ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
เปิดสอนระดับปฐมวัย - ม.ต้น
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาดโรงเรียนขนาดกลาง
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาดขนาดที่ 4
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาดโรงเรียนขนาดกลาง
รหัส
SMIS 8 หลัก48010023
PERCODE 6 หลัก190047
กระทรวง 10 หลัก1048190047
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
ชื่อ (อังกฤษ)thakhor chunprasartsin school
หมู่ที่3
ถนนชยางกูร
หมู่บ้านบ้านท่าค้อ
ตำบลท่าค้อ
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042532557
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1048190047
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.31146879
Longitude
104.7863069

KM.

.เพศ

ชาย
หญิง

.ตำแหน่ง

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

.วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มี /nan%

.วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน