ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
เมืองนครพนม
รหัส
SMIS 8 หลัก48010058
PERCODE 6 หลัก190064
กระทรวง 10 หลัก1048190064
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองนครพนม
ชื่อ (อังกฤษ)Muangnakhonpanom
หมู่ที่3
ถนนนิตโย
หมู่บ้าน
ตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42503562
อีเมล์แอดเดรสnkppn1@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.38476756
Longitude
104.7621265

KM.

.เพศ

ชาย
หญิง

.ตำแหน่ง

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

.วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มี /nan%

.วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน