2---2
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า4 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า3 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า2 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าน้อยกว่า 2 ปี-----
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด442--46
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปีขึ้นไป-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปี-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า19 ปี-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า18 ปี-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า17 ปี-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า16 ปี--1-1
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า15 ปี--24-24
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า14 ปี--50-50
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า13 ปี-334-37
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า12 ปี-3012-42
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า11 ปี-43--43
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า10 ปี-37--37
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า9 ปี-32--32
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า8 ปี-27--27
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า7 ปี-22--22
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า5 ปี29---29
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า6 ปี1210--22
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า4 ปี8---8
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า3 ปี-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า2 ปี-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าน้อยกว่า 2 ปี-----
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด49204121-374
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปีขึ้นไป-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า19 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า18 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า17 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า16 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า15 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า14 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า13 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า12 ปี-5--5
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า11 ปี-10--10
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า10 ปี-4--4
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า9 ปี-9--9
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า8 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า7 ปี-4--4
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า5 ปี6---6
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า6 ปี35--8
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า4 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า3 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า2 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าน้อยกว่า 2 ปี-----
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด937--46
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปีขึ้นไป-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย19 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย18 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย17 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย16 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย15 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย14 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย13 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย12 ปี-4--4
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย11 ปี-1--1
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย10 ปี-5--5
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย9 ปี-5--5
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย8 ปี-8--8
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย6 ปี52--7
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย7 ปี-5--5
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย5 ปี4---4
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย4 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย3 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย2 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด930--39
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปีขึ้นไป-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปี-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย19 ปี-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย18 ปี-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย17 ปี-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย16 ปี--1-1
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย15 ปี--16-16
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย14 ปี--11-11
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย12 ปี-135-18
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย13 ปี--18-18
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย11 ปี-11--11
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย10 ปี-15--15
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย9 ปี-22--22
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย8 ปี-17--17
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย7 ปี-7--7
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย6 ปี133--16
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย5 ปี13---13
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย4 ปี6---6
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย3 ปี-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย2 ปี-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด328851-171
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปีขึ้นไป-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปี-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย19 ปี-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย18 ปี-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย17 ปี-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย16 ปี-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย15 ปี-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย14 ปี-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย13 ปี-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย12 ปี-3--3
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย11 ปี-3--3
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย10 ปี-4--4
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย9 ปี-6--6
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย7 ปี-5--5
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย8 ปี-1--1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย6 ปี2---2
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย5 ปี4---4
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย4 ปี1---1
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย3 ปี-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย2 ปี-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด723--30
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปีขึ้นไป-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย19 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย18 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย17 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย16 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย15 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย14 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย13 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย12 ปี-5--5
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย11 ปี-6--6
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย10 ปี-3--3
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย9 ปี-5--5
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย8 ปี-8--8
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย7 ปี-9--9
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย5 ปี9---9
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย6 ปี13--4
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย4 ปี2---2
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย3 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย2 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1239--51
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปีขึ้นไป-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย19 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย18 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย17 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย16 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย15 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย14 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย13 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย12 ปี-12--12
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย11 ปี-25--25
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย10 ปี-22--22
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย9 ปี-14--14
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย8 ปี-18--18
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย7 ปี-24--24
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย5 ปี18---18
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย6 ปี115--16
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย4 ปี6---6
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย3 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย2 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด35120--155
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปีขึ้นไป-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย19 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย18 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย17 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย16 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย15 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย14 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย13 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย12 ปี-7--7
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย11 ปี-10--10
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย10 ปี-7--7
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย9 ปี-10--10
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย8 ปี-7--7
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย7 ปี-12--12
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย5 ปี11---11
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย6 ปี71--8
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย4 ปี4---4
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย3 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย2 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2254--76
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปีขึ้นไป-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย19 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย18 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย17 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย16 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย15 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย14 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย13 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย12 ปี-2--2
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย11 ปี-5--5
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย10 ปี-6--6
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย9 ปี-4--4
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย8 ปี-6--6
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย7 ปี-6--6
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย5 ปี6---6
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย6 ปี22--4
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย4 ปี1---1
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย3 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย2 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด931--40
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปีขึ้นไป-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย19 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย18 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย17 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย16 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย15 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย14 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย13 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย12 ปี-3--3
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย11 ปี-9--9
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย10 ปี-2--2
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย9 ปี-1--1
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย8 ปี-2--2
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย6 ปี41--5
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย7 ปี-7--7
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย5 ปี3---3
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย4 ปี2---2
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย3 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย2 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด925--34
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปีขึ้นไป-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย19 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย18 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย17 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย16 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย15 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย14 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย13 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย12 ปี-7--7
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย11 ปี-17--17
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย10 ปี-10--10
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย9 ปี-18--18
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย8 ปี-19--19
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย6 ปี77--14
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย7 ปี-16--16
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย5 ปี15---15
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย4 ปี4---4
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย3 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย2 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2694--120
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปีขึ้นไป-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปี-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า19 ปี-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า18 ปี-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า17 ปี-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า16 ปี-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า15 ปี-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า14 ปี-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า13 ปี-1--1
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า12 ปี-197--197
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า11 ปี-280--280
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า10 ปี-276--276
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า9 ปี-269--269
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า8 ปี-262--262
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า6 ปี10888--196
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า7 ปี-284--284
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า5 ปี186---186
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า4 ปี109---109
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า3 ปี26---26
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า2 ปี-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าน้อยกว่า 2 ปี-----
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด4291,657--2,086
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปีขึ้นไป-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า20 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า19 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า18 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า17 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า16 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า15 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า14 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า13 ปี-1--1
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า12 ปี-4--4
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า11 ปี-2--2
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า10 ปี-2--2
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า9 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า8 ปี-1--1
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า6 ปี3---3
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า7 ปี-4--4
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า5 ปี1---1
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า4 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า3 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า2 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่าน้อยกว่า 2 ปี-----
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่านักเรียนทั้งหมด414--18
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปีขึ้นไป-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปี-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย19 ปี-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย18 ปี-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย17 ปี-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย16 ปี-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย15 ปี-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย14 ปี-1--1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย13 ปี-3--3
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย12 ปี-87--87
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย11 ปี-118--118
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย10 ปี-84--84
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย9 ปี-80--80
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย8 ปี-69--69
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย7 ปี-53--53
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย6 ปี3414--48
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย4 ปี20---20
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย5 ปี35---35
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย3 ปี4---4
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย2 ปี-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด93509--602
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปีขึ้นไป-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง19 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง18 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง17 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง16 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง15 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง14 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง13 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง12 ปี-8--8
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง11 ปี-3--3
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง10 ปี-4--4
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง9 ปี-6--6
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง8 ปี-6--6
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง6 ปี31--4
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง7 ปี-3--3
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง5 ปี3---3
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง4 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง3 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง2 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางน้อยกว่า 2 ปี-----
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด631--37
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปีขึ้นไป-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง19 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง18 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง17 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง16 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง15 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง14 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง13 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง12 ปี-6--6
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง11 ปี-11--11
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง10 ปี-12--12
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง9 ปี-2--2
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง8 ปี-15--15
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง7 ปี-5--5
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง5 ปี3---3
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง6 ปี38--11
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง4 ปี3---3
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง3 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง2 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางน้อยกว่า 2 ปี-----
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด959--68
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปีขึ้นไป-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง19 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง18 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง17 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง16 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง15 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง14 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง13 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง12 ปี-24--24
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง11 ปี-27--27
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง10 ปี-34--34
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง9 ปี-29--29
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง8 ปี-32--32
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง7 ปี-27--27
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง6 ปี188--26
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง5 ปี26---26
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง4 ปี8---8
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง3 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง2 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางน้อยกว่า 2 ปี-----
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด52181--233
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปีขึ้นไป-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปี-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง19 ปี-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง18 ปี-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง17 ปี-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง16 ปี-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง15 ปี-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง14 ปี-1--1
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง13 ปี-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง12 ปี-8--8
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง11 ปี-16--16
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง10 ปี-15--15
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง9 ปี-23--23
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง8 ปี-30--30
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง7 ปี-16--16
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง6 ปี174--21
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง4 ปี6---6
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง5 ปี23---23
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง3 ปี-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง2 ปี-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางน้อยกว่า 2 ปี-----
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด46113--159
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปีขึ้นไป-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง20 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง19 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง18 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง17 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง16 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง15 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง14 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง13 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง12 ปี-15--15
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง11 ปี-14--14
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง10 ปี-12--12
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง9 ปี-26--26
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง8 ปี-18--18
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง7 ปี-20--20
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง6 ปี112--13
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง4 ปี3---3
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง5 ปี17---17
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง3 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง2 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางน้อยกว่า 2 ปี-----
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวางนักเรียนทั้งหมด31107--138
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี-1--1
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี-2--2
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-24--24
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-34--34
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-20--20
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-26--26
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-20--20
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี130--31
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี114--15
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี2---2
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี24---24
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด38161--199
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี-211-13
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี-127-28
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี--28-28
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-197-26
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-39--39
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-25--25
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-24--24
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-24--24
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-27--27
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี179--26
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี8---8
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี26---26
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด5117073-294
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-20--20
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-25--25
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-23--23
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-25--25
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-25--25
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-21--21
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี1510--25
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี11---11
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี36---36
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด62149--211
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-8--8
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-15--15
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-9--9
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-5--5
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-9--9
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี92--11
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-9--9
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี5---5
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี2---2
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1657--73
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี-3--3
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-15--15
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-22--22
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-28--28
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-26--26
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-28--28
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี81--9
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-18--18
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี15---15
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี7---7
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด30141--171
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี--1-1
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี--2-2
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี--28-28
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี--26-26
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี-241-43
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-2411-35
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-36--36
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-35--35
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-40--40
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-28--28
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี2013--33
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-21--21
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี26---26
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี7---7
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด53199109-361
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-7--7
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-7--7
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-5--5
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-3--3
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-6--6
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี41--5
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-4--4
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี4---4
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี2---2
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1033--43
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-1--1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-6--6
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-6--6
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-5--5
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-7--7
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-1--1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี32--5
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี4---4
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี3---3
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1028--38
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี--1-1
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี--9-9
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี--11-11
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี--18-18
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-35-8
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-6--6
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-11--11
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-5--5
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-8--8
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี53--8
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-12--12
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี8---8
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี3---3
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด164844-108
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี-1--1
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-7--7
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-15--15
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-7--7
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-6--6
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-11--11
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-5--5
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี72--9
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี7---7
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี4---4
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1854--72
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี--2-2
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี--16-16
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี--21-21
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี--27-27
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-1713-30
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-16--16
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-18--18
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-24--24
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-10--10
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-16--16
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี149--23
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี14---14
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี3---3
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด3111079-220
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปีขึ้นไป-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก20 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก19 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก18 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก17 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก16 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก15 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก14 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก13 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก12 ปี-6--6
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก11 ปี-12--12
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก10 ปี-12--12
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9 ปี-11--11
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก7 ปี-5--5
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก8 ปี-5--5
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6 ปี52--7
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5 ปี4---4
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก4 ปี4---4
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก2 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากน้อยกว่า 2 ปี-----
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตากนักเรียนทั้งหมด1353--66
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปีขึ้นไป-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปี-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ19 ปี-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ18 ปี-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ17 ปี-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ16 ปี--1-1
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ15 ปี--26-26
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ14 ปี-138-39
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ13 ปี--30-30
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ12 ปี-319-40
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ11 ปี-29--29
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10 ปี-38--38
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ9 ปี-42--42
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ7 ปี-27--27
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8 ปี-31--31
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ6 ปี2612--38
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ5 ปี29---29
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4 ปี17---17
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ3 ปี-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ2 ปี-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุน้อยกว่า 2 ปี-----
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด72211104-387
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปีขึ้นไป-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ19 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ18 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ17 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ16 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ15 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ14 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ13 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ12 ปี-7--7
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ11 ปี-15--15
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10 ปี-8--8
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ9 ปี-4--4
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ7 ปี-10--10
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8 ปี-10--10
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ6 ปี62--8
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ5 ปี11---11
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4 ปี1---1
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ3 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ2 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุน้อยกว่า 2 ปี-----
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด1856--74
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปีขึ้นไป-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ19 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ18 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ17 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ16 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ15 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ14 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ13 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ12 ปี-8--8
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ11 ปี-20--20
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10 ปี-15--15
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ9 ปี-15--15
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8 ปี-15--15
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ7 ปี-12--12
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ6 ปี117--18
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ5 ปี12---12
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ3 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4 ปี7---7
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ2 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุน้อยกว่า 2 ปี-----
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด3092--122
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปีขึ้นไป-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ20 ปี-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ19 ปี-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ18 ปี-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ17 ปี-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ16 ปี--2-2
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ15 ปี--15-15
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ14 ปี--28-28
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ13 ปี-419-23
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ12 ปี-205-25
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ11 ปี-17--17
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10 ปี-21--21
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ9 ปี-26--26
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8 ปี-24--24
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ6 ปี1112--23
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ7 ปี-19--19
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ5 ปี24---24
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4 ปี6---6
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ3 ปี-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ2 ปี-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุน้อยกว่า 2 ปี-----
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุนักเรียนทั้งหมด4114369-253
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปีขึ้นไป-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย19 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย18 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย17 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย16 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย15 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย14 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย13 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย12 ปี-10--10
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย11 ปี-11--11
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย10 ปี-11--11
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย9 ปี-18--18
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย8 ปี-7--7
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย6 ปี103--13
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย7 ปี-9--9
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย5 ปี12---12
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย4 ปี7---7
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย3 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย2 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2969--98
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปีขึ้นไป-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย19 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย18 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย17 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย16 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย15 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย14 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย13 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย12 ปี-2--2
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย11 ปี-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย10 ปี-4--4
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย9 ปี-3--3
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย7 ปี-4--4
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย8 ปี-1--1
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย6 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย5 ปี4---4
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย4 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย3 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย2 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด415--19
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปีขึ้นไป-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย19 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย18 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย17 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย16 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย15 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย14 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย13 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย12 ปี-15--15
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย11 ปี-14--14
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย10 ปี-13--13
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย9 ปี-16--16
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย8 ปี-7--7
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย7 ปี-5--5
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย6 ปี54--9
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย5 ปี13---13
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย4 ปี7---7
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย3 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย2 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด2574--99
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปีขึ้นไป-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย20 ปี-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย19 ปี-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย18 ปี-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย17 ปี-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย16 ปี--3-3
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย15 ปี--18-18
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย14 ปี-125-26
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย13 ปี-230-32
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย12 ปี-1610-26
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย11 ปี-28--28
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย10 ปี-38--38
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย9 ปี-15--15
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย8 ปี125--26
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย6 ปี1612--28
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย7 ปี230--32
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย5 ปี19---19
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย4 ปี6---6
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย3 ปี-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย2 ปี-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควายนักเรียนทั้งหมด4416786-297
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปีขึ้นไป-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปี-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย19 ปี-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย18 ปี-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย17 ปี--2-2
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย16 ปี--2-2
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย15 ปี--10-10
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย14 ปี--10-10
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย13 ปี--14-14
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย12 ปี-93-12
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย11 ปี-16--16
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย10 ปี-13--13
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย9 ปี-18--18
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย8 ปี-13--13
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย6 ปี84--12
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย7 ปี-7--7
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย5 ปี5---5
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย4 ปี3---3
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย3 ปี-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย2 ปี-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด168041-137
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปีขึ้นไป-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย20 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย19 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย18 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย17 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย16 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย15 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย14 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย13 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย12 ปี-6--6
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย11 ปี-8--8
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย10 ปี-7--7
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย9 ปี-5--5
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย8 ปี-11--11
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย6 ปี63--9
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย7 ปี-11--11
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย5 ปี7---7
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย4 ปี2---2
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย3 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย2 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายน้อยกว่า 2 ปี-----
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทรายนักเรียนทั้งหมด1551--66
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปีขึ้นไป-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปี-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ19 ปี-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ18 ปี-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ17 ปี-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ16 ปี-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ15 ปี-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ14 ปี-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ13 ปี-1--1
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ12 ปี-23--23
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ11 ปี-32--32
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ10 ปี-35--35
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ9 ปี-24--24
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ8 ปี-26--26
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ6 ปี195--24
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ7 ปี-27--27
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ5 ปี15---15
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4 ปี7---7
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3 ปี-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ2 ปี-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือน้อยกว่า 2 ปี-----
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด41173--214
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปีขึ้นไป-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ19 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ18 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ17 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ16 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ15 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ14 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ13 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ12 ปี-3--3
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ11 ปี-7--7
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ10 ปี-13--13
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ9 ปี-4--4
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ8 ปี-7--7
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ6 ปี71--8
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ7 ปี-3--3
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ5 ปี3---3
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4 ปี2---2
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ2 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือน้อยกว่า 2 ปี-----
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1238--50
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปีขึ้นไป-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ19 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ18 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ17 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ16 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ14 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ15 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ13 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ12 ปี-17--17
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ11 ปี-14--14
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ10 ปี-17--17
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ9 ปี-16--16
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ8 ปี-10--10
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ6 ปี15---15
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ7 ปี-6--6
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ5 ปี13---13
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4 ปี3---3
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ2 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือน้อยกว่า 2 ปี-----
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด3180--111
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปีขึ้นไป-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ19 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ18 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ17 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ16 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ15 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ14 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ13 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ12 ปี-9--9
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ11 ปี-9--9
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ10 ปี-8--8
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ9 ปี-12--12
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ7 ปี-8--8
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ8 ปี-18--18
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ6 ปี69--15
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ5 ปี6---6
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4 ปี5---5
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ2 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือน้อยกว่า 2 ปี-----
48010072 บ้านโพนทาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด1773--90
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปีขึ้นไป-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ19 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ18 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ17 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ16 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ15 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ14 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ13 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ12 ปี-9--9
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ11 ปี-13--13
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ10 ปี-16--16
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ9 ปี-7--7
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ8 ปี-10--10
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ6 ปี52--7
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ7 ปี-5--5
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ5 ปี16---16
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4 ปี3---3
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ2 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือน้อยกว่า 2 ปี-----
48010073 บ้านนางามปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2462--86
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปีขึ้นไป-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปี-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ19 ปี-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ18 ปี-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ17 ปี-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ16 ปี-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ15 ปี--8-8
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ14 ปี--11-11
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ13 ปี--25-25
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ12 ปี-117-18
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ11 ปี-20--20
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ10 ปี-18--18
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ9 ปี-16--16
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ7 ปี-9--9
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ8 ปี-14--14
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ6 ปี183--21
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ5 ปี20---20
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4 ปี7---7
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3 ปี-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ2 ปี-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือน้อยกว่า 2 ปี-----
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด459151-187
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-10--10
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-15--15
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-12--12
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-5--5
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-10--10
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-9--9
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี112--13
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี12---12
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี4---4
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด2763--90
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-10--10
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-9--9
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-1--1
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-5--5
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-5--5
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี12--3
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-9--9
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี5---5
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด641--47
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-4--4
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-6--6
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-11--11
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-12--12
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-4--4
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-11--11
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี32--5
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี5---5
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี1---1
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด950--59
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-23--23
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-25--25
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-27--27
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-30--30
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-25--25
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-22--22
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี205--25
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี22---22
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี6---6
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010079 บ้านศรีธนปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด48157--205
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-9--9
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-9--9
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-10--10
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-8--8
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-10--10
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-4--4
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี41--5
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี6---6
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี1---1
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1151--62
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-1--1
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-10--10
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-18--18
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-12--12
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-6--6
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-10--10
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-14--14
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี72--9
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี4---4
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี2---2
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010081 บ้านโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1373--86
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี--5-5
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-9--9
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-10--10
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-5--5
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-9--9
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-6--6
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-7--7
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี5---5
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี34--7
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี2---2
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010082 บ้านม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด10505-65
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-18--18
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-20--20
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-17--17
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-16--16
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-13--13
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี136--19
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-19--19
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี14---14
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี6---6
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010083 บ้านนกเหาะปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด33109--142
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปีขึ้นไป-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ19 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ18 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ17 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ16 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ15 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ14 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ13 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ12 ปี-8--8
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ11 ปี-19--19
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ10 ปี-16--16
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ9 ปี-14--14
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ8 ปี-8--8
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ6 ปี96--15
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ7 ปี-10--10
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ5 ปี11---11
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4 ปี2---2
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ2 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือน้อยกว่า 2 ปี-----
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด2281--103
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปีขึ้นไป-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปี-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ19 ปี-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ18 ปี-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ17 ปี-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ16 ปี--1-1
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ15 ปี--13-13
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ14 ปี--14-14
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ13 ปี--20-20
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ12 ปี-226-28
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ11 ปี-27--27
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ10 ปี-26--26
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ9 ปี-18--18
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ8 ปี-25--25
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ6 ปี139--22
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ7 ปี-21--21
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ5 ปี20---20
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4 ปี8---8
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3 ปี-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ2 ปี-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือน้อยกว่า 2 ปี-----
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด4114854-243
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปีขึ้นไป-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ19 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ18 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ17 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ16 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ15 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ14 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ13 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ12 ปี-17--17
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ11 ปี-16--16
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ10 ปี-21--21
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ9 ปี-18--18
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ8 ปี-19--19
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ6 ปี107--17
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ7 ปี-17--17
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ5 ปี16---16
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4 ปี7---7
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ2 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือน้อยกว่า 2 ปี-----
48010086 บ้านนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด33115--148
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปีขึ้นไป-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ20 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ19 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ18 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ17 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ16 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ15 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ14 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ13 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ12 ปี-16--16
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ11 ปี-20--20
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ10 ปี-25--25
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ9 ปี-18--18
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ8 ปี-23--23
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ6 ปี97--16
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ7 ปี120--21
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ5 ปี23---23
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4 ปี6---6
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ2 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือน้อยกว่า 2 ปี-----
48010087 บ้านหนองแสงปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือนักเรียนทั้งหมด39129--168
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-76--76
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-110--110
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-85--85
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-109--109
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-88--88
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี1235--47
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-105--105
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี20---20
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี5---5
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด37608--645
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-7--7
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-2--2
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-8--8
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-4--4
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-3--3
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี4---4
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-2--2
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี2---2
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010089 บ้านนาขามปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด626--32
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-3--3
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-5--5
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-1--1
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-9--9
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-8--8
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี21--3
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-3--3
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี5---5
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010090 บ้านวังยางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด730--37
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-3--3
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-6--6
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-12--12
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-8--8
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-7--7
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี25--7
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-6--6
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี5---5
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี1---1
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010091 บ้านกอกปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด847--55
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-1--1
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-8--8
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-8--8
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-7--7
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-10--10
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-4--4
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-10--10
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี41--5
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี3---3
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี3---3
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010092 บ้านหนองบัวปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1049--59
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี--1-1
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี--1-1
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี--12-12
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี--20-20
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-27-9
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-155-20
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-17--17
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-22--22
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-20--20
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-20--20
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี92--11
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-16--16
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี10---10
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1911446-179
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-4--4
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-3--3
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-5--5
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-12--12
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-4--4
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี43--7
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-6--6
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี3---3
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี3---3
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด1037--47
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-1--1
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-11--11
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-7--7
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-2--2
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-4--4
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-5--5
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-10--10
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี1---1
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด140--41
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปีขึ้นไป-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์20 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์19 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์18 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์17 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์16 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์15 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์14 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์13 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์12 ปี-4--4
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11 ปี-7--7
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์10 ปี-8--8
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9 ปี-8--8
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์8 ปี-4--4
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6 ปี21--3
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์7 ปี-3--3
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์5 ปี3---3
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4 ปี1---1
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์3 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์2 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์น้อยกว่า 2 ปี-----
48010096 บ้านวังสิมปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์นักเรียนทั้งหมด635--41
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-2--2
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-6--6
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-6--6
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-9--9
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-10--10
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี31--4
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-7--7
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี8---8
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี3---3
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1441--55
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-15--15
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-15--15
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-13--13
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-14--14
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-10--10
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี61--7
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-10--10
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี5---5
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1178--89
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-1--1
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-16--16
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-20--20
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-20--20
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-21--21
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-18--18
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี128--20
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-18--18
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี12---12
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี5---5
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด29122--151
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-4--4
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-3--3
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-5--5
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-4--4
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-5--5
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-7--7
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี3---3
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี5---5
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี3---3
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010100 บ้านทันสมัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1128--39
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-7--7
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-8--8
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-9--9
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-8--8
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-6--6
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-5--5
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี31--4
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี7---7
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี2---2
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1244--56
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-1--1
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-11--11
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-7--7
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-5--5
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-2--2
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-7--7
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี32--5
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี6---6
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010102 บ้านวังม่วงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด935--44
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปีขึ้นไป-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย20 ปี-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย19 ปี-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย18 ปี-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย17 ปี-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย16 ปี-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย15 ปี-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย14 ปี-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย13 ปี-1--1
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย12 ปี-8--8
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย11 ปี-13--13
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10 ปี-9--9
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย9 ปี-11--11
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย8 ปี-11--11
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย6 ปี74--11
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย7 ปี-14--14
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย5 ปี9---9
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย4 ปี2---2
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3 ปี-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย2 ปี-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัยนักเรียนทั้งหมด1871--89
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปี-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่19 ปี-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่18 ปี-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่17 ปี-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่16 ปี-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่15 ปี--23-23
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่14 ปี--21-21
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่13 ปี-311-14
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่12 ปี-151-16
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่11 ปี-25--25
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่10 ปี-20--20
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่9 ปี-27--27
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่8 ปี-10--10
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่6 ปี64--10
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่7 ปี-12--12
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่5 ปี13---13
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่4 ปี3---3
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่3 ปี-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่2 ปี-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2211656-194
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่19 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่18 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่17 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่16 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่15 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่14 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่13 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่12 ปี-7--7
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่11 ปี-12--12
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่10 ปี-15--15
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่9 ปี-11--11
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่8 ปี-12--12
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่6 ปี101--11
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่7 ปี-5--5
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่5 ปี14---14
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่4 ปี1---1
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่3 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่2 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
48010106 บ้านนาเชือกปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2563--88
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่19 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่18 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่17 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่16 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่15 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่14 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่13 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่12 ปี-24--24
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่11 ปี-59--59
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่10 ปี-47--47
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่9 ปี-36--36
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่8 ปี-39--39
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่6 ปี2512--37
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่7 ปี-21--21
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่5 ปี28---28
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่4 ปี8---8
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่3 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่2 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด61238--299
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่19 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่18 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่17 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่16 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่15 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่14 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่13 ปี-1--1
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่12 ปี-9--9
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่11 ปี-15--15
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่10 ปี-17--17
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่9 ปี-8--8
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่8 ปี-12--12
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่6 ปี77--14
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่7 ปี-8--8
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่5 ปี7---7
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่4 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่3 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่2 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1477--91
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่19 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่18 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่17 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่16 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่15 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่14 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่13 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่12 ปี-3--3
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่11 ปี-8--8
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่10 ปี-4--4
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่9 ปี-2--2
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่8 ปี-2--2
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่7 ปี-4--4
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่6 ปี33--6
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่5 ปี1---1
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่4 ปี1---1
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่3 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่2 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
48010109 บ้านโพนทันปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด526--31
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่19 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่18 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่17 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่16 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่15 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่14 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่13 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่12 ปี-7--7
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่11 ปี-8--8
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่10 ปี-11--11
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่9 ปี-9--9
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่7 ปี-5--5
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่8 ปี-7--7
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่6 ปี3---3
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่5 ปี9---9
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่4 ปี2---2
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่3 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่2 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด1447--61
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปี-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่19 ปี-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่18 ปี-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่17 ปี-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่16 ปี-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่15 ปี-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่14 ปี-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่13 ปี-1--1
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่12 ปี-10--10
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่11 ปี-8--8
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่10 ปี-6--6
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่9 ปี-9--9
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่8 ปี-11--11
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่6 ปี83--11
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่7 ปี-12--12
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่5 ปี5---5
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่4 ปี9---9
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่3 ปี-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่2 ปี-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
48010111 บ้านกุงโกนปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2260--82
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่20 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่19 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่18 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่17 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่16 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่15 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่14 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่13 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่12 ปี-6--6
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่11 ปี-7--7
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่10 ปี-7--7
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่9 ปี-10--10
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่8 ปี-6--6
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่6 ปี62--8
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่7 ปี-8--8
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่5 ปี12---12
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่4 ปี4---4
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่3 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่2 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่นักเรียนทั้งหมด2246--68
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปีขึ้นไป-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปี-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร19 ปี-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร18 ปี-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร17 ปี-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร16 ปี-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร15 ปี-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร14 ปี-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร13 ปี-1--1
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร12 ปี-7--7
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร11 ปี-18--18
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร10 ปี-23--23
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร9 ปี-22--22
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร8 ปี-19--19
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร6 ปี56--11
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร7 ปี-9--9
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร5 ปี20---20
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร4 ปี4---4
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร3 ปี-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร2 ปี-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครน้อยกว่า 2 ปี-----
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด29105--134
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปีขึ้นไป-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปี-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร19 ปี-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร18 ปี-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร17 ปี-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร16 ปี-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร15 ปี-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร14 ปี-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร13 ปี-1--1
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร12 ปี-8--8
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร11 ปี-20--20
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร10 ปี-20--20
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร9 ปี-18--18
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร8 ปี-29--29
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร6 ปี184--22
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร7 ปี-16--16
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร5 ปี7---7
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร4 ปี8---8
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร3 ปี-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร2 ปี-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครน้อยกว่า 2 ปี-----
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด33116--149
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปีขึ้นไป-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร19 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร16 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร17 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร18 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร15 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร14 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร13 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร12 ปี-15--15
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร11 ปี-12--12
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร10 ปี-8--8
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร9 ปี-10--10
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร7 ปี-9--9
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร8 ปี-13--13
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร6 ปี55--10
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร5 ปี8---8
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร4 ปี2---2
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร3 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร2 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครน้อยกว่า 2 ปี-----
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1572--87
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปีขึ้นไป-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร19 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร18 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร17 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร16 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร15 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร14 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร13 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร12 ปี-1--1
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร11 ปี-3--3
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร10 ปี-2--2
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร9 ปี-4--4
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร8 ปี-4--4
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร6 ปี52--7
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร7 ปี-3--3
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร5 ปี8---8
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร4 ปี2---2
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร3 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร2 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครน้อยกว่า 2 ปี-----
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1519--34
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปีขึ้นไป-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปี-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร19 ปี-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร18 ปี-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร17 ปี-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร16 ปี-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร15 ปี-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร14 ปี-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร13 ปี-1--1
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร12 ปี-6--6
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร11 ปี-10--10
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร10 ปี-7--7
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร9 ปี-7--7
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร7 ปี-10--10
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร8 ปี-7--7
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร6 ปี5---5
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร5 ปี9---9
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร4 ปี3---3
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร3 ปี-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร2 ปี-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครน้อยกว่า 2 ปี-----
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1748--65
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปีขึ้นไป-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร19 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร18 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร17 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร16 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร15 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร14 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร13 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร12 ปี-15--15
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร11 ปี-12--12
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร10 ปี-18--18
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร9 ปี-12--12
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร8 ปี-11--11
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร6 ปี66--12
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร7 ปี-16--16
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร5 ปี14---14
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร4 ปี5---5
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร3 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร2 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครน้อยกว่า 2 ปี-----
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด2590--115
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปีขึ้นไป-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร20 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร19 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร18 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร17 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร16 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร15 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร12 ปี-5--5
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร13 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร14 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร11 ปี-22--22
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร10 ปี-16--16
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร9 ปี-10--10
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร8 ปี-10--10
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร6 ปี43--7
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร7 ปี-11--11
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร5 ปี9---9
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร4 ปี3---3
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร3 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร2 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครน้อยกว่า 2 ปี-----
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนครนักเรียนทั้งหมด1677--93
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม20 ปีขึ้นไป-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม20 ปี-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม19 ปี-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม18 ปี-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม17 ปี-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม16 ปี-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม15 ปี-4--4
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม14 ปี-2--2
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม13 ปี-7--7
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม12 ปี-70--70
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม11 ปี-92--92
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม10 ปี-83--83
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม9 ปี-106--106
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม8 ปี-97--97
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม6 ปี3928--67
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม7 ปี180--81
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม5 ปี62---62
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม4 ปี55---55
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม3 ปี15---15
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม2 ปี-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมน้อยกว่า 2 ปี-----
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด172569--741
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม20 ปีขึ้นไป-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม20 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม19 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม18 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม17 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม16 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม15 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม14 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม13 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม12 ปี-16--16
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม11 ปี-21--21
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม10 ปี-22--22
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม9 ปี-21--21
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม8 ปี-17--17
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม7 ปี-22--22
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม6 ปี104--14
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม5 ปี18---18
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม4 ปี2---2
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม3 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม2 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมน้อยกว่า 2 ปี-----
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด30123--153
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม20 ปีขึ้นไป-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม20 ปี-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม19 ปี-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม18 ปี-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม17 ปี-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม16 ปี-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม15 ปี-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม14 ปี-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม13 ปี-1--1
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม12 ปี-101--101
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม11 ปี-98--98
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม10 ปี-131--131
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม9 ปี-114--114
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม8 ปี-102--102
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม6 ปี2623--49
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม7 ปี163--64
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม5 ปี16---16
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม4 ปี4---4
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม3 ปี-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม2 ปี-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมน้อยกว่า 2 ปี-----
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด47633--680
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม20 ปีขึ้นไป-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม20 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม19 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม18 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม17 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม16 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม15 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม14 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม13 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม12 ปี-7--7
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม11 ปี-6--6
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม10 ปี-5--5
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม9 ปี-4--4
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม8 ปี-3--3
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม7 ปี-7--7
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม5 ปี3---3
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม6 ปี32--5
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม4 ปี1---1
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม3 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม2 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมน้อยกว่า 2 ปี-----
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนมนักเรียนทั้งหมด734--41
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง20 ปีขึ้นไป-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง20 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง19 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง18 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง17 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง16 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง15 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง14 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง13 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง12 ปี-14--14
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง11 ปี-24--24
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง10 ปี-16--16
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง9 ปี-17--17
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง8 ปี-11--11
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง6 ปี227--29
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง7 ปี-24--24
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง5 ปี19---19
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง4 ปี4---4
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง3 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง2 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงน้อยกว่า 2 ปี-----
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด45113--158
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง20 ปีขึ้นไป-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง20 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง19 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง18 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง17 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง16 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง15 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง14 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง13 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง12 ปี-3--3
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง11 ปี-8--8
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง10 ปี-4--4
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง9 ปี-8--8
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง8 ปี-6--6
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง7 ปี-4--4
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง6 ปี51--6
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง5 ปี5---5
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง4 ปี4---4
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง3 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง2 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงน้อยกว่า 2 ปี-----
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพงนักเรียนทั้งหมด1434--48
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง20 ปีขึ้นไป-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง20 ปี-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง19 ปี-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง18 ปี-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง17 ปี-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง16 ปี-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง15 ปี-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง14 ปี-----
48010127 บ้านดงยอธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง13 ป