ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เปิดสอนระดับปฐมวัย - ม.ต้น
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาดโรงเรียนขนาดกลาง
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาดขนาดที่ 3
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาดโรงเรียนขนาดกลาง
รหัส
SMIS 8 หลัก48010145
PERCODE 6 หลัก190135
กระทรวง 10 หลัก1048190135
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Banfungdang(Prathepworramunee Oupprathum)
หมู่ที่8
ถนนมัธยมจันทร์
หมู่บ้าน
ตำบลฝั่งแดง
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์54058352
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.92734727
Longitude
104.6737325

KM.

.เพศ

ชาย
หญิง

.ตำแหน่ง

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

.วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มี /nan%

.วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน